Philips AVENT scf356 User Manual

Philips AVENT scf356 User Manual

Hide thumbs Also See for AVENT scf356:

Advertisement

SCF356

Advertisement

loading

  Also See for Philips AVENT scf356

  Summary of Contents for Philips AVENT scf356

 • Page 1 SCF356...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 HRVATSKI 18 LIETUVIŠKAI 30 LATVIEŠU 42 ROMÂNĂ 54 SLOVENSKY 67 SLOVENŠČINA 80 SRPSKI 92 УКРАЇНСЬКА 104...
 • Page 6: English

  Milk warming setting 3 Baby food warming setting On/off button Important To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/ welcome. Read this user manual carefully before you use the baby bottle warmer and save it for future reference.
 • Page 7 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 ENGLISH - Do not preheat the appliance. - Always place a fully assembled bottle with cap in the baby bottle warmer before you add water. - Make sure you add water before you switch on the baby bottle warmer. - Hot water can cause serious burns. Be careful when the baby bottle warmer contains hot water.
 • Page 9 Using the baby bottle warmer With this baby bottle warmer, you can safely warm and defrost milk in Philips Avent feeding bottles and milk or baby food in containers. The baby bottle warmer helps to preserve the valuable nutrients and vitamins in breast milk because it never overheats the milk.
 • Page 10 ENGLISH Using the baby bottle warmer to warm milk Put the mains plug in the wall socket (Fig. 3). Place a bottle centrally in the baby bottle warmer (Fig. 4). Note: To warm milk in a milk storage container, follow the same steps as indicated for warming milk in a bottle.
 • Page 11 ENGLISH Note: During the warming process, the milk circulates to ensure even warming. It takes about 10 minutes to warm 90ml/3oz of room-temperature milk. It takes slightly longer to warm cold milk or a large amount of milk. Caution: Do not take the bottle out of the baby bottle warmer while the progress indicator is flashing.
 • Page 12 ENGLISH Keeping milk warm When the milk has reached the desired temperature, the baby bottle warmer automatically switches to the keep-warm mode. In this mode, the milk is kept at the set temperature for 20 minutes (Fig. 14). The baby bottle warmer switches off automatically after 20 minutes.
 • Page 13 ENGLISH Using the baby bottle warmer to warm baby food Put the mains plug in the wall socket (Fig. 3). Place a baby food container or jar centrally in the baby bottle warmer (Fig. 15). Note: You can leave off the lid of the food container or jar, so you can stir the baby food during heating.
 • Page 14 ENGLISH When the entire progress indicator lights up continuously, the baby food has reached the desired temperature. Note: Due to the large variety of baby food consistencies, it is strongly recommended that you continuously stir the baby food and check its temperature while it is heating up for an optimal result.
 • Page 15 ENGLISH Keeping baby food warm When the baby food has reached the desired temperature, the baby bottle warmer automatically switches to the keep-warm mode. In this mode, the baby food is kept at the desired temperature for 20 minutes (Fig. 22). The baby bottle warmer switches off automatically after 20 minutes.
 • Page 16 ENGLISH Defrost setting At this setting, you can defrost frozen milk or baby food. Follow the steps indicated in sections ‘Using the baby bottle warmer to warm milk’ or ‘Using the baby bottle warmer to warm baby food’. The progress indicator starts flashing when the appliance is on the defrost setting.
 • Page 17 Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health. (Fig. 27) Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/ support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
 • Page 18: Hrvatski

  Postavka za zagrijavanje mlijeka 3 Postavka za zagrijavanje hrane za bebe Gumb za uključivanje/isključivanje Važno! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/ welcome. Prije uporabe grijača bočica za bebe pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
 • Page 19 - Aparat nemojte upotrebljavati ako su utikač, kabel, podnožje ili sam aparat oštećeni. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. - Aparat nemojte stavljati na ili u blizinu vrućeg...
 • Page 20 HRVATSKI - Nemojte zagrijavati aparat. - Prije dodavanja vode, u grijač bočica za bebe uvijek stavite potpuno sastavljenu bočicu s poklopcem. - Pazite da vodu dodate prije nego što uključite grijač bočica za bebe. - Vruća voda može uzrokovati ozbiljne opekotine. Pazite kada se u grijaču bočica za bebe nalazi vruća voda.
 • Page 21 Uporaba grijača bočica za bebe Ovaj grijač bočica za bebe omogućava sigurno zagrijavanje i odmrzavanje mlijeka u Philips Avent bočicama za hranjenje i spremnicima za mlijeko ili hranu za bebe. Grijač bočica za bebe pomaže u očuvanju vrijednih hranjivih tvari i vitamina u izdojenom mlijeku jer nikada ne pregrijava mlijeko.
 • Page 22 HRVATSKI Uporaba grijača bočica za bebe za zagrijavanje mlijeka Priključite utikač u zidnu utičnicu (Sl. 3). Stavite bočicu u sredinu grijača bočica za bebe (Sl. 4). Napomena: Kako biste zagrijali mlijeko u spremniku za mlijeko, slijedite korake jednake onima navedenima za zagrijavanje mlijeka u bočici. Napunite grijač bočica za bebe količinom vode za piće jednakom količini mlijeka koje želite zagrijati (na primjer, za zagrijavanje 125 ml / 4 oz mlijeka trebate koristiti 125 ml / 4 oz vode za piće). Ako želite zagrijati veliku količinu mlijeka (>od 180 ml / 6 oz), maksimalna razina vode približno je 1 cm / 0,4 inča ispod ruba grijača bočica za bebe (što odgovara 160 ml / 4,5 oz vode za piće). Precizna razina vode osigurava pravilno zagrijavanje. (Sl. 5) Odaberite željenu postavku (Sl. 6).
 • Page 23 HRVATSKI Napomena: Tijekom postupka zagrijavanje mlijeko cirkulira kako bi se osiguralo ravnomjerno zagrijavanje. Potrebno je otprilike 10 minuta kako bi se zagrijalo 90 ml / 3 oz mlijeka sobne temperature. Potrebno je malo duže za zagrijavanje hladnog mlijeka ili velike količine mlijeka. Oprez: Nemojte vaditi bočicu iz grijača bočica za bebe dok indikator napretka bljeska.
 • Page 24 HRVATSKI Održavanje mlijeka toplim Kada mlijeko dosegne željenu temperaturu, grijač bočica za bebe automatski prelazi u način rada za održavanje topline. U tom načinu rada mlijeko se održava na postavljenoj temperaturi 20 minuta (Sl. 14). Grijač bočica za bebe automatski će se isključiti nakon 20 minuta. Indikator napretka isključuje se kako bi naznačio da se mlijeko više ne održava na željenoj temperaturi (Sl. 11). Napomena: Ako želite nahraniti bebu mlijekom postavljene temperature, trebate izvaditi bočicu s mlijekom iz grijača bočica za bebe i nahraniti bebu neposredno nakon isključivanja grijača bočica za bebe jer će se u protivnom mlijeko ohladiti.
 • Page 25 HRVATSKI Uporaba grijača bočica za bebe za zagrijavanje hrane za bebe Priključite utikač u zidnu utičnicu (Sl. 3). Spremnik/staklenku s hranom za bebe stavite u sredinu grijača bočica za bebe (Sl. 15). Napomena: Možete skinuti poklopac sa spremnika/staklenke s hranom za bebe, tako da hranu za bebu možete miješati tijekom zagrijavanja. Napunite grijač bočica za bebe količinom vode za piće jednakom količini hrane za bebe koju želite zagrijati (na primjer, za zagrijavanje 125 ml / 4 oz hrane za bebe trebate koristiti 125 ml / 4 oz vode za piće). Ako želite zagrijati veliku količinu hrane za bebe, maksimalna razina vode približno je 1 cm / 0,4 inča ispod ruba grijača bočica za bebe (što odgovara 160 ml / 4,5 oz vode za piće). Precizna razina...
 • Page 26 HRVATSKI Kada cijeli indikator napretka počne stalno svijetliti, hrana za bebu dosegla je željenu temperaturu. Napomena: Uslijed velike razlike u gustoći različite hrane za bebe, preporučujemo da je neprestano miješate i provjeravate njezinu temperaturu dok se zagrijava kako bi se postigli optimalni rezultati. Kad je hrana za bebe topla, možete izvaditi spremnik ili staklenku s hranom za bebe iz grijača bočica za bebe i odmah nahraniti bebu (pogledajte odjeljak “Hranjenje bebe odmah”) ili možete hranu održavati toplom u grijaču bočica za bebe (pogledajte odjeljak “Održavanje hrane za bebe toplom”). Povećanje temperature hrane za bebu Obavezno probajte hranu za bebu nakon zagrijavanja kako biste provjerili da nije previše vruća. Ako želite da hrana za bebu bude toplija, vratite spremnik u grijač bočica za bebe i ostavite ga u njemu...
 • Page 27 HRVATSKI Održavanje hrane za bebe toplom Kada hrana za bebu dosegne željenu temperaturu, grijač bočica za bebe automatski prelazi u način rada za održavanje topline. U tom načinu rada hrana za bebu održava se na željenoj temperaturi 20 minuta (Sl. 22). Grijač bočica za bebe automatski će se isključiti nakon 20 minuta. Indikator napretka isključuje se kako bi naznačio da se hrana za bebu više ne održava na željenoj temperaturi (Sl. 20). Napomena: Ako želite nahraniti bebu hranom postavljene temperature, trebate izvaditi hranu za bebu iz grijača bočica za bebe i nahraniti bebu neposredno nakon isključivanja grijača bočica za bebe. Ako to ne učinite, hrana za bebu postepeno će se ohladiti.
 • Page 28 HRVATSKI Postavka za odmrzavanje Ova postavka omogućava odmrzavanje zamrznutog mlijeka ili hranu za bebe. Slijedite korake navedene u odjeljcima “Uporaba grijača bočica za bebe za zagrijavanje mlijeka” ili “Uporaba grijača bočica za bebe za zagrijavanje hrane za bebe”. Indikator napretka počinje bljeskati kada je aparat na postavci za odmrzavanje.
 • Page 29 Pravilnim odlaganjem starih proizvoda pomažete u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje. (Sl. 27) Jamstvo i podrška Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/ support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
 • Page 30: Lietuviškai

  Pieno šildymo nustatymas 2 Pieno šildymo nustatymas 3 Kūdikio maisto šildymo nustatymas Įjungimo / išjungimo mygtukas Svarbu Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo prietaisą užregistruokite adresu www.philips.com/ welcome. Prieš pradėdami naudoti buteliuko šildytuvą, atidžiai perskaitykite kūdikio buteliuko šildytuvo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
 • Page 31 13 amperų ilgintuvą. - Prietaiso nenaudokite, jei kištukas, maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeisti. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras ar kiti tinkamos kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus. - Nestatykite prietaiso ant arba šalia įkaitusios dujinės arba elektrinės viryklės ir nedėkite jo į...
 • Page 32 - Nenaudojamą laidą laikykite buteliuko šildytuvo pagrinde, kad būtų užtikrintas prietaiso stabilumas. - Prieš valydami prietaisą, leiskite jam atvėsti. - Norėdami išvengti nepataisomo gedimo, laikykitės nuosėdų šalinimo instrukcijų. - Nebandykite prietaiso ardyti arba taisyti patys. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (žr. www.philips.com/support).
 • Page 33 Kūdikio buteliuko šildytuvas sukurtas taip, kad pienui cirkuliuojant jį šildytų tolygiai ir neįkaitintų. Integruotais jutikliais stebima ir reguliuojama pieno temperatūra, kad jis jokiu būdu neperkaistų. Pastaba. „Philips Avent“ motinos pieno talpų ir „Philips Avent“ 2 oz / 60 ml buteliukų šiame kūdikio buteliuko šildytuve naudoti negalima. Nustatymų paaiškinimas Galite rinktis šiuos nustatymus: (Pav.
 • Page 34 LIETUVIŠKAI Į kūdikio buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo kiekis atitiktų norimo pašildyti pieno kiekį (pavyzdžiui, norėdami pašildyti 125 ml/4 oz pieno turite naudoti 125 ml/4 oz geriamojo vandens). Jei norite pašildyti daugiau pieno (>180 ml/6 oz), didžiausias vandens lygis yra maždaug 1cm/0,4 col. iki buteliuko šildytuvo viršaus (tai atitinka maždaug 160 ml/4,5 oz geriamojo vandens). Tinkamas vandens lygis užtikrina efektyvų šildymą. (Pav. 5) Pasirinkite pageidaujamą nustatymą (Pav. 6). Pastaba. Patirtis rodo, kad kūdikiams gali patikti skirtingos temperatūros pašildytas pienas. Tai gali būti dėl asmeninio skonio supratimo ar išorinių veiksnių (pvz., aplinkos temperatūros). Visi trys nustatymai užtikrina, kad pienas bus pašildytas iki saugios ir geriausiai jūsų...
 • Page 35 LIETUVIŠKAI Jei visi eigos indikatoriaus segmentai šviečia nuolat, vadinasi pienas sušilo iki nustatytos temperatūros. Kai pienas yra šiltas, galite išimti buteliuką iš šildytuvo ir iškart maitinti kūdikį (žr. sk. „Kūdikio maitinimas iškart“) arba palikti buteliuką su pienu šildytuve, kad pienas išliktų šiltas (žr. sk. „Šilto pieno palaikymo funkcija“). Pieno temperatūros padidinimas Jei norite, kad pienas būtų šiltesnis, galite palaipsniui padidinti pašildyto pieno temperatūrą. Tereikia įjungti 3 pieno pašildymo nustatymą ir palikti buteliuką prietaise įjungus šilumos palaikymo režimą (Pav. 9). Jei ką tik išjungėte buteliuko šildytuvą arba jei jis ką tik išsijungė automatiškai, įjunkite jį iš naujo neišpildami jame esančio šilto vandens ir atlikite aukščiau nurodytus veiksmus (Pav. 10). Naudojant šilumos palaikymo režimą, kūdikių buteliuko šildytuvas išsijungia po 20 minučių (Pav. 11). Kūdikio maitinimas iškart Išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išimkite pieno buteliuką (Pav. 10). Prieš maitindami kūdikį visuomet patikrinkite pieno temperatūrą. Švelniai pakratykite pieno buteliuką ir patikrinkite pieno temperatūrą palašindami kelis lašus ant vidinės riešo dalies (Pav. 12). Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite pieno buteliuką iš šildytuvo (Pav. 13). Šilto pieno palaikymo funkcija Kai pienas sušyla iki norimos temperatūros, kūdikio buteliuko šildytuvas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo režimą.
 • Page 36 LIETUVIŠKAI Pastaba. Jei norite maitinti kūdikį pienui pasiekus nustatytą temperatūrą, išimkite pieno buteliuką iš šildytuvo iškart jam išsijungus ir maitinkite kūdikį. Priešingu atveju pienas atvės. Pastaba. Ilgiau nei 20 min. įjungto šilumos palaikymo režimo naudoti negalima. Dėmesio! Nerekomenduojama motinos pieną šildyti pakartotinai, nes piene atsiranda bakterijų. Prieš maitindami kūdikį visuomet patikrinkite pieno temperatūrą. Švelniai pakratykite pieno buteliuką arba pieno laikymo indelį ir patikrinkite pieno temperatūrą palašindami kelis lašus ant vidinės riešo dalies (Pav. 12).
 • Page 37 LIETUVIŠKAI Į kūdikio buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo kiekis atitiktų norimo pašildyti maisto kiekį (pavyzdžiui, norėdami pašildyti 125 ml/4 oz pieno turite naudoti 125 ml/4 oz geriamojo vandens). Jei norite pašildyti daugiau kūdikio maisto, didžiausias vandens lygis yra maždaug 1cm/0,4 col. iki buteliuko šildytuvo viršaus (tai atitinka maždaug 160 ml/4,5 oz. geriamojo vandens). Tinkamas vandens lygis užtikrina efektyvų šildymą. (Pav. 16) Pasirinkite kūdikio maisto šildymo nustatymą (Pav. 17). Prietaisą įjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Šviečianti eigos indikatoriaus lemputė nurodo, kad kūdikio buteliuko šildytuvas yra įjungtas (Pav. 18). Pastaba. Kūdikio buteliuko šildytuvas pradeda šilti iškart, paspaudus mygtuką. Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos prietaisas negali nurodyti, kiek laiko reikia šildyti kūdikio maistą. Eigos indikatorius palaipsniui užsipildo baltai ir taip nurodo šildymo proceso eigą. Šildydami maistą neišimkite indo iš kūdikių butelio šildytuvo, o pamaišykite indelyje šildomą maistą (Pav. 19).
 • Page 38 LIETUVIŠKAI Kūdikio maisto temperatūros didinimas Pašildę visada paragaukite kūdikių maisto patys, kad jis nebūtų per karštas. Jei norite, kad kūdikio maistas būtų šiltesnis, įdėkite indą atgal į šildytuvą ir kurį laiką palaikykite įjungę šilumos palaikymo režimą. Kūdikio maistą pamaišykite (Pav. 15). Jei ką tik išjungėte buteliuko šildytuvą arba jei jis ką tik išsijungė automatiškai, įjunkite jį iš naujo neišpildami jame esančio šilto vandens ir atlikite aukščiau nurodytus veiksmus (Pav. 18). Naudojant šilumos palaikymo režimą, kūdikių buteliuko šildytuvas išsijungia po 20 minučių (Pav. 20). Kūdikio maitinimas iškart Paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, prietaisą išjunkite ir išimkite kūdikio maisto indą arba talpą (Pav. 18). Pašildę visada paragaukite kūdikių maisto patys, kad jis nebūtų per karštas (Pav. 21). Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite pieno buteliuką iš šildytuvo (Pav. 13). Šilto maisto palaikymo funkcija Kai kūdikio maistas sušyla iki norimos temperatūros, kūdikio buteliuko šildytuvas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo režimą. Prietaisui veikiant šiuo režimu kūdikio maistas nustatytoje temperatūroje išlaikomas apie 20 min (Pav. 22). Po 20 min. kūdikio buteliuko šildytuvas išsijungia automatiškai. Išsijungęs eigos indikatorius nurodo, kad kūdikio maisto temperatūra nebebus palaikoma (Pav. 20). Pastaba. Jei norite kūdikį maitinti tam tikros temperatūros maistu, išimkite indą...
 • Page 39 LIETUVIŠKAI Prieš pradėdami maitinti kūdikį visada patikrinkite maisto temperatūrą. Kūdikio maistą inde ar talpoje atsargiai išmaišykite ir paragaukite, kad įsitikintumėte, ar jis nekarštas (Pav. 21). Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite pieno buteliuką iš šildytuvo (Pav. 13). Kūdikio buteliuko šildytuvo pakartotinis naudojimas, iškart šildant kitą kūdikio maisto indą Jei iškart norite šildyti kitą indą ar talpą, leiskite kūdikio buteliuko šildytuvui kelias minutes atvėsti. Kad pagreitintumėte procesą, į kūdikio buteliuko šildytuvą įpilkite švaraus šalto vandens. Įjungus kūdikio buteliuko šildytuvą iš...
 • Page 40 LIETUVIŠKAI Valymas ir nuosėdų šalinimas Valymas Po kiekvieno naudojimo išjunkite kūdikio buteliuko šildytuvą ir leiskite jam atvėsti (Pav. 23). Dėl higienos iš kūdikio buteliuko šildytuvo išpilkite vandenį (Pav. 24). Drėgna šluoste nuvalykite kūdikio buteliuko šildytuvo išorę ir vidų (Pav. 25). Valydami kūdikio buteliuko šildytuvą nenaudokite abrazyvinių, antibakterinių valymo priemonių, cheminių tirpiklių arba aštrių įrankių. Pastaba. Jei kūdikio buteliuko šildytuvu šildėte indelį su kūdikių maistu, įsitikinkite, ar ant buteliuko šildytuvo dugno neliko išsiliejusio maisto likučių. Nuosėdų šalinimas Norint užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą ateityje, kūdikio buteliuko šildytuvo nuosėdas rekomenduojama šalinti kas keturias savaites.
 • Page 41 įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių išmetimas padeda nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą. (Pav. 27) Garantija ir pagalba Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/ support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką.
 • Page 42: Latviešu

  3. piena sildīšanas iestatījums Zīdaiņu pārtikas sildīšanas iestatījums Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Svarīgi! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet ierīci vietnē www.philips.com/welcome. Pirms pudelītes sildītāja lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
 • Page 43 13 ampēri. - Nelietojiet ierīci, ja bojāta kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām. - Nenovietojiet ierīci uz vai blakus gāzes vai elektriskajai plītij, kā...
 • Page 44 - Lieko elektrības vadu uzglabājiet pamatnē, lai nodrošinātu pudelītes sildītāja stabilitāti. - Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist. - Ievērojiet atkaļķošanas instrukcijas, lai novērstu bojājumus. - Nemēģiniet patstāvīgi atvērt vai labot ierīci. Varat sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (skatiet vietni www.philips.com/ support).
 • Page 45 Pudelītes sildītāja izmantošana Ar šo pudelītes sildītāju varat droši sildīt un atkausēt pienu Philips Avent barošanas pudelītēs un pienu vai zīdaiņu pārtiku piemērotos traukos. Pudelītes sildītājs palīdz saglabāt vērtīgās barības vielas un vitamīnus krūts pienā, jo piens nekad netiek pārkarsēts.
 • Page 46 LATVIEŠU Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramā ūdens daudzumu, kas identisks uzsildāmā piena daudzumam (piemēram, lai uzsildītu 125 ml piena, jums jāizmanto 125 ml dzeramā ūdens). Ja vēlaties uzsildīt lielu piena daudzumu (>180 ml), maksimālais ūdens līmenis ir aptuveni 1 cm/0,4 collas zem pudelītes sildītāja malas (tas atbilst 160 ml dzeramā ūdens). Precīzs ūdens līmenis nodrošina pareizu sildīšanas sniegumu. (Zīm. 5) Izvēlieties vēlamo iestatījumu (Zīm. 6). Piezīme: Pieredze māca, ka mazuļiem var būt sava iecienītā piena temperatūra. To nosaka gan personiskās izjūtas, gan ārēji faktori (piem., vides temperatūra). Visi trīs iestatījumi garantē, ka piens tiek uzsildīts līdz drošai temperatūrai, kas ir komfortabla jūsu mazulim un saglabā...
 • Page 47 LATVIEŠU Kad viss norises indikators deg nepārtraukti, piens ir sasniedzis iestatīto temperatūru. Kad piens ir silts, var vai nu izņemt pudelīti ārā no pudelītes sildītāja, lai tūlīt pabarotu mazuli (skatiet sadaļu “Mazuļa tūlītēja barošana”) vai varat to uzturēt siltu pudeītes sildītājā (skatiet sadaļu “Piena siltuma saglabāšana”). Piena temperatūras paaugstināšana Ja vēlaties, lai piens būtu siltāks, varat pakāpeniski palielināt piena temperatūru, pārslēdzot uz 3. piena sildīšanas iestatījumu un atstājot pudelīti ierīcē siltuma saglabāšanas režīmā (Zīm. 9). Ja tikko izslēdzāt pudelītes sildītāju vai tas izslēdzās automātiski, ieslēdziet to atpakaļ, neizlejot no tā karsto ūdeni, un izpildiet iepriekšējo darbību (Zīm. 10). Pudelītes sildītājs izslēdzas automātiski pēc 20 minūšu ilgas darbības siltuma saglabāšanas režīmā (Zīm. 11). Mazuļa tūlītēja barošana Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci un izņemtu piena pudelīti (Zīm. 10). Vienmēr pārbaudiet piena temperatūru pirms mazuļa barošanas. Saudzīgi pakratiet pienu pudelītē un pārbaudiet piena temperatūru, uzpilinot mazliet uz savas locītavas (Zīm. 12). Atvienojiet ierīci un iztukšojiet pudelītes sildītāju (Zīm. 13). Piena siltuma saglabāšana Kad piens ir sasniedzis vēlamo temperatūru, pudelītes sildītājs automātiski pārslēdzas uz siltuma saglabāšanas režīmu. Šajā režīmā iestatītā piena temperatūra tiek uzturēta 20 minūtes (Zīm. 14). Pudelītes sildītājs automātiski izslēdzas pēc 20 minūtēm. Norises indikators izslēdzas, norādot, ka pienam vairs netiek uzturēta vēlamā temperatūra (Zīm. 11).
 • Page 48 LATVIEŠU Piezīme: Ja vēlaties barot mazuli ar pienu iestatītajā temperatūrā, jums jāizņem piena pudelīte no pudelītes sildītāja un jāpabaro mazulis tūlīt pēc pudelites sildītāja izslēgšanās, citādi piens atdzisīs. Piezīme: Jūs nevarat paildzināt pudelītes sildītāja siltuma saglabāšanas režīma darbību ilgāk par 20 minūtēm. Ievērībai! Nav ieteicams uzsildīt krūts pienu divreiz, jo pienā sāk veidoties baktērijas.
 • Page 49 LATVIEŠU Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramā ūdens daudzumu, kas identisks uzsildāmās zīdaiņu pārtikas daudzumam (piemēram, lai uzsildītu 125 ml zīdaiņu pārtikas, jums jāizmanto 125 ml dzeramā ūdens). Ja vēlaties uzsildīt lielu zīdaiņu pārtikas daudzumu (>180 ml), maksimālais ūdens līmenis ir aptuveni 1 cm/0,4 collas zem pudelītes sildītāja malas (tas atbilst 160 ml dzeramā ūdens). Precīzs ūdens līmenis nodrošina pareizu sildīšanas sniegumu. (Zīm. 16) Izvēlieties zīdaiņu pārtikas sildīšanas iestatījumu (Zīm. 17). Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Norises indikatorā esošā lampiņa iedegas, lai norādītu, ka pudelītes sildītājs ir ieslēgts (Zīm. 18). Piezīme: Pudelītes sildītājs sāk sildīšanu uzreiz pēc pogas nospiešanas. Zīdaiņu pārtikas konsistences daudzveidības dēļ ierīce nevar noteikt, cik ilgi jāveic zīdaiņu pārtikas sildīšana. Norises indikators sāk pakāpeniski aizpildīties ar baltu gaismu, lai norādītu sildīšanas procesa norisi. Sildīšanas procesa laikā neizņemiet burciņu vai trauku ārā no pudelītes sildītāja, bet maisiet zīdaiņu pārtiku, kamēr burciņa vai trauks joprojām atrodas pudelītes sildītājā (Zīm. 19). Piezīme: Varat sākt maisīt zīdaiņa pārtiku, tiklīdz norises indikatora otrais segments deg nepārtraukti.
 • Page 50 LATVIEŠU Kad zīdaiņa pārtika ir silta, varat vai nu izņemt zīdaiņu pārtikas trauku vai burciņu ārā no pudelītes sildītāja, lai tūlīt pabarotu mazuli (skatiet sadaļu “Tūlītēja mazuļa barošana”), vai arī uzturēt to siltu pudelītes sildītājā (skatiet sadaļu “Zīdaiņu pārtikas siltuma saglabāšana”). Zīdaiņa pārtikas temperatūras palielināšana Pēc sildīšanas vienmēr pagaršojiet zīdaiņa pārtiku, lai pārbaudītu, vai tā nav pārāk karsta. Ja vēlaties, lai zīdaiņa pārtika būtu siltāka, ievietojiet trauku atpakaļ pudelītes sildītājā un īslaicīgi atstājiet siltuma saglabāšanas režīmā. Turpiniet maisīt zīdaiņa pārtiku (Zīm. 15). Ja tikko izslēdzāt pudelītes sildītāju vai tas izslēdzās automātiski, ieslēdziet to atpakaļ, neizlejot no tā karsto ūdeni, un izpildiet iepriekšējo darbību (Zīm. 18). Pudelītes sildītājs izslēdzas automātiski pēc 20 minūšu ilgas darbības siltuma saglabāšanas režīmā (Zīm. 20). Mazuļa tūlītēja barošana Nospiediet iesl./izsl. pogu, lai izslēgtu ierīci, un izņemiet zīdaiņa pārtikas trauku vai burciņu (Zīm. 18). Pēc sildīšanas pagaršojiet zīdaiņa pārtiku, lai pārbaudītu, vai tā nav pārāk karsta (Zīm. 21). Atvienojiet ierīci un iztukšojiet pudelītes sildītāju (Zīm. 13). Zīdaiņu pārtikas siltuma saglabāšana Kad zīdaiņa pārtika ir sasniegusi vēlamo temperatūru, pudelītes sildītājs automātiski pārslēdzas uz siltuma saglabāšanas režīmu. Šajā režīmā iestatītā piena temperatūra tiek uzturēta 20 minūtes (Zīm. 22). Pudelītes sildītājs automātiski izslēdzas pēc 20 minūtēm. Norises indikators izslēdzas, norādot, ka zīdaiņa pārtikai vairs netiek uzturēta vēlamā temperatūra (Zīm. 20).
 • Page 51 LATVIEŠU Piezīme: Ja vēlaties barot mazuli ar zīdaiņa pārtiku iestatītajā temperatūrā, jums jāizņem zīdaiņa pārtika ārā no pudelītes sildītāja un jāpabaro mazulis tūlīt pēc pudelītes sildītāja izslēgšanās. Ja to neizdarīsiet, zīdaiņa pārtika lēnām atdzisīs. Piezīme: Jūs nevarat paildzināt pudelītes sildītāja siltuma saglabāšanas režīma darbību ilgāk par 20 minūtēm.
 • Page 52 LATVIEŠU Tīrīšana un atkaļķošana Tīrīšana Pēc katras lietošanas reizes atvienojiet pudelītes sildītāju no strāvas un ļaujiet tam atdzist (Zīm. 23). Higiēnisku apsvērumu dēļ izlejiet ūdeni no pudelītes sildītāja (Zīm. 24). Noslaukiet pudelītes sildītāja ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu (Zīm. 25). Neizmantojiet abrazīvus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus, ķīmiskos šķīdinātājus vai asus priekšmetus, lai notīrītu pudelītes sildītāju. Piezīme: Ja izmantojāt pudelītes sildītāju, lai uzsildītu traukus ar zīdaiņa pārtiku, pārliecinieties, ka pudelītes sildītāja apakšā nav palikušas izšļakstītas pārtikas atliekas. Atkaļķošana Ieteicams atkaļķot pudelītes sildītāju ik pēc četrām nedēļām, lai nodrošinātu tā...
 • Page 53 Ievērojiet vietējo likumdošanu un nekādā gadījumā nenododiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem palīdz novērst negatīvas sekas uz vidi un cilvēku veselību. (Zīm. 27) Garantija un atbalsts Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
 • Page 54: Română

  Setare pt. încălzirea hranei pentru bebeluşi Butonul Pornit/Oprit Important Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistrează-ţi aparatul la www.philips.com/ welcome. Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul de încălzit biberoane şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
 • Page 55 - Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau aparatul însuşi sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un centru de service autorizat de Philips sau personal calificat în domeniu, pentru a evita orice pericol.
 • Page 56 ROMÂNĂ - Nu aşeza aparatul pe sau lângă un aragaz cu gaz sau electric fierbinte sau într-un cuptor încins. - Nu preîncălzi aparatul. - Aşează întotdeauna biberonul complet asamblat şi cu capac în aparatul de încălzit biberoane înainte să adăugi apă. - Asigură-te că...
 • Page 57 încălzirii. Senzorul încorporat monitorizează şi controlează temperatura laptelui, pentru a evita supraîncălzirea în orice moment. Notă: Pungile cu lapte matern Philips Avent şi biberoanele Philips Avent de 2 oz/60 ml nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.
 • Page 58 ROMÂNĂ Explicarea setărilor Poţi alege dintre următoarele setări: (fig. 2) Setarea pentru decongelare: Pentru a decongela un biberon sau recipient cu lapte sau hrană congelată pentru bebeluşi. Încălzirea nu se produce. Setarea pentru încălzirea laptelui: Selectează una dintre aceste setări atunci când doreşti să...
 • Page 59 ROMÂNĂ Notă: Experienţa ne învaţă că este posibil ca bebeluşii să aibă o preferinţă a temperaturii laptelui lor. Acest lucru poate fi cauzat de preferinţa personală sau factori externi (de ex. temperatura mediului). Toate cele trei setări asigură încălzirea laptelui la o temperatură sigură, care este confortabilă pentru bebeluşul tău şi ajută...
 • Page 60 ROMÂNĂ Creşterea temperaturii laptelui Dacă doreşti ca laptele să fie mai cald, poţi să măreşti treptat temperatura laptelui după ce este gata, comutând la setarea 3 de încălzire a laptelui şi lăsând biberonul în aparat în modul de păstrare la cald (fig. 9). Dacă tocmai ai oprit aparatul de încălzit biberoane sau dacă acesta tocmai s-a oprit automat, reporneşte-l fără a elimina apa caldă din acesta şi urmează pasul de mai sus (fig. 10). Aparatul de încălzit biberoane se opreşte automat după 20 de minute în modul de păstrare la cald (fig. 11). Hrănirea bebeluşului tău imediat Apasă butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul şi a scoate biberonul (fig. 10). Verifică întotdeauna temperatura laptelui înainte de a hrăni bebeluşul. Agită uşor laptele din biberon şi verifică temperatura laptelui stropind câteva picături pe interiorul încheieturii mâinii tale (fig. 12). Scoate aparatul din priză şi goleşte aparatul de încălzit biberoane (fig. 13). Păstrarea laptelui cald Când laptele ajunge la temperatura dorită, aparatul de încălzit biberoane comută automat la modul de păstrare la cald. În acest mod, laptele este menţinut la temperatura setată timp de 20 de minute (fig. 14). Aparatul de încălzit biberoane se opreşte automat după 20 de minute. Indicatorul de progres se opreşte pentru a indica faptul că laptele nu mai este menţinut la temperatura dorită (fig. 11). Notă: Dacă doreşti să hrăneşti bebeluşul cu lapte la temperatura setată, trebuie să...
 • Page 61 ROMÂNĂ Notă: Nu poţi prelungi modul de păstrare la cald al aparatului de încălzit biberoane pentru mai mult de 20 de minute. Atenţie: Nu este recomandat să reîncălzeşti laptele matern de două ori, deoarece bacteriile încep să se dezvolte în lapte. Verifică întotdeauna temperatura laptelui înainte de a hrăni bebeluşul. Agită uşor laptele din biberon sau din recipientul de păstrare a laptelui şi verifică temperatura laptelui stropind câteva picături pe interiorul încheieturii mâinii tale (fig. 12). Scoate aparatul din priză şi goleşte aparatul de încălzit biberoane (fig. 13). Reutilizarea imediată a aparatului de încălzit biberoane pentru un alt biberon Dacă...
 • Page 62 ROMÂNĂ Umple aparatul de încălzit biberoane cu aceeaşi cantitate de apă potabilă ca şi cantitatea de hrană pentru bebeluşi pe care doreşti să o încălzeşti (de exemplu, pentru a încălzi 125 ml/4 oz de hrană, trebuie să utilizezi 125 ml/4 oz de apă potabilă). Dacă doreşti să încălzeşti o cantitate mare de hrană pentru bebeluşi, nivelul maxim de apă este de aproximativ 1 cm/0,4 inchi sub marginea a aparatului de încălzit biberoane (care corespunde adăugând 160 ml/4,5 oz de apă potabilă). Un nivel precis al apei asigură o performanţă de încălzire corectă. (fig. 16) Selectează setarea pentru încălzirea hranei pentru bebeluşi (fig. 17). Apasă butonul pornire/oprire pentru a porni aparatul. Ledul de pe indicatorul de progres indică faptul că aparatul de încălzit biberoane este pornit (fig. 18). Notă: Aparatul de încălzit biberoane începe să încălzească imediat după ce apeşi butonul. Din cauza varietăţii de consistenţe ale hranei pentru bebeluşi, aparatul nu poate detecta cu exactitate cât ar trebui încălzită hrana pentru bebeluşi.
 • Page 63 ROMÂNĂ Notă: Din cauza varietăţii de consistenţe ale hranei pentru bebeluşi, se recomandă să amesteci continuu în hrana pentru bebeluşi şi să verifici temperatura sa în timp ce se încălzeşte, pentru un rezultat optim. Atunci când hrana pentru bebeluşi este caldă, fie poţi să iei recipientul sau vasul cu hrană pentru bebeluşi din aparatul de încălzit biberoane pentru a-ţi hrăni bebeluşul imediat (consultă secţiunea „Hrănirea bebeluşului tău imediat”), fie o poţi păstra caldă în aparatul de încălzit biberoane (consultă secţiunea „Păstrarea hranei pentru bebeluşi caldă”). Creşterea temperaturii hranei pentru bebeluşi Gustă întotdeauna hrana pentru bebeluşi după încălzire pentru a te asigura că nu este prea fierbinte. Dacă doreşti ca hrana pentru...
 • Page 64 ROMÂNĂ Păstrarea hranei pentru bebeluşi caldă Când laptele ajunge la temperatura dorită, aparatul de încălzit biberoane comută automat la modul de păstrare la cald. În acest mod, hrana pentru bebeluşi este menţinută la temperatura dorită timp de 20 de minute (fig. 22). Aparatul de încălzit biberoane se opreşte automat după 20 de minute. Indicatorul de progres se opreşte pentru a indica faptul că hrana pentru bebeluşi nu mai este menţinută la temperatura dorită (fig. 20). Notă: Dacă doreşti să hrăneşti bebeluşul cu hrana la temperatura setată, trebuie să scoţi hrana pentru bebeluşi din aparatul de încălzit biberoane şi să o dai bebeluşului tău imediat după ce aparatul de încălzit biberoane se opreşte.
 • Page 65 ROMÂNĂ Setare pentru dezgheţare La această setare, poţi dezgheţa lapte sau hrană congelat(ă). Urmează paşii indicaţi din secţiunile „Utilizarea aparatului de încălzit biberoane pentru a încălzi lapte” sau „Utilizarea aparatului de încălzit biberoane pentru a încălzi hrană pentru bebeluşi”. Indicatorul de progres începe să lumineze intermitent atunci când aparatul este la setarea pentru decongelare.
 • Page 66 Reciclarea corectă a produselor vechi contribuie la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane. (fig. 27) Garanţie şi asistenţă Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi www.philips.com/support sau să consulţi broşura de garanţie internaţională separată.
 • Page 67: Slovensky

  Nastavenie ohrevu detskej stravy Vypínač Dôležité Ak chcete využívať všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoje zariadenie na lokalite www.philips.com/welcome. Pred použitím ohrievača detských fliaš si pozorne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.
 • Page 68 že je uzemnený a má menovitý výkon najmenej 13 ampérov. - Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie poškodené. S cieľom predchádzať nebezpečným situáciám môže poškodený sieťový kábel vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iný kvalifikovaný personál.
 • Page 69 SLOVENSKY - Zariadenie nesmiete položiť na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do vyhriatej rúry, a ani do ich blízkosti. - Zariadenie nepredhrievajte. - Pred naliatím vody vždy najskôr do ohrievača detských fliaš vložte úplne zloženú fľašu aj s vrchnákom. - Pred zapnutím ohrievača detských fliaš...
 • Page 70 Používanie ohrievača detských fliaš Pomocou tohto ohrievača detských fliaš bezpečne ohrejete a rozmrazíte mlieko v dojčenských fľašiach Philips Avent, ako aj mlieko alebo detskú stravu v nádobách. Ohrievač detských fliaš mlieko nikdy neprehrieva, preto pomáha zachovávať...
 • Page 71 SLOVENSKY Vysvetlenie nastavení Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení: (Obr. 2) Nastavenie rozmrazovania: Rozmrazovanie fľaše alebo nádoby so zmrazeným mliekom alebo zmrazenou detskou stravou. Bez ohrievania. Nastavenia ohrevu mlieka: Ak chcete fľašu mlieka ohriať na bezpečnú teplotu, zvoľte niektoré z nasledujúcich nastavení. Nastavenie 2 ohreje mlieko približne na telesnú...
 • Page 72 SLOVENSKY Stlačením vypínača zapnite zariadenie. Kontrolné svetlo tlačidla sa rozsvieti, čím signalizuje zapnutie ohrievača detských fliaš (Obr. 7). Upozornenie: Ohrievač detských fliaš začne okamžite po stlačení tlačidla zohrievať. Indikátor priebehu sa začne postupne rozsvecovať nabielo, čím signalizuje priebeh procesu ohrevu mlieka (Obr. 8). Upozornenie: Indikátor priebehu zobrazuje priebeh procesu ohrevu mlieka. Indikátor priebehu začne blikať, keď je zariadenie zapnuté. Po skončení prvej fázy ohrevu sa rozsvieti spodný dielik a začne blikať ďalší dielik, čím indikátor signalizuje priebeh druhej fázy ohrevu.
 • Page 73 SLOVENSKY Ak ste ohrievač detských fliaš práve vypli alebo sa automaticky vypol sám, opäť ho zapnite bez toho, aby ste z neho odstránili teplú vodu, a pokračujte vyššie uvedeným krokom (Obr. 10). Ohrievač detských fliaš sa automaticky vypne po 20 minútach režimu udržiavania teploty (Obr. 11). Okamžité nakŕmenie dieťaťa Stlačením vypínača vypnite zariadenie a vyberte fľašu s mliekom (Obr. 10). Pred kŕmením dieťaťa vždy teplotu mlieka skontrolujte. Krúživým pohybom mlieko vo fľaši jemne premiešajte a skontrolujte teplotu mlieka tak, že si zopár kvapiek nastriekate na vnútornú stranu zápästia (Obr. 12). Zariadenie odpojte zo siete a vyprázdnite ohrievač detských fliaš (Obr. 13). Udržiavanie teploty mlieka Keď mlieko dosiahne požadovanú teplotu, ohrievač detských fliaš sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. V tomto režime je teplota mlieka udržiavaná po dobu 20 minút (Obr. 14). Ohrievač detských fliaš sa po 20 minútach automaticky vypne. Indikátor priebehu zhasne, čím signalizuje, že zariadenie už neudržiava teplotu mlieka (Obr. 11). Upozornenie: Ak chcete svoje dieťa nakŕmiť mliekom zohriatym na nastavenú teplotu, musíte fľašu s mliekom z ohrievača detských fliaš vybrať a dieťa ním nakŕmiť...
 • Page 74 SLOVENSKY Pred kŕmením dieťaťa vždy teplotu mlieka skontrolujte. Krúživým pohybom mlieko vo fľaši alebo nádobe na uskladnenie mlieka jemne premiešajte a skontrolujte teplotu mlieka tak, že si zopár kvapiek nastriekate na vnútornú stranu zápästia (Obr. 12). Zariadenie odpojte zo siete a vyprázdnite ohrievač detských fliaš (Obr. 13). Opakované použitie ohrievača detských fliaš na ďalšiu fľašu Ak by ste chceli hneď zohriať ďalšiu fľašu, nechajte najprv ohrievač detských fliaš niekoľko minút vychladnúť. Ak chcete tento proces urýchliť, nalejte do ohrievača detských fliaš čerstvú studenú vodu. Po zapnutí ohrievača detských fliaš...
 • Page 75 SLOVENSKY Stlačením vypínača zapnite zariadenie. Kontrolné svetlo v indikátore priebehu sa rozsvieti, čím signalizuje zapnutie ohrievača detských fliaš (Obr. 18). Upozornenie: Ohrievač detských fliaš sa začne okamžite po stlačení tlačidla zohrievať. Vzhľadom na rôzne konzistencie detskej stravy nedokáže zariadenie rozoznať presnú dĺžku ohrevu. Indikátor priebehu sa začne postupne rozsvecovať nabielo, čím signalizuje priebeh procesu ohrevu. Počas ohrevu sklenenú fľašu ani nádobu z ohrievača detských fliaš nevyberajte. Detskú stravu však môžete premiešať priamo v nádobe, ktorá je vložená v ohrievači detských fliaš (Obr. 19). Upozornenie: Keď sa rozsvieti druhý dielik na indikátore priebehu, detskú stravu môžete začať...
 • Page 76 SLOVENSKY Zvýšenie teploty detskej stravy Po zohriatí vždy ochutnajte detskú stravu, aby ste sa uistili, že nie je príliš horúca. Ak chcete, aby mala detská strava vyššiu teplotu, vložte nádobu späť do ohrievača detských fliaš a určitý čas ju tam nechajte pri režime udržiavania teploty. Detskú stravu neustále miešajte (Obr. 15). Ak ste ohrievač detských fliaš práve vypli alebo sa automaticky vypol sám, opäť ho zapnite bez toho, aby ste z neho odstránili teplú vodu, a pokračujte vyššie uvedeným krokom (Obr. 18). Ohrievač detských fliaš sa automaticky vypne po 20 minútach režimu udržiavania teploty (Obr. 20). Okamžité nakŕmenie dieťaťa Stlačením vypínača vypnite zariadenie a vyberte nádobu alebo sklenenú fľašu na detskú stravu (Obr. 18). Po zohriatí ochutnajte detskú stravu, aby ste sa uistili, že nie je príliš horúca (Obr. 21). Zariadenie odpojte zo siete a vyprázdnite ohrievač detských fliaš (Obr. 13). Udržiavanie teploty detskej stravy Keď detská strava dosiahne požadovanú teplotu, ohrievač detských fliaš sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. V tomto režime je požadovaná teplota detskej stravy udržiavaná po dobu 20 minút (Obr. 22). Ohrievač detských fliaš sa po 20 minútach automaticky vypne. Indikátor priebehu zhasne, čím signalizuje, že zariadenie už neudržiava požadovanú teplotu detskej stravy (Obr. 20). Upozornenie: Ak chcete svoje dieťa nakŕmiť detskou stravou zohriatou na nastavenú...
 • Page 77 SLOVENSKY Upozornenie: Režim udržiavania teploty ohrievača detských fliaš nie je možné predĺžiť o viac ako 20 minút. Pred kŕmením dieťaťa vždy teplotu detskej stravy skontrolujte. Jemne premiešajte detskú stravu v nádobe alebo sklenenej fľaši na detskú stravu a ochutnajte ju, aby ste sa uistili, že nie je príliš horúca (Obr. 21). Zariadenie odpojte zo siete a vyprázdnite ohrievač detských fliaš (Obr. 13). Opakované použitie ohrievača detských fliaš na ďalšiu fľašu na detskú stravu. Ak by ste chceli hneď zohriať ďalšiu nádobu alebo sklenenú fľašu na detskú stravu, nechajte najprv ohrievač...
 • Page 78 SLOVENSKY Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa Čistenie Po každom použití ohrievač detských fliaš odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť (Obr. 23). Z hygienických dôvodov odstráňte z ohrievača detských fliaš vodu (Obr. 24). Ohrievač detských fliaš vyutierajte zvonka aj zvnútra vlhkou utierkou (Obr. 25). Na čistenie ohrievača detských fliaš nepoužívajte drsné ani antibakteriálne čistiace prostriedky, chemické riedidlá ani ostré predmety. Upozornenie: Ak ste ohrievač detských fliaš použili na ohrev nádob s detskou stravou, skontrolujte, či na dne zariadenia nezostali zvyšky detskej stravy. Odstraňovanie vodného kameňa Na účinné...
 • Page 79 Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie. (Obr. 27) Záruka a podpora Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
 • Page 80: Slovenščina

  Nastavitev za segrevanje otroške hrane Gumb za vklop/izklop Pomembno Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome. Pred uporabo grelnika otroških stekleničk natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
 • Page 81 - Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, omrežni kabel ali naprava sama. Poškodovan omrežni kabel sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik družbe Philips, pooblaščen servisni center družbe Philips ali ustrezno usposobljeno osebje. - Naprave ne postavljajte na ali v bližino izvora vročega plina, električnega štedilnika ali v segreto...
 • Page 82 SLOVENŠČINA - Preden dodate vodo, sestavljeno stekleničko s pokrovčkom namestite v grelnik otroških stekleničk. - Vodo morate dodati. preden vklopite grelnik otroških stekleničk. - Vrela voda lahko povzroči hude opekline. Bodite previdni, ko je v grelniku otroških stekleničk vroča voda. - Dostopne površine naprave se lahko med uporabo segrejejo.
 • Page 83 Uporaba grelnika otroških stekleničk S tem grelnikom otroških stekleničk lahko varno segrevate in odmrzujete mleko v stekleničkah Philips Avent in mleko ali otroško hrano v posodicah. Grelnik otroških stekleničk pomaga ohranjati dragocene hranilne snovi in vitamine v materinem mleku, ker ga nikoli ne pregreje. Če je mleko pretoplo, to negativno vpliva na hranilne snovi in vitamine.
 • Page 84 SLOVENŠČINA Segrevanje mleka z grelnikom otroških stekleničk Napajalni vtič vključite v stensko vtičnico (Sl. 3). Stekleničko postavite na sredino grelnika otroških stekleničk (Sl. 4). Opomba: Mleko v posodici segrejte na enak način kot mleko v steklenički. V grelnik otroških stekleničk nalijte enako količino pitne vode kot mleka, ki ga želite segreti (če na primer želite segreti 125 ml mleka, morate naliti 125 ml pitne vode). Če želite segreti večjo količino mleka (> 180 ml), vodo lahko nalijete največ do približno 1 cm pod robom grelnika otroških stekleničk (torej dodate 160 ml pitne vode). Natančen nivo vode zagotavlja učinkovito segrevanje. (Sl. 5) Izberite želeno nastavitev (Sl. 6). Opomba: Izkušnje kažejo, da imajo dojenčki radi določeno temperaturo mleka. To je lahko zaradi osebnega okusa ali zunanjih dejavnikov (npr. temperature okolja).
 • Page 85 SLOVENŠČINA Opomba: Mleko med segrevanjem kroži, kar zagotavlja enakomerno segrevanje. 90 ml mleka sobne temperature se segreje v približno 10 minutah. Segrevanje hladnega mleka ali večje količine mleka lahko traja nekaj dlje časa. Pozor: Stekleničke ne odstranite iz grelnika otroških stekleničk, ko utripa indikator poteka. Ko celotni indikator poteka začne svetiti, je mleko doseglo nastavljeno temperaturo. Ko je mleko toplo, lahko stekleničko vzamete iz grelnika otroških stekleničk in dojenčka nahranite takoj (oglejte si razdelek “Takojšnje hranjenje dojenčka”) ali pa jo pustite na toplem v grelniku otroških...
 • Page 86 SLOVENŠČINA Ohranjanje toplote mleka Ko mleko doseže želeno končno temperaturo, grelnik otroških stekleničk samodejno preklopi na način ohranjanja toplote. Mleko v tem načinu 20 minut ohrani nastavljeno temperaturo (Sl. 14). Grelnik otroških stekleničk se po 20 minutah samodejno izklopi. Indikator poteka ugasne, kar pomeni, da grelnik mleka ne ohranja več pri želeni temperaturi (Sl. 11). Opomba: Če želite dojenčka nahraniti z mlekom nastavljene temperature, stekleničko z mlekom vzemite iz grelnika otroških stekleničk in dojenčka nahranite takoj, ko se grelnik otroških stekleničk izklopi, da se mleko ne ohladi. Opomba: Načina ohranjanja toplote grelnika otroških stekleničk ne morete podaljšati na več...
 • Page 87 SLOVENŠČINA Segrevanje otroške hrane z grelnikom otroških stekleničk Napajalni vtič vključite v stensko vtičnico (Sl. 3). Posodico ali posodo z otroško hrano postavite na sredino grelnika otroških stekleničk (Sl. 15). Opomba: Pokrov posodice ali posode z otroško hrano lahko pustite odprt in med segrevanjem mešate hrano. V grelnik otroških stekleničk nalijte enako količino pitne vode kot otroške hrane, ki jo želite segreti (če na primer želite segreti 125 ml otroške hrane, morate naliti 125 ml pitne vode). Če želite segreti večjo količino otroške hrane, vodo lahko nalijete največ do približno 1 cm pod robom grelnika otroških stekleničk (torej dodate 160 ml pitne vode). Natančen nivo vode zagotavlja učinkovito segrevanje. (Sl. 16) Izberite nastavitev za segrevanje otroške hrane (Sl. 17). Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite aparat. Indikator poteka označuje, da je grelnik otroških stekleničk vklopljen (Sl. 18).
 • Page 88 SLOVENŠČINA Ko celotni indikator poteka začne svetiti, je otroška hrana dosegla nastavljeno temperaturo. Opomba: Ker je gostota otroške hrane različna, močno priporočamo, da otroško hrano med segrevanjem nenehno mešate in preverjate njeno temperaturo, da zagotovite optimalen rezultat. Ko je otroška hrana topla, lahko posodico ali posodo z otroško hrano vzamete iz grelnika otroških stekleničk in dojenčka nahranite takoj (oglejte si razdelek “Takojšnje hranjenje dojenčka”) ali pa jo pustite na toplem v grelniku otroških stekleničk (oglejte si razdelek “Ohranjanje toplote otroške hrane”). Segrevanje otroške hrane Otroško hrano po segrevanju vedno poskusite, da ni prevroča. Če otroško hrano želite še bolj segreti, posodico postavite nazaj v grelnik stekleničk in jo nekaj časa pustite v načinu ohranjanja toplote. Pri tem mešajte otroško hrano (Sl. 15). Če ste izklopili grelnik otroških stekleničk ali če se je izklopil samodejno, ga ponovno vklopite, toplo vodo pustite v njem in sledite zgornjim korakom (Sl.
 • Page 89 SLOVENŠČINA Ohranjanje toplote otroške hrane Ko otroška hrana doseže želeno temperaturo, grelnik otroških stekleničk samodejno preklopi na način ohranjanja toplote. Grelnik otroško hrano v tem načinu 20 minut ohranja pri želeni temperaturi (Sl. 22). Grelnik otroških stekleničk se po 20 minutah samodejno izklopi. Indikator poteka ugasne, kar pomeni, da grelnik otroške hrane ne ohranja več pri želeni temperaturi (Sl. 20). Opomba: Če želite dojenčka nahraniti z otroško hrano nastavljene temperature, otroško hrano vzemite iz grelnika otroških stekleničk in dojenčka nahranite takoj, ko se grelnik otroških stekleničk izklopi. Če tega ne storite, se otroška hrana ohladi.
 • Page 90 SLOVENŠČINA Nastavitev za odmrzovanje Pri tej nastavitvi lahko odmrznete mleko ali otroško hrano. Sledite korakom v razdelku “Segrevanje mleka z grelnikom otroških stekleničk” ali “Segrevanje otroške hrane z grelnikom otroških stekleničk”. Indikator poteka začne utripati, ko z aparatom izberete nastavitev za odmrzovanje.
 • Page 91 S pravilnim odlaganjem izrabljenih izdelkov pomagate preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. (Sl. 27) Garancija in podpora Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/ support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
 • Page 92: Srpski

  Postavka za zagrevanje hrane za bebe Dugme za uključivanje/isključivanje Važno Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome. Pre upotrebe grejača za dečje bočice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.
 • Page 93 - Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat. Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.
 • Page 94 SRPSKI - Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin ili struju ili u blizinu istog niti u zagrejanu pećnicu. - Nemojte da pregrejete aparat. - Pre dodavanja vode obavezno postavite potpuno sklopljenu bočicu sa poklopcem u grejač za dečje bočice.
 • Page 95 Ugrađeni senzor prati i kontroliše temperaturu mleka kako ni u jednom trenutku ne bi došlo do pregrevanja. Napomena: Philips Avent vreće za majčino mleko i Philips Avent bočice od 2 unce/60 ml ne mogu da se koriste u ovom grejaču za dečje bočice.
 • Page 96 SRPSKI Upotreba grejača za dečje bočice za zagrevanje mleka Uključite kabl za napajanje u utičnicu (Sl. 3). Postavite bočicu u sredinu grejača (Sl. 4). Napomena: Da biste zagrejali mleko u posudi za odlaganje, pratite iste korake kao i za zagrevanje mleka u bočici. Napunite grejač za dečje bočice količinom vode za piće koja je jednaka količini mleka koju želite da zagrejete (na primer, da biste zagrejali 125 ml/4 unce mleka, potrebno vam je 125 ml/4 unce vode za piće).
 • Page 97 SRPSKI Napomena: Mleko cirkuliše tokom procesa zagrevanja kako bi se garantovalo ravnomerno zagrevanje. Potrebno je približno 10 minuta za zagrevanje 90 ml/3 unce mleka na sobnoj temperaturi. Zagrevanje hladnog mleka ili veće količine mleka traje malo duže. Oprez: Nemojte da vadite bočicu iz grejača za dečje bočice dok indikator toka treperi. Kada čitav indikator toka počne stalno da svetli, mleko je dostiglo podešenu temperaturu.
 • Page 98 SRPSKI Isključite aparat iz električne mreže i ispraznite grejač za dečje bočice (Sl. 13). Održavanje mleka toplim Kada mleko dostigne željenu temperaturu, grejač za dečje bočice automatski prelazi u režim za održavanje temperature. U ovom režimu se temperatura mleka održava na zadatoj vrednosti 20 minuta (Sl. 14). Grejač za dečje bočice se automatski isključuje nakon 20 minuta. Indikator toka se isključuje kako bi ukazao na to da se temperatura mleka više ne održava na željenoj vrednosti (Sl. 11). Napomena: Ako bebu želite da hranite mlekom određene temperature, potrebno je da bočicu sa mlekom izvadite iz grejača za dečje bočice neposredno nakon što se on isključi i da odmah nahranite bebu. U suprotnom, mleko će se ohladiti.
 • Page 99 SRPSKI Napomena: Ako je indikator toka uključen, ali ne treperi, grejač za dečje bočice i dalje je previše topao za zagrevanje nove bočice. Isključite grejač za dečje bočice, ostavite ga da se hladi nekoliko minuta i obavezno ga napunite svežom hladnom vodom. Upotreba grejača za dečje bočice za zagrevanje hrane za bebe Uključite kabl za napajanje u utičnicu (Sl. 3).
 • Page 100 SRPSKI Napomena: Hranu možete da počnete da mešate kada drugi segment indikatora toka počne stalno da svetli. Mešanje pre tog trenutka nije efikasno pošto je temperatura hrane još uvek preniska. Oprez: Nemojte da vadite posudu ili teglicu sa hranom iz grejača za dečje bočice tokom zagrevanja. Kada čitav indikator toka počne stalno da svetli, hrana za bebe je dostigla željenu temperaturu. Napomena: Usled velikih razlika u konzistenciji hrane za bebe, izričito se preporučuje da stalno mešate hranu za bebe i da proveravate temperaturu tokom zagrevanja kako biste postigli optimalan rezultat.
 • Page 101 SRPSKI Isključite aparat iz električne mreže i ispraznite grejač za dečje bočice (Sl. 13). Održavanje hrane za bebe toplom Kada hrana za bebe dostigne željenu temperaturu, grejač za dečje bočice automatski prelazi u režim za održavanje temperature. U ovom režimu temperatura hrane za bebe održava se na željenoj vrednosti 20 minuta (Sl. 22). Grejač za dečje bočice se automatski isključuje nakon 20 minuta. Indikator toka se isključuje kako bi ukazao na to da se temperatura hrane za bebe više ne održava na željenoj vrednosti (Sl. 20). Napomena: Ako bebu želite da hranite hranom određene temperature, potrebno je da hranu za bebe izvadite iz grejača za dečje bočice neposredno nakon što se on isključi i da odmah nahranite bebu.
 • Page 102 SRPSKI Postavka za odmrzavanje Ova postavka vam omogućava da odmrzavate zamrznuto mleko ili hranu za bebe. Pratite korake iz odeljka „Upotreba grejača za dečje bočice za zagrevanje mleka“ ili „Upotreba grejača za dečje bočice za zagrevanje hrane za bebe“. Indikator toka počinje da treperi kada je na aparatu aktivna postavka za odmrzavanje.
 • Page 103 Pravilno odlaganje starih proizvoda doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. (Sl. 27) Garancija i podrška Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/ support ili pročitajte međunarodni garantni list.
 • Page 104: Українська

  Налаштування підігрівання дитячої їжі Кнопка “увімк./вимк. ” Важлива інформація Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій пристрій на веб-сайті www.philips.com/welcome. Перед тим як використовувати пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням, уважно прочитайте цей посібник користувача та...
 • Page 105 УКРАЇНСЬКА відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих. Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років. - Не...
 • Page 106 шнур живлення або сам пристрій пошкоджено. Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією. - Не ставте пристрій на або біля гарячої газової чи електричної плити або в розігріту духовку.
 • Page 107 - Не намагайтеся відкривати або ремонтувати пристрій самостійно. Можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (див. веб-сайт www.philips.com/ support). Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
 • Page 108 дитячим харчуванням За допомогою цього пристрою для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням можна безпечно розігрівати та розморожувати молоко в пляшечках для годування Philips Avent та молоко або дитячу їжу в контейнерах. Пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням допомагає зберегти цінні поживні речовини та вітаміни у грудному молоці, адже...
 • Page 109 УКРАЇНСЬКА Використання пристрою для підігрівання молока Вставте штекер у розетку (Мал. 3). Поставте пляшечку посередині у пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням (Мал. 4). Примітка: Щоб підігріти молоко в контейнері для зберігання молока, виконайте ті самі кроки, які вказані для підігрівання молока у пляшечці. Наповніть пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням такою самою кількістю питної води, що й молока, яке потрібно підігріти (наприклад, щоб підігріти 125 мл молока, потрібно використати 125 мл питної води). Якщо Ви бажаєте підігріти велику кількість молока (>180 мл), максимальний рівень води становить приблизно 1 см до обідка пристрою для підігрівання пляшечок з дитячим харчуванням (що відповідає додаванню 160 мл питної води). Точний рівень води забезпечує належне підігрівання. (Мал. 5) Виберіть потрібне налаштування (Мал. 6). Примітка: Досвід...
 • Page 110 УКРАЇНСЬКА Примітка: Індикатор виконання показує поступ процесу підігрівання молока. Індикатор виконання починає блимати, коли пристрій увімкнено. Після завершення першого етапу підігрівання нижній сегмент світиться без блимання, а наступний сегмент починає блимати, щоб показати виконання другого етапу підігрівання. Ці дії продовжуються до завершення третього етапу підігрівання. Потім індикатор...
 • Page 111 УКРАЇНСЬКА Пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням вимикається автоматично через 20 хвилин у режимі збереження тепла (Мал. 11). Годування дитини одразу Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб вимкнути пристрій, і вийміть пляшечку з молоком (Мал. 10). Завжди перевіряйте температуру молока перед тим, як годувати дитину. Обережно збовтайте молоко в пляшечці і перевірте його температуру, крапнувши кілька крапель на внутрішню сторону зап’ястя (Мал. 12). Від’єднайте пристрій від мережі і спорожніть пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням (Мал. 13). Збереження тепла молока Коли молоко нагріється до потрібної температури, пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням автоматично переходить у режим збереження тепла. У цьому режимі встановлена температура молока підтримується протягом 20 хвилин (Мал. 14). Пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням автоматично вимкнеться через 20 хвилин. Індикатор виконання згасне, вказуючи на те, що потрібна температура молока більше не підтримується (Мал. 11). Примітка: Щоб погодувати дитину молоком встановленої температури, потрібно вийняти пляшечку з молоком із пристрою та годувати...
 • Page 112 УКРАЇНСЬКА Завжди перевіряйте температуру молока перед тим, як годувати дитину. Обережно збовтайте молоко в пляшечці чи контейнері для зберіганян молока і перевірте його температуру, крапнувши кілька крапель на внутрішню сторону зап’ястя (Мал. 12). Від’єднайте пристрій від мережі і спорожніть пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням (Мал. 13). Негайне повторне використання пристрою для нагрівання ще однієї пляшечки Щоб одразу підігріти ще одну пляшечку, дайте пристрою охолонути протягом кількох хвилин. Щоб прискорити цей процес, налийте в пристрій свіжої холодної води. Коли увімкнути пристрій нагрівання пляшечок...
 • Page 113 УКРАЇНСЬКА Наповніть пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням такою самою кількістю питної води, що й дитячої їжі, яку потрібно підігріти (наприклад, щоб підігріти 125 мл дитячої їжі, потрібно використати 125 мл питної води). Якщо Ви бажаєте підігріти велику кількість дитячої їжі, максимальний рівень води становить приблизно 1 см до обідка пристрою для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням (що відповідає додаванню 160 мл питної води). Точний рівень води забезпечує належне підігрівання. (Мал. 16) Виберіть налаштування підігрівання дитячої їжі (Мал. 17). Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути пристрій. Світло індикатора виконання показує, що пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням увімкнено (Мал. 18). Примітка: Пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням починає працювати відразу після натиснення кнопки. Оскільки дитяча їжа може бути різної консистенції, пристрій не може визначити тривалість...
 • Page 114 УКРАЇНСЬКА Коли індикатор виконання світиться повністю, це означає, що дитяча їжа підігріта до встановленої кінцевої температури. Примітка: Оскільки дитяча їжа може бути різної консистенції, для оптимального результату настійно рекомендується постійно помішувати дитячу їжу і перевіряти її температуру під час підігрівання. Коли дитяча їжа нагріється, можна вийняти контейнер або баночку із дитячою їжею з пристрою та одразу ж годувати дитину (див. розділ “Годування дитини одразу”) або зберігати її теплою у пристрої для підігрівання пляшечок з дитячим харчуванням (див. підрозділ “Збереження тепла дитячої їжі”). Підвищення температури дитячої їжі Після підігрівання завжди перевіряйте дитячу їжу на смак, чи вона не надто гаряча. Щоб підігріти дитячу їжу, поставте контейнер назад у пристрій нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням і залиште його там на якийсь час у режимі збереження тепла. Помішуйте дитячу їжу (Мал. 15).
 • Page 115 УКРАЇНСЬКА Збереження тепла дитячої їжі Коли дитяча їжа нагріється до потрібної кінцевої температури, пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням автоматично перейде у режим збереження тепла. У цьому режимі потрібна температура дитячої їжі підтримується протягом 20 хвилин (Мал. 22). Пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням автоматично вимкнеться через 20 хвилин. Індикатор виконання згасне, вказуючи на те, що потрібна температура дитячої їжі більше не підтримується (Мал. 20). Примітка: Щоб погодувати дитину їжею встановленої температури, потрібно вийняти пляшечку з дитячою їжею з пристрою і погодувати дитину одразу після того, як пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим...
 • Page 116 УКРАЇНСЬКА Примітка: Якщо індикатор виконання світиться, але не блимає, пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням ще надто теплий для підігрівання іншого контейнера чи баночки з дитячою їжею. Вимкніть пристрій, дайте йому охолонути протягом кількох хвилин і наповніть його свіжою холодною водою. Налаштування...
 • Page 117 УКРАЇНСЬКА Примітка: Якщо Ви використовували пристрій для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням, щоб підігріти контейнери з дитячою їжею, слідкуйте, щоб на його дні не було розлитої дитячої їжі. Видалення накипу Щоб забезпечити ефективну роботу пристрою для нагрівання пляшечок з дитячим харчуванням, рекомендується видаляти накип кожні...
 • Page 118 Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей. (Мал. 27) Гарантія та підтримка Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
 • Page 124 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips Group. ©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4213.354.3672.3...