Download Print this page

Philips Avent SCF356 User Manual

Hide thumbs
Also See for Avent SCF356 
User manual - 138 pages
Manual - 72 pages
Manual - 38 pages

Advertisement

SCF356

Advertisement

loading

  Also See for Philips Avent SCF356

  Summary of Contents for Philips Avent SCF356

 • Page 1 SCF356...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 БЪЛГАРСКИ 16 ČEŠTINA 29 EESTI 40 MAGYAR 50 ҚАЗАҚША 61 POLSKI 73 РУССКИЙ 85...
 • Page 6: English

  Milk warming setting 3 Baby food warming setting On/off button Important To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/ welcome. Read this user manual carefully before you use the baby bottle warmer and save it for future reference.
 • Page 7 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 ENGLISH - Always place a fully assembled bottle with cap in the baby bottle warmer before you add water. - Make sure you add water before you switch on the baby bottle warmer. - Hot water can cause serious burns. Be careful when the baby bottle warmer contains hot water.
 • Page 9 Using the baby bottle warmer With this baby bottle warmer, you can safely warm and defrost breast milk in Philips AVENT feeding bottles and milk or baby food in containers. Note: Philips AVENT breast milk bags and Philips AVENT 2oz/60ml bottles cannot be used in this baby bottle warmer.
 • Page 10 ENGLISH Fill the baby bottle warmer with the same amount of drinking water as the amount of milk you want to warm up (for example, to warm up 125ml/4oz of milk, you need to use 125ml/4oz of drinking water). If you want to heat up a large amount of milk (>180ml/6oz), the maximum water level is approximately 1cm/0.4 inches under the rim of the baby bottle warmer (which corresponds to adding 160ml/4.5oz of drinking water).
 • Page 11 ENGLISH When the entire progress indicator lights up continuously, the milk has reached the set end temperature. When the milk is warm, you can either take the bottle out of the baby bottle warmer to feed your baby right away (see section ‘Feeding your baby immediately’) or you can keep it warm in the baby bottle warmer (see section ‘Keeping milk warm’).
 • Page 12 ENGLISH Always check the temperature of the milk before you feed your baby. Gently swirl the milk in the bottle or milk storage container and check the temperature of the milk by sprinkling a few drops on the inside of your wrist (Fig. 10). Unplug the appliance and empty the baby bottle warmer (Fig.
 • Page 13 ENGLISH warmer but stir the baby food while the jar or container is still in the baby bottle warmer. Note: You can start stirring the food once the second segment of the progress indicator lights up continuously. Stirring before this moment is not effective as the temperature of the food is still too low.
 • Page 14 ENGLISH The baby bottle warmer switches off automatically after 20 minutes. The progress indicator switches off to indicate that the baby food is not kept at the desired end temperature anymore. Note: If you want to feed your baby with the baby food at the set temperature, you need to take the baby food out of the bottle warmer and feed it to your baby right after the baby bottle warmer switches off.
 • Page 15 Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health (Fig. 21). Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/ support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
 • Page 16: Български

  Настройка за затопляне на бебешка храна Бутон за вкл./изкл. Важно За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте уреда си на адрес www.philips.com/welcome. Преди да използвате подгревателя за бебешка бутилка, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки.
 • Page 17 БЪЛГАРСКИ употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда, освен ако децата не са над 8-годишна възраст и са под надзор. - Пазете...
 • Page 18 захранващият кабел или самият уред е повреден. С оглед предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник. - Не поставяйте уреда върху или в близост до...
 • Page 19 уреда сами. Може да се свържете с центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (вж. www.philips.com/support). Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.
 • Page 20 БЪЛГАРСКИ Използване на подгревателя за бебешка бутилка С този подгревател за бебешка бутилка можете безопасно да затопляте и размразявате кърма в бутилки за хранене Philips AVENT или бебешка храна в контейнери. Забележка: Чантите за кърма Philips AVENT и бутилките Philips AVENT 2 унции/60 мл...
 • Page 21 БЪЛГАРСКИ Напълнете подгревателя за бебешка бутилка със същото количество питейна вода като количеството мляко, което искате да затоплите (например за да затоплите 125 мл/4 унции мляко, трябва да използвате 125 мл/4 унции питейна вода). Ако искате да затоплите голямо количество мляко (>180 мл/6 унции), максималното ниво на водата е около 1 см/0,4 инча под ръба на подгревателя за бебешка бутилка (което съответства на добавяне на 160 мл/4,5 унции питейна вода). Точното ниво на водата осигурява правилното затопляне. (фиг. 5) Изберете желаната настройка (фиг. 6). Забележка: Опитът ни учи, че бебетата могат да имат предпочитания към температурата на млякото. Това може да се дължи на личните им предпочитания или външни фактори (напр. температура на околната среда). И трите настройки гарантират, че...
 • Page 22 БЪЛГАРСКИ Индикаторът за напредък започва постепенно да се запълва с бяла светлина, за да покаже напредъка на процеса на затопляне на млякото. (фиг. 8) Забележка: Индикаторът за напредък показва напредъка на процеса за затопляне на млякото. Индикаторът за напредък започва да мига, когато уредът е включен. Когато първата фаза на затопляне завърши, най-долният сегмент свети постоянно, а следващият сегмент започва да мига, за да покаже, че се изпълнява втората фаза на...
 • Page 23 БЪЛГАРСКИ Поддържане на млякото топло Когато млякото достигне желаната крайна температура, подгревателят за бебешка бутилка автоматично се превключва в режим за поддържане на топлината. В този режим млякото се поддържа със зададената температура за 20 минути (фиг. 11). Подгревателят за бебешка бутилка се изключва автоматично след 20 минути. Индикаторът за напредък се изключва, което означава, че температурата на млякото вече не е желаната крайна температура (фиг. 12). Забележка: Ако искате да нахраните бебето си с мляко със зададената температура, трябва да извадите бутилката с мляко от подгревателя за бебешка бутилка и да нахраните бебето си веднага...
 • Page 24 БЪЛГАРСКИ Използване на подгревателя за бебешка бутилка за затопляне на бебешка храна Включете щепсела на захранващия кабел в контакта (фиг. 3). Поставете контейнера с бебешка храна или бурканчето по средата на подгревателя за бебешка бутилка (фиг. 14). Забележка: Можете да махнете капака на контейнера или бурканчето с храна, така че да можете да разбърквате храната по време на затоплянето. Напълнете подгревателя за бебешка бутилка със същото количество питейна вода като количеството бебешка храна, което искате да затоплите (например за да затоплите 125 мл/4 унции бебешка храна, трябва да използвате 125 мл/4 унции...
 • Page 25 БЪЛГАРСКИ Забележка: Можете да започнете разбъркването на храната, след като вторият сегмент на индикатора за напредък засвети непрекъснато. Разбъркването преди този момент не е ефективно, тъй като температурата на храната все още е твърде ниска. Внимание: Не изваждайте контейнера или бурканчето с храна от подгревателя за бебешка бутилка по време на затопляне. Когато целият индикатор за напредък свети постоянно, това означава, че бебешката храна е достигнала зададената крайна температура. Забележка: Поради...
 • Page 26 БЪЛГАРСКИ Поддържане на бебешката храна топла Когато бебешката храна достигне приблизително желаната крайна температура, подгревателят за бебешка бутилка автоматично се превключва в режим за поддържане на топлината. По време на този режим бебешката храна се поддържа със зададената температура за 20 минути. Подгревателят за бебешка бутилка се изключва автоматично след 20 минути. Индикаторът за напредък се изключва, което означава, че температурата на млякото вече не е желаната крайна температура. Забележка: Ако искате да нахраните бебето си с бебешката храна със зададената температура, трябва да извадите бебешката храна от подгревателя за бебешка бутилка и да нахраните бебето си веднага...
 • Page 27 бебешка бутилка на всеки четири седмици , за да се гарантира, че ще продължи да работи ефективно. Смесете 10 грама лимонена киселина с 200 мл/7 унции студена вода и ги излейте в подгревателя за бебешка бутилка. Включете подгревателя за бебешка бутилка, изберете настройката за размразяване и оставете уреда да работи 10 минути. Оставете разтвора в подгревателя за бебешка бутилка, докато се разтвори целия накип. Можете да закупите лимонена киселина (SCF943) от www.shop.philips.com/service. (фиг. 20) Забележка: Може също така да смесите 50 мл/1,7 унции бял оцет със 100 мл/3,4 унции студена вода за премахване на накипа от уреда. Изключете подгревателя за бебешка бутилка, преди да го изпразните (фиг. 17).
 • Page 28 изделието с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за предотвратяването на отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве (фиг. 21). Гаранция и поддръжка Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете листовката за международна гаранция.
 • Page 29: Čeština

  Nastavení ohřevu mléka 3 Nastavení ohřevu dětské stravy Vypínač Důležité Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.philips.com/welcome. Před použitím ohřívače kojeneckých lahví si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
 • Page 30 13 ampérů. - Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo samotný přístroj. Pokud je poškozený napájecí kabel, nechte jej vyměnit společností Philips, servisním střediskem autorizovaným společností Philips nebo obdobně kvalifikovaným pracovníkem, abyste zamezili možnému nebezpečí.
 • Page 31 ČEŠTINA - Neumisťujte přístroj na horký plynový ani elektrický vařič či zahřátou troubu, ani blízko nich. - Přístroj nepředehřívejte. - Do ohřívače kojeneckých lahví vždy vkládejte zcela sestavenou lahev s víčkem a teprve poté nalijte vodu. - Dbejte na to, abyste nalili vodu před zapnutím ohřívače kojeneckých lahví.
 • Page 32 Philips AVENT a mléko nebo dětskou stravu v nádobách. Poznámka: V tomto ohřívači kojeneckých lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips AVENT a lahve Philips AVENT o objemu 60 ml. Popis nastavení Nastavení rozmrazování: Slouží k rozmrazení lahve nebo nádoby s mlékem nebo dětskou stravou.
 • Page 33 ČEŠTINA Jak ohřát mléko v ohřívači kojeneckých lahví Zapojte zástrčku do zásuvky (Obr. 3). Vložte lahve do středu ohřívače kojeneckých lahví (Obr. 4). Poznámka: Chcete-li ohřát mléko ve skladovací nádobě, použijte stejný postup jako při ohřevu mléka v lahvi. Nalijte do ohřívače kojeneckých lahví stejné množství pitné vody, jako je množství ohřívaného mléka (chcete-li například ohřát 125 ml mléka, je třeba použít 125 ml pitné vody). Chcete-li ohřát velké množství mléka (>180 ml), je maximální hladina vody přibližně 1 cm pod okrajem ohřívače kojeneckých lahví (což odpovídá nalití 160 ml pitné vody). Přesná hladina vody zajišťuje správné ohřívání. (Obr. 5) Vyberte požadované nastavení (Obr. 6). Poznámka: Zkušenostmi je ověřeno, že děti mohou preferovat určitou teplotu mléka.
 • Page 34 ČEŠTINA Ukazatel průběhu se postupně zaplní bílým světlem podle průběhu procesu ohřívání mléka. (Obr. 8) Poznámka: Ukazatel průběhu ukazuje průběh procesu ohřívání mléka. Ukazatel průběhu začne blikat při zapnutí přístroje. Po dokončení první fáze ohřevu se trvale rozsvítí dolní segment a začne blikat další segment na znamení, že probíhá druhá fáze ohřevu. Tyto kroky pokračují, dokud neskončí třetí...
 • Page 35 ČEŠTINA Ohřívač kojeneckých lahví se automaticky vypne po 20 minutách. Ukazatel průběhu se vypne na znamení, že mléko se již neuchovává při požadované konečné teplotě (Obr. 12). Poznámka: Chcete-li podat dítěti mléko při nastavené teplotě, je třeba vyjmout lahev s mlékem z ohřívače kojeneckých lahví a nakrmit dítě ihned poté, co se ohřívač kojeneckých lahví vypne. Jinak mléko vychladne. Poznámka: Režim udržování teploty v ohřívači kojeneckých lahví nelze prodlužovat.
 • Page 36 ČEŠTINA Vyberte nastavení ohřevu dětské stravy. Zapněte přístroj stisknutím vypínače. Světlo na ukazateli průběhu ukazuje, že ohřívač kojeneckých lahví je zapnutý. Poznámka: Ohřívač kojeneckých lahví zahájí ohřívání ihned poté, co stisknete tlačítko. Vzhledem k velké různorodosti konzistence dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho je třeba dětskou stravu ohřívat. Uvažuje se pouze s odhadem. Ukazatel průběhu se postupně zaplní bílým světlem podle průběhu procesu ohřívání. Během procesu ohřívání nevyjímejte skleničku či nádobu z ohřívače kojeneckých lahví, ale zamíchejte dětskou stravu,...
 • Page 37 ČEŠTINA Bezprostřední krmení dítěte Po ohřátí dětskou stravu ochutnejte a ujistěte se, že není příliš horká. Vypněte přístroj stisknutím vypínače a vyjměte nádobu nebo skleničku s dětskou stravou (Obr. 16). Uchovávání teplé dětské stravy Když dětská strava dosáhne přibližně požadované konečné teploty, ohřívač kojeneckých lahví automaticky přepne do režimu udržování teploty. V tomto režimu se dětská strava uchovává při nastavené teplotě po dobu 20 minut. Ohřívač kojeneckých lahví se automaticky vypne po 20 minutách. Ukazatel průběhu se vypne na znamení, že dětská strava se již neuchovává při požadované konečné teplotě. Poznámka: Chcete-li podat dítěti stravu při nastavené teplotě, je třeba vyjmout dětskou stravu z ohřívače kojeneckých lahví a nakrmit dítě ihned poté, co se ohřívač kojeneckých lahví vypne. Pokud tak neučiníte, dětská strava pomalu vychladne.
 • Page 38 Doporučuje se odstraňovat vodní kámen z ohřívače kojeneckých lahví každé čtyři týdny, abyste zajistili další efektivní fungování přístroje. Smíchejte 10 gramů kyseliny citrónové s 200 ml studené vody a nalijte směs do ohřívače kojeneckých lahví. Zapněte ohřívač kojeneckých lahví, vyberte nastavení rozmrazování mléka a nechte přístroj pracovat po dobu 10 minut. Ponechte roztok v ohřívači kojeneckých lahví, dokud se všechen vodní kámen nerozpustí. Kyselinu citrónovou (SCF943) můžete zakoupit na webové stránce www.shop.philips.com/service. (Obr. 20) Poznámka: K odstranění vodního kamene z přístroje můžete také použít směs 50 ml bílého octa se 100 ml studené vody. Než ohřívač kojeneckých lahví vylijete, odpojte jej ze zásuvky (Obr. 17).
 • Page 39 Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví (Obr. 21). Záruka a podpora Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/ support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
 • Page 40: Eesti

  Beebitoidu soojendamise seade Toitenupp Tähtis Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma seade veebilehel www.philips.com/welcome. Enne lutipudeli soojendaja kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. - Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.
 • Page 41 EESTI seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 eluaastat ning nad teevad seda järelevalve all. - Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. - Ärge kastke toitejuhet, pistikut või seadet vette või muude vedelike sisse.
 • Page 42 EESTI - Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale või lähedusse ega kuuma ahju. - Ärge eelsoojendage seadet. - Pange täielikult kokku pandud korgiga pudel lutipudeli soojendajasse alati enne vee lisamist. - Veenduge, et lisate enne lutipudeli soojendaja sisselülitamist vett. - Kuum vesi võib põhjustada tõsiseid põletusi.
 • Page 43 õigusnormidele. Lutipudeli soojendaja kasutamine Selle lutipudeli soojendajaga võite ohutult soojendada ja üles sulatada Philips AVENTi lutipudelites olevat rinnapiima ja nõudes olevat piima või beebitoitu. Märkus: Lutipudeli soojendajas ei saa kasutada Philips AVENTi rinnapiimakotte ja Philips AVENTI 60 ml pudeleid.
 • Page 44 EESTI Pange lutipudeli soojendajasse soojendatava piimaga võrdne kogus joogivett (nt 125 ml piima soojendamiseks peate kasutama 125 ml joogivett). Kui soovite kuumutada suurt kogust piima ( >180 ml), on suurim lubatud veetase umbes 1 cm lutipudeli soojendaja servast allpool (mis vastab 160 ml joogivee lisamisele). Täpne veetase tagab õige soojendamisjõudluse. (Jn 5) Valige soovitud seade (Jn 6).
 • Page 45 EESTI Kui kogu edenemisnäidik jääb püsivalt põlema, on piim saavutanud seadistatud lõpptemperatuuri. Kui piim on soe, saate pudeli lutipudeli soojendajast lapse koheseks toitmiseks välja võtta (vt lõiku „Beebi kohene toitmine”) või hoida seda lutipudeli soojendajas soojana (vt lõiku „Piima soojana hoidmine”). Beebi kohene toitmine Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja võtke piimapudel välja (Jn 9). Kontrollige alati enne toitmist piima temperatuuri. Loksutage õrnalt pudelis olevat piima ja kontrollige piima temperatuuri, tilgutades paar tilka oma randme siseküljele (Jn 10).
 • Page 46 EESTI Võtke seade elektrivõrgust välja ja tühjendage lutipudeli soojendaja (Jn 13). Märkus: Kui soovite kohe uut pudelit soojendada, täitke pudelisoojendaja värske külma veega ja laske seadmel mõni minut jahtuda. Beebitoidu soojendamine lutipudeli soojendajaga Pange pistik pistikupessa (Jn 3). Pange beebitoidu nõu või kann lutipudeli soojendaja keskele (Jn 14). Märkus: Ärge pange toidunõule või -kannule kaant peale, nii saate toitu soojendamise ajal segada.
 • Page 47 EESTI Kui kogu edenemisnäidik jääb püsivalt põlema, on beebitoit saavutanud soovitud lõpptemperatuuri. Märkus: Beebitoitude väga erineva konsistentsi tõttu soovitame tungivalt parima tulemuse saamiseks soojendamise ajal beebitoitu pidevalt segada ja selle temperatuuri kontrollida. Pärast soojendamist maitske alati beebitoitu, veendumaks, et see ei ole liiga kuum.
 • Page 48 EESTI Sulatamisseade Selle seade juures saate külmutatud piima ja beebitoidu üles sulatada. Järgige lõikudes „Piima soojendamine lutipudeli soojendajaga” või „Beebitoidu soojendamine lutipudeli soojendajaga” toodud samme. Edenemisnäidik täitub järk-järgult valge valgusega, mis näitab ülessulatamisprotsessi edenemist. Piim või beebitoit on täielikult üles sulanud, kui kogu edenemisnäidik jääb püsivalt põlema.
 • Page 49 ärge visake seda toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele (Jn 21). Garantii ja tugi Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/ support või lugege läbi üleilmne garantiileht.
 • Page 50: Magyar

  1. tejmelegítés beállítás 2. tejmelegítés beállítás 3. tejmelegítés beállítás Bébiétel-melegítés beállítás Be-/kikapcsoló gomb Fontos! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja készülékét a www.philips.com/welcome weboldalon. A cumisüveg-melegítő első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
 • Page 51 és legalább 13 amper osztályzatút használjon. - Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, a csatlakozódugó, illetve maga a készülék károsodott. Ha a hálózati kábel sérült, az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
 • Page 52 MAGYAR - Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy annak közelébe, illetve forró sütőbe. - Ne melegítse elő a készüléket. - Mielőtt vizet töltene a cumisüveg-melegítőbe, mindig helyezze bele a teljesen összeállított, kupakkal ellátott cumisüveget. - Ügyeljen arra, hogy a cumisüveg-melegítő bekapcsolása előtt megfelelő...
 • Page 53 Ezzel a cumisüveg-melegítővel biztonságosan melegítheti és felolvaszthatja az anyatejet Philips AVENT cumisüvegekben, valamint a tejet vagy bébiételt bébiételes üvegekben. Megjegyzés: A Philips AVENT anyatejtasakok és a Philips AVENT 60 ml-es cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel. A beállítások magyarázata Kiolvasztás beállítás: Cumisüveg vagy tejes vagy bébiételes üveg kiolvasztása.
 • Page 54 MAGYAR A cumisüveg-melegítő használata tej melegítésére Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba (ábra 3). Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítő közepére (ábra 4). Megjegyzés: Tejtároló edényben lévő tej melegítéséhez kövesse ugyanazokat a lépéseket, amelyek a tej üvegben történő melegítésére vonatkoznak. Töltse fel a cumisüveg-melegítőt ugyanannyi mennyiségű ivóvízzel, mint amennyi tejet melegíteni kíván (például 125 ml tej melegítéséhez 125 ml ivóvizet kell felhasználnia). Ha nagy mennyiségű tejet kíván melegíteni (180 ml felett), a maximális vízszintet használja, amely a cumisüveg-melegítő pereme alatt körülbelül 1 cm-rel van (ami 160 ml ivóvíz hozzáadásának felel meg). A pontosan meghatározott vízszinttel biztosítható a megfelelő melegítés. (ábra 5) Válassza ki a kívánt beállítást (ábra 6). Megjegyzés: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a babák a tejet gyakran határozottan jobban szeretik egy adott hőmérsékleten.
 • Page 55 MAGYAR A folyamatkijelző fokozatosan töltődik fel fehér fénnyel, jelezve a tejmelegítési folyamat előrehaladtát. (ábra 8) Megjegyzés: A folyamatkijelző jelzi a tejmelegítési folyamat előrehaladtát. A folyamatkijelző elkezd villogni, amikor a készülék be van kapcsolva. Amikor az első melegítési szakasz befejeződött, az alsó rész folyamatosan világít, és a következő rész kezd el villogni, jelezve, hogy a második melegítési szakasz van folyamatban.
 • Page 56 MAGYAR A cumisüveg-melegítő 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A folyamatkijelző kikapcsol, jelezve, hogy a tejet már nem tartja tovább a beállított véghőmérsékleten a készülék (ábra 12). Megjegyzés: Ha a csecsemőjét a beállított hőmérsékletű tejjel kívánja megetetni, akkor a tejesüveget a cumisüveg-melegítő kikapcsolása után rögtön ki kell vennie a cumisüveg-melegítőből és oda kell adnia gyermekének a tejet, különben kihűl a tej. Megjegyzés: A cumisüveg-melegítő melegen tartási üzemmódjának időtartama nem hosszabbítható...
 • Page 57 MAGYAR a cumisüveg-melegítő pereme alatt körülbelül 1 cm-rel van (ami 160 ml ivóvíz hozzáadásának felel meg). A pontosan meghatározott vízszinttel biztosítható a megfelelő melegítés. (ábra 15) Válassza ki a bébiétel-melegítési beállítást. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsológombbal. A folyamatjelzőben található jelzőfény jelzi, hogy a cumisüveg-melegítő be van kapcsolva. Megjegyzés: A cumisüveg-melegítő azonnal elkezdi a melegítést, miután Ön megnyomta a gombot. Mivel a bébiételek állaga nagyon változó, a készülék nem tudja érzékelni, hogy pontosan meddig kell a bébiételt melegíteni. A készülék csak egy becslést vesz figyelembe.
 • Page 58 MAGYAR Amikor a bébiétel már meleg, kiveheti a bébiételes edényt vagy üveget a cumisüveg-melegítőből, hogy azonnal megetesse gyermekét (lásd a „A csecsemő etetése azonnal” című részt), vagy azt melegen is tarthatja a cumisüveg-melegítőben (lásd „A bébiétel melegen tartása” című részt). A csecsemő etetése azonnal A melegítést követően kóstolja meg a bébiételt, hogy az nem túl forró-e. A be-/kikapcsológomb lenyomásával kapcsolja ki a készüléket és vegye ki a bébiételes üveget vagy edényt (ábra 16). A bébiétel melegen tartása Amikor a bébiétel körülbelül eléri a kívánt véghőmérsékletet, a cumisüveg-melegítő automatikusan melegen tartási üzemmódba kapcsol. Ebben az üzemmódban a készülék a bébiételt 20 percig a kívánt hőmérsékleten tartja. A cumisüveg-melegítő 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A folyamatkijelző kikapcsol, jelezve, hogy a bébiételt már nem tartja tovább a beállított véghőmérsékleten a készülék. Megjegyzés: Ha a csecsemőjét a beállított hőmérsékletű bébiétellel kívánja megetetni, akkor a bébiételt a cumisüveg-melegítő kikapcsolása után rögtön ki kell vennie a cumisüveg-melegítőből és meg kell etetnie vele a gyermekét.
 • Page 59 ügyeljen arra, hogy ne maradjon kiömlött étel a készülék alján. Vízkőmentesítés Javasoljuk, hogy négy hetente végezze el a készülék vízkőmentesítését, hogy biztosítva legyen a hatékony üzemelés. Adjon 10 g citromsavat 200 ml hideg vízhez, és öntse az oldatot a cumisüveg-melegítőbe. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kiolvasztásra szolgáló tejmelegítés beállítást és hagyja a készüléket 10 percig működni. Hagyja az oldatot a cumisüveg-melegítőben, amíg fel nem oldódik az összes vízkő. A következő helyen vásárolhat citromsavat (SCF943): www.shop.philips.com/service. (ábra 20) Megjegyzés: A készülék vízkőmentesítéséhez 50 ml háztartási ecetet is hozzáadhat 100 ml vízhez.
 • Page 60 Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében (ábra 21). Garancia és terméktámogatás Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
 • Page 61: Қазақша

  Жалпы сипаттама (Cурет 1) 1 Нәрестенің бөтелкесін жылытатын құрал 2 Орындалу барысының индикаторы 3 Параметрлер және Қосу/өшіру түймесі 4 Мұзды еріту бағдарламасы 5 Сүтті жылыту параметрі 1 6 Сүтті жылыту параметрі 2 7 Сүтті жылыту параметрі 3 8 Нәресте тағамын жылыту бағдарламасы 9 Қосу/өшіру түймесі Маңызды Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін құрылғыны www.philips.com/welcome сайтына тіркеңіз. Сүт жылытқышты пайдаланбастан бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қауіпті жағдайлар - Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз және ағын сумен шаймаңыз. Абайлаңыз! - Құрылғыны ғимарат ішінде ғана пайдаланыңыз. - Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы...
 • Page 62 шетінен салбыратпаңыз. Құрылғының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін, артық сымды бөтелке жылытқыштың негізіне сақтап қоюға болады. - Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз. - Құралды тек жерге қосылған қабырға розеткасына жалғаңыз. Штепсельдік ұштың розеткаға жөндеп жалғанғанын тексеріңіз. - Құрылғыны қосар алдында, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті желідегі кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. - Егер ұзартқыш сым қажет болса, жерге қосылған ұзартқыш сымның ток күші кемінде 13 Ампер болсын. - Ашасы, электр сымы немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны қолданбаңыз. Электр сымы зақымдалса, қауіпсіз болу үшін оны Philips компаниясында, Philips өкілеттік берген...
 • Page 63 ҚАЗАҚША қызмет көрсету орталығында немесе тиісті кәсіби біліктілігі бар мамандар ғана ауыстыру керек. - Құрылғыны ыстық газдың не электр плитасының үстіне не жанына немесе ыстық духовкаға қоймаңыз. - Құрылғыны қатты қыздырмаңыз. - Су қосардан бұрын әрдайым бөтелке жылытқышқа қақпағы бар толық жиналған бөтелке салыңыз. - Бөтелке жылытқышты қосардан бұрын міндетті түрде су қосыңыз. - Ыстық судан ауыр күйік жараларын алуға болады. Бөтелке жылытқыштың ішінде ыстық су болғанда, абай болыңыз. - Құрылғының қол жетімді беттері пайдалану барысында ыстық болуы мүмкін. - Ішінде ыстық суы бар кезде құрылғыны қозғамаңыз. - Тағам немесе сүт қажетті температураға жеткенде, бөтелкені немесе ыдысты бөтелке жылытқыштан шығарып алыңыз. Егер тағамды немесе сүтті бөтелке жылытқышта қалдырсаңыз, тағамның немесе сүттің температурасы жоғарылайды. - Баланы тамақтандырар алдында тағамның температурасын әрдайым тексеріп отырыңыз.
 • Page 64 - Тазалар алдында, құрылғыны суытып алыңыз. - Жөнделмес зақым келтірмеу үшін қағын түсіру нұсқауларын орындаңыз. - Құрылғыны өз бетіңізше ашпаңыз немесе жөндемеңіз. Еліңіздегі Philips тұтынушылар қолдау орталығына хабарласуыңызға болады (www.philips.com/support сайтын қараңыз). Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. Бөтелке жылытқышты қолдану Бұл бөтелке жылытқыштың көмегімен Philips AVENT тағам бөтелкесіндегі ана сүтін және ыдыстардағы сүт немесе нәресте тағамын жылытуға және мұзын ерітуге болады. Ескертпе: Philips AVENT ана сүті қалталарын және 60 мл Philips AVENT бөтелкелерін бұл бөтелке жылытқышта пайдалануға болмайды.
 • Page 65 ҚАЗАҚША Параметрлерді түсіндіру Мұзды еріту параметрі: сүті немесе нәресте тағамы бар бөтелкенің немесе ыдыстың мұзын ерітеді. Жылымайды (Cурет 2). Сүтті жылыту параметрлері: Бөтелкедегі сүтті қауіпсіз температураға дейін жылыту үшін келесі параметрлердің біреуін таңдаңыз. 2-параметр сүтті дене температурасына дейін қыздырады. 1-параметр сүтті төменірек температураға дейін жылытады және 3-параметр сүтті жоғарырақ температураға дейін жылытады. Тағам жылыту параметрі: ыдыстағы тағамды жылытқыңыз келгенде, осы параметрді таңдаңыз. Сүт жылыту үшін бөтелке жылытқышты пайдалану Штепсельдік ұшты қабырғадағы розеткаға қосыңыз (Cурет 3). Бөтелкені бөтелке жылытқыштың ортасына қойыңыз (Cурет 4). Ескертпе: Сүт сақтайтын ыдыстағы сүтті жылыту үшін бөтелкедегі...
 • Page 66 ҚАЗАҚША 5 Құрылғыны қосу үшін, «on/off» (қосу/өшіру) түймесін басыңыз. Түймедегі жанған жарық бөтелке жылытқыштың қосылғанын білдіреді (Cурет 7). Ескертпе: Бөтелке жылытқыш түйме басылғаннан кейін дереу жылытуды бастайды. Құрылғы сүтті жылытуға қажетті уақытты және сүттің бастапқы температурасын (бөлме немесе тоңазытқыш температурасы) анықтайтын сенсормен жабдықталған. Бағдарламалық құралдың көмегімен бөтелке жылытқыш сүттің бастапқы температурасына, мөлшеріне немесе қажетті ақырғы температураға...
 • Page 67 ҚАЗАҚША Нәрестені дереу тамақтандыру Құрылғыны өшіру үшін, «on/off» (қосу/өшіру) түймесін басып, сүт бөтелкесін алыңыз (Cурет 9). Нәрестені тамақтандырар алдында тағамның температурасын әрдайым тексеріп отырыңыз. Бөтелкедегі сүтті ақырын шайқаңыз және білегіңізге бірнеше тамшы тамызып, сүттің температурасын тексеріңіз (Cурет 10). Сүтті жылы күйінде сақтаңыз. Сүт қажетті ақтық температураға жеткен кезде бөтелке жылытқыш автоматты түрде жылуды сақтау режиміне ауысады. Осы режимде сүт орнатылған температурада 20 минутқа дейін сақталады (Cурет 11). 20 минуттан кейін бөтелке жылытқыш автоматты түрде өшеді. Сүттің қажетті ақтық температурада сақталмайтынын көрсету үшін орындалу барысының индикаторы өшеді (Cурет 12). Ескертпе: Нәрестені орнатылған температурада тамақтандыру үшін бөтелке жылытқыш өшкеннен кейін дереу сүт бөтелкесін бөтелке жылытқыштан шығарып, нәрестені тамақтандыру қажет, әйтпесе...
 • Page 68 ҚАЗАҚША 4 Құрылғыны ажыратыңыз және бөтелке жылытқышты босатыңыз (Cурет 13). Ескертпе: Басқа бөтелкені жылыту қажет болған жағдайда, бөтелке жылытқышқа әрдайым таза суық су құйып отырыңыз және бірнеше минут суытыңыз. Нәресте тағамын жылыту үшін бөтелке жылытқышты пайдалану. Штепсельдік ұшты қабырғадағы розеткаға қосыңыз (Cурет 3). Нәресте тағамы ыдысын немесе құтысын бөтелке жылытқыштың ортасына қойыңыз (Cурет 14). Ескертпе: Жылыту барысында тағамды араластыру үшін тағам ыдысының...
 • Page 69 ҚАЗАҚША 6 Жылыту барысын көрсету үшін орындалу барысының индикаторының ақ түсі біртіндеп жана бастайды. Жылыту барысында ыдысты немесе құтыны бөтелке жылытқыштан шығармаңыз, бірақ бөтелке жылытқыш ыдысты немесе құтыны жылыту барысында ішіндегі нәресте тағамын араластырыңыз. Ескертпе: Орындалу барысының индикаторының екінші сегменті үздіксіз жанған кезде тағамды араластыруды бастауға болады. Тағам температурасының төмен болуына байланысты бұл кезге дейін араластыру тиімсіз болады. Ескерту. Жылыту барысында бөтелке жылытқыштан ыдысты немесе құтыны шағармаңыз. 7 Орындалу барысының индикаторы толықтай үздіксіз жанған кезде сүт орнатылған ақтық температураға жетеді. Ескертпе: Нәресте тағамдары сәйкестіктерінің әртүрлі болуына байланысты, оңтайлы...
 • Page 70 ҚАЗАҚША Нәресте тағамын жылы күйінде сақтау Нәресте тағамы қажетті ақтық температураға жеткен кезде бөтелке жылытқыш автоматты түрде жылуды сақтау режиміне ауысады. Осы режимде нәресте тағамы орнатылған температурада 20 минутқа дейін сақталады. 20 минуттан кейін бөтелке жылытқыш автоматты түрде өшеді. Нәресте тағамының енді қажетті ақтық температурада сақталмайтынын көрсету үшін орындалу барысының индикаторы өшеді. Ескертпе: Нәрестені орнатылған температурадағы нәресте тағамымен тамақтандыру үшін бөтелке жылытқыш өшкеннен кейін нәресте тағамын бөтелке жылытқыштан шығарып, нәрестені тамақтандырыңыз. Әйтпесе нәресте тағамының жылуы кете бастайды. Ескертпе: Бөтелке жылытқыштың жылуды сақтау режимінің уақыты...
 • Page 71 түбінде төгілген нәресте тағамының қалмағанына көз жеткізіңіз. Қаспақты кетіру Бөтелке жылытқыштың тиімді жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін, оның төрт апта сайын қағын кетіріп отыруға кеңес беріледі. 10 грамм лимон қышқылын 200 мл суық сумен араластырып, оны бөтелке жылытқышқа құйыңыз. Бөтелке жылытқышты қосып, мұзды ерітуге арналған сүт жылыту параметрін таңдаңыз және құрылғыны 10 минут істетіңіз. Ерітіндіні бөтелке жылытқышта барлық қақ түскенше қалдырыңыз. Лимон қышқылын (SCF943) www.shop.philips.com/service сайтынан сатып алуыңызға болады. (Cурет 20) Ескертпе: Сондай-ақ құрылғының қағын кетіру үшін 50 мл ақ сірке суын 100 мл сумен араластыруға болады. Бөтелке жылытқышты босатпай тұрып, оны қуат көзінен ажыратыңыз (Cурет 17). 3 Бөтелке жылытқышты босатып, оның ішін жақсылап шайыңыз. Шайғаннан кейін де қақтың іздерін көрсеңіз, қақ кетіру...
 • Page 72 директива аясына кіретінін білдіреді. Электр және электрондық өнімдерге арналған жергілікті бөлек қалдықтарды тастау жүйесін біліп алыңыз. Жергілікті ережелердің талаптарын орындаңыз және өнімді ешқашан қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескірген өнімдерді тиісті жолмен тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерлердің алдын алады (Cурет 21). Кепілдік және қолдау Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/ support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз. Бөтелке жылытқыш. Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В. ” , Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел.
 • Page 73: Polski

  Ustawienie podgrzewania mleka 3 Ustawienie podgrzewania jedzenia dla dziecka Wyłącznik Ważne Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.philips.com/welcome. Przed użyciem podgrzewacza do butelek zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
 • Page 74 POLSKI urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci; wyjątek stanowią dzieci powyżej 8 roku życia, które są...
 • Page 75 - Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie. W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego w celu uniknięcia zagrożenia należy zlecić jego wymianę firmie Philips, autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. - Nie umieszczaj urządzenia na gorącej kuchence gazowej lub elektrycznej bądź...
 • Page 76 - Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia. W tym celu skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (odwiedź stronę www.philips.com/support). Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
 • Page 77 Philips AVENT oraz mleko i jedzenie dla dzieci w pojemnikach. Uwaga: W tym podgrzewaczu do butelek nie można podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu Philips AVENT ani butelek Philips AVENT o pojemności 60 ml. Wyjaśnienie ustawień...
 • Page 78 POLSKI Wybierz żądane ustawienie (rys. 6). Uwaga: Z doświadczenia wiemy, że dzieci mogą mieć ulubioną temperaturę mleka. Może to być spowodowane ich osobistymi preferencjami lub czynnikami zewnętrznymi (np. temperaturą otoczenia). Wszystkie trzy ustawienia zapewniają podgrzanie mleka do bezpiecznej temperatury, która jest odpowiednia dla dziecka oraz pozwala zachować substancje odżywcze i witaminy zawarte w mleku.
 • Page 79 POLSKI Gdy cały wskaźnik postępu świeci światłem ciągłym, oznacza to, że mleko zostało podgrzane do ustawionej temperatury. Gdy mleko jest ciepłe, można wyjąć butelkę z podgrzewacza do butelek, aby od razu nakarmić dziecko (patrz część „Karmienie dziecka od razu”). Można również skorzystać z funkcji utrzymywania temperatury mleka w podgrzewaczu do butelek (patrz część „Utrzymywanie temperatury mleka”). Karmienie dziecka od razu Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie, i wyjmij z niego butelkę z mlekiem (rys. 9). Zawsze sprawdzaj temperaturę mleka, zanim podasz je dziecku. Delikatnie potrząśnij mlekiem w butelce i wylej kilka kropel na wewnętrzną stronę nadgarstka, aby sprawdzić temperaturę napoju (rys. 10). Utrzymywanie temperatury mleka Gdy mleko osiągnie żądaną temperaturę, podgrzewacz do butelek automatycznie przełącza się w tryb utrzymywania ciepła. W tym trybie mleko zachowuje ustawioną temperaturę przez 20 minut (rys. 11). Podgrzewacz do butelek wyłącza się automatycznie po 20 minutach. Wskaźnik postępu wyłącza się, co oznacza, że nie jest już utrzymywana ustawiona temperatura mleka (rys. 12).
 • Page 80 POLSKI Zawsze sprawdzaj temperaturę mleka, zanim podasz je dziecku. Delikatnie potrząśnij mlekiem w butelce lub pojemniku na pokarm i wylej kilka kropel na wewnętrzną stronę nadgarstka, aby sprawdzić temperaturę napoju (rys. 10). Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i opróżnij podgrzewacz do butelek (rys. 13). Uwaga: Aby od razu podgrzać następną butelkę, zawsze wlewaj do podgrzewacza do butelek świeżą zimną wodę i poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Podgrzewanie jedzenia dla dzieci za pomocą podgrzewacza do butelek Włóż wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego (rys.
 • Page 81 POLSKI Wskaźnik postępu zacznie stopniowo wypełniać się z białym światłem, aby pokazać postęp podgrzewania. Podczas podgrzewania nie należy wyjmować słoiczka ani pojemnika z podgrzewacza do butelek, tylko mieszać jedzenie dla dziecka w słoiczku lub pojemniku nadal znajdującym się w podgrzewaczu. Uwaga: Można zacząć mieszać jedzenie, gdy drugi segment wskaźnika postępu zacznie świecić w sposób ciągły. Wcześniejsze mieszanie nie przynosi efektów, ponieważ temperatura jedzenia jest jeszcze zbyt niska. Uwaga: Nie wyjmuj pojemnika ani słoiczka z jedzeniem z podgrzewacza do butelek podczas podgrzewania. Gdy cały wskaźnik postępu świeci światłem ciągłym, oznacza to, że jedzenie zostało podgrzane do żądanej temperatury. Uwaga: Ze względu na dużą...
 • Page 82 POLSKI Utrzymywanie temperatury jedzenia dla dzieci Gdy jedzenie dla dziecka osiągnie w przybliżeniu żądaną temperaturę, podgrzewacz do butelek automatycznie przełącza się w tryb utrzymywania ciepła. W tym trybie jedzenie zachowuje ustawioną temperaturę przez 20 minut. Podgrzewacz do butelek wyłącza się automatycznie po 20 minutach. Wskaźnik postępu wyłącza się, co oznacza to, że nie jest już utrzymywana ustawiona temperatura jedzenia dla dziecka. Uwaga: Aby nakarmić dziecko jedzeniem o ustawionej temperaturze, wyjmij je z podgrzewacza i podaj je dziecku natychmiast po wyłączeniu się urządzenia. W przeciwnym razie jedzenie dla dziecka powoli ostygnie. Uwaga: Nie można przedłużyć...
 • Page 83 Wymieszaj 10 g kwasu cytrynowego z 200 ml zimnej wody i wlej ten roztwór do podgrzewacza do butelek. Włącz podgrzewacz, wybierz ustawienie rozmrażania i włącz urządzenie na 10 minut. Pozostaw roztwór w podgrzewaczu do czasu, aż kamień całkowicie się rozpuści. Kwas cytrynowy (SCF943) można zakupić na stronie www.shop.philips.com/service. (rys. 20) Uwaga: Aby usunąć kamień z urządzenia, można także użyć 50 ml białego octu wymieszanego ze 100 ml zimnej wody. Wyjmij wtyczkę podgrzewacza do butelek z gniazdka elektrycznego przed jego opróżnieniem (rys. 17).
 • Page 84 Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie (rys. 21). Gwarancja i pomoc techniczna Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
 • Page 85: Русский

  Режим подогрева молока 3 Режим подогрева детского питания Кнопка включения/выключения Важная информация Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Перед использованием подогревателя для бутылочек внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
 • Page 86 РУССКИЙ ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и...
 • Page 87 повреждены сетевой шнур, штепсельная вилка или сам прибор. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, авторизованном сервисном центре Philips или сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. - Запрещается ставить прибор на горячую газовую...
 • Page 88 прибора соблюдайте рекомендации по очистке от накипи. - Не пытайтесь открыть или починить прибор самостоятельно. Обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (см. www.philips.com/support). Электромагнитные поля (ЭМП) Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.
 • Page 89 и размораживать грудное молоко в бутылочках для кормления Philips AVENT, а также молоко и детское питание в контейнерах. Примечание: Этот подогреватель не подходит для бутылочек Philips AVENT объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips AVENT. Описание режимов...
 • Page 90 РУССКИЙ отмерено количество воды, тем точнее будет температура подогретого молока. (Рис. 5) Выберите режим (Рис. 6). Примечание: Иногда дети предпочитают молоко определенной температуры. Это может зависеть как от желаний самого ребенка, так и от окружающих условий (например, температуры воздуха). Какой бы из трех режимов вы ни выбрали, температура подогретого молока будет безопасной для ребенка, а все питательные вещества и витамины...
 • Page 91 РУССКИЙ Как только молоко достигнет заданной температуры, все сегменты индикатора загорятся ровным светом. Когда молоко подогреется, можно сразу вынуть бутылочку из прибора и кормить ребенка (см. раздел “Кормление непосредственно после подогрева”), либо вы можете на некоторое время оставить бутылочку в подогревателе в режиме поддержания температуры (см. раздел “Режим поддержания температуры молока”). Кормление непосредственно после подогрева Выключите прибор, нажав кнопку включения/выключения, и извлеките бутылочку с молоком (Рис. 9). Всегда проверяйте температуру молока, прежде чем давать его ребенку. Осторожно переверните бутылочку и проверьте температуру молока, капнув несколько капель на запястье (Рис. 10). Режим поддержания температуры молока Как только молоко достигает заданной температуры, подогреватель автоматически переключается в режим поддержания температуры. В этом режиме молоко остается теплым в течение 20 минут (Рис. 11). Через 20 минут подогреватель автоматически выключается. Индикатор при этом гаснет, указывая, что нужная температура молока больше не поддерживается (Рис. 12). Примечание: Если вы кормите малыша молоком определенной температуры, выньте бутылочку и начните кормить сразу после отключения...
 • Page 92 РУССКИЙ Всегда проверяйте температуру молока, прежде чем давать его ребенку. Осторожно переверните бутылочку или контейнер с молоком и проверьте температуру, капнув несколько капель молока на запястье (Рис. 10). Отключите подогреватель от сети и слейте воду (Рис. 13). Примечание: Если нужно сразу подогреть другую бутылочку, обязательно наполните подогреватель свежей холодной водой и подождите несколько минут, пока прибор не остынет. Использование подогревателя бутылочек для подогрева детского питания Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети (Рис. 3). Поставьте бутылочку или контейнер с детским питанием в подогреватель по центру (Рис. 14). Примечание: Крышку контейнера можно не закрывать — так вы сможете...
 • Page 93 РУССКИЙ Белая подсветка начнет постепенно заполнять индикатор, показывая ход процесса. Не вынимайте контейнер с детским питанием из работающего подогревателя. Вместо этого помешивайте детское питание, пока оно подогревается в приборе. Примечание: Начать помешивание можно после того, как второй сегмент индикатора загорится ровным светом. До этого момента детское питание остается холодным, и помешивать его не нужно. Внимание! Не вынимайте контейнер с детским питанием из подогревателя в процессе работы прибора. Как только детское питание достигнет заданной температуры, все сегменты индикатора загорятся немигающим светом. Примечание: Консистенция детского питания бывает разной, поэтому...
 • Page 94 РУССКИЙ Режим поддержания температуры детского питания Когда детское питание достигает заданной температуры, подогреватель автоматически переключается в режим поддержания температуры. В этом режиме детское питание остается теплым в течение 20 минут. Через 20 минут подогреватель автоматически выключается. Индикатор при этом гаснет, указывая, что нужная температура детского питания больше не поддерживается. Примечание: Если вы хотите покормить ребенка детским питанием определенной температуры, выньте контейнер и начните кормить сразу после отключения подогревателя, иначе питание начнет медленно остывать. Примечание: Продлить время режима поддержания температуры нельзя.
 • Page 95 Чтобы подогреватель работал долго и эффективно, рекомендуется очищать его от накипи каждые четыре недели. Смешайте 10 г лимонной кислоты и 200 мл холодной воды и налейте раствор в подогреватель детского питания. Включите прибор, выберите режим подогрева молока для разморозки и подождите 10 минут. Оставьте раствор в подогревателе, пока известковый налет полностью не растворится. Лимонную кислоту (SCF943) можно приобрести на веб-сайте www.shop.philips.com/service. (Рис. 20) Примечание: Чтобы очистить прибор от накипи, можно также смешать 50 мл белого уксуса и 100 мл холодной воды. Перед тем как слить раствор из подогревателя, отключите его от электросети (Рис. 17).
 • Page 96 негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека (Рис. 21). Гарантия и поддержка Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне. Подогреватель для бутылочек. Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
 • Page 100 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands Trademarks owned by the Philips Group. ©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4213.354.3671.1...