Download  Print this page

Advertisement

LATVIEŠU
42
Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)
1
Zīdaiņu pudeles sildītājs
2
Norises indikators
3
Iestatījumi un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4
Atkausēšanas iestatījums
5
1. piena sildīšanas iestatījums
6
2. piena sildīšanas iestatījums
7
3. piena sildīšanas iestatījums
8
Zīdaiņu pārtikas sildīšanas iestatījums
9
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Svarīgi!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas,
reģistrējiet ierīci vietnē www.philips.com/welcome.
Pirms pudelītes sildītāja lietošanas uzmanīgi izlasiet šo
lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā
šķidrumā, un neskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
Brīdinājums!
- Lietojiet ierīci tikai iekštelpās.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem
un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām
vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un
zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai
norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta
izpratne par iespējamo bīstamību. Ierīces tīrīšanu
un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: