Download  Print this page

Advertisement

LIETUVIŠKAI
30
Bendrasis aprašymas (Pav. 1)
1
Kūdikio buteliuko šildytuvas
2
Eigos indikatorius
3
Nustatymų ir įjungimo / išjungimo rankenėlė
4
Atšildymo nustatymas
5
Pieno šildymo nustatymas 1
6
Pieno šildymo nustatymas 2
7
Pieno šildymo nustatymas 3
8
Kūdikio maisto šildymo nustatymas
9
Įjungimo / išjungimo mygtukas
Svarbu
Norėdami pasinaudoti visa „Philips" siūloma pagalba, savo
prietaisą užregistruokite adresu www.philips.com/
welcome.
Prieš pradėdami naudoti buteliuko šildytuvą, atidžiai
perskaitykite kūdikio buteliuko šildytuvo vadovą ir
saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
Pavojus
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą
skystį ir neskalaukite jo tekančiu vandeniu.
Įspėjimas
- Prietaisą naudokite tik patalpose.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių, jei
tik jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir
prižiūrimi siekiant užtikrinti, kad saugiai naudotų
prietaisą, bei supažindinti su susijusiais pavojais.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: