Download  Print this page

Advertisement

Održavanje hrane za bebe toplom
1
Kada hrana za bebu dosegne željenu temperaturu, grijač bočica za
bebe automatski prelazi u način rada za održavanje topline. U tom
načinu rada hrana za bebu održava se na željenoj temperaturi
20 minuta (Sl. 22).
2
Grijač bočica za bebe automatski će se isključiti nakon 20 minuta.
Indikator napretka isključuje se kako bi naznačio da se hrana za
bebu više ne održava na željenoj temperaturi (Sl. 20).
Napomena: Ako želite nahraniti bebu hranom postavljene temperature,
trebate izvaditi hranu za bebu iz grijača bočica za bebe i nahraniti bebu
neposredno nakon isključivanja grijača bočica za bebe. Ako to ne učinite,
hrana za bebu postepeno će se ohladiti.
Napomena: Način rada za održavanje topline na grijaču bočica za bebe ne
može se produžiti više od 20 minuta.
3
Obavezno provjerite temperaturu hrane za bebu prije nego što
počnete hraniti bebu. Nježno promiješajte hranu za bebu u
spremniku/staklenci i probajte je kako biste provjerili da nije previše
vruća (Sl. 21).
4
Iskopčajte aparat i ispraznite grijač bočica za bebe (Sl. 13).
Neposredna ponovna uporaba grijača bočica za bebe za
drugi spremnik hrane za bebu
Ako odmah želite zagrijati drugi spremnik/staklenku s hranom za bebu,
ostavite grijač bočica za bebe da se hladi nekoliko minuta. Kako biste ubrzali
taj postupak, napunite grijač bočica za bebe svježom hladnom vodom.
Kada uključite grijač bočica za bebe, indikator napretka počet će bljeskati
od dna prema vrhu kako bi naznačio da se aparat ponovo zagrijava.
Napomena: Ako je indikator napretka uključen, ali ne bljeska, grijač bočica za
bebe još uvijek je previše vruć za zagrijavanje drugog spremnika/staklenke s
hranom za bebu. Isključite grijač bočica za bebe, ostavite ga da se hladi
nekoliko minuta i svakako ga napunite svježom hladnom vodom.
HRVATSKI
27

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: