Download  Print this page

Advertisement

opasnosti. Čišćenje i održavanje aparata ne bi
trebalo da obavljaju deca ako su mlađa od
8 godina i nisu pod nadzorom. Aparat i njegov
kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Nemojte da uranjate kabl za napajanje, utikač ili
aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nemojte da ostavljate kabl za napajanje da visi
preko ivice stola ili radne površine. Višak kabla
može da se odloži u postolje grejača za dečje
bočice kako bi se obezbedila stabilnost.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Uređaj priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu. Obavezno proverite da li ste utikač
ispravno uključili u utičnicu.
- Pre priključivanja aparata proverite da li napon
naznačen na donjoj strani aparata odgovara
naponu lokalne električne mreže.
- Ako je potrebno da koristite produžni kabl,
proverite da li je uzemljen i da li može da izdrži
barem 13 ampera.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač,
kabl za napajanje ili sam aparat. Ako je kabl za
napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni
kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar
ili na sličan način kvalifikovana osoba kako bi se
izbegle opasnosti.
SRPSKI
93

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: