Download  Print this page

Advertisement

Čišćenje kamenca
Preporučuje se da uklanjate kamenac iz grejača za dečje bočice na svake
četiri nedelje da biste obezbedili efikasno funkcionisanje.
1
Pomešajte 50 ml/1,7 unci alkoholnog sirćeta sa 100 ml/3,4 unce
hladne vode i time očistite kamenac iz grejača za dečje bočice.
Prvo izaberite postavku za odmrzavanje, a zatim uključite grejač za
dečje bočice i ostavite aparat da radi 10 minuta. Ostavite rastvor u
grejaču za dečje bočice dok više ne bude tragova kamenca. (Sl. 26)
Napomena: Možete da koristite i sredstva za uklanjanje kamenca na bazi
limunske kiseline.
Napomena: Nemojte da koristite druge vrste sredstava za uklanjanje kamenca.
2
Isključite grejač za dečje bočice iz električne mreže pre nego što ga
ispraznite (Sl. 23).
3
Grejač za dečje bočice ispraznite i temeljno isperite unutrašnjost.
Ako tragove od kamenca vidite i nakon ispiranja, ponovite
proceduru uklanjanja kamenca (Sl. 24).
Recikliranje
-
Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod pokriven
evropskom direktivom 2012/19/EU. Informišite se o lokalnom sistemu
za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.
Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nikada nemojte da
odlažete proizvod sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno
odlaganje starih proizvoda doprinosi sprečavanju negativnih posledica
po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. (Sl. 27)
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/
support ili pročitajte međunarodni garantni list.
SRPSKI
103

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: