Download  Print this page

Advertisement

Recyklácia
-
Tento symbol na výrobku znamená, že sa na výrobok vzťahuje
Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme
separovaného zberu elektrických a elektronických produktov.
Postupujte podľa miestnych predpisov a výrobok nikdy nevyhadzujte
spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých
výrobkov pomáha zabrániť negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie. (Obr. 27)
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v
priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
SLOVENSKY
79

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: