Download  Print this page

Advertisement

SLOVENSKY
68
a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti
staršie ako 8 rokov a musia byť pritom
pod dozorom. Zariadenie a jeho kábel uchovávajte
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani zariadenie
do vody ani žiadnej inej kvapaliny.
- Nenechajte sieťový kábel prevísať cez okraj stola
alebo pracovnej dosky. Pre vyššiu stabilitu
zariadenia môžete prebytočnú časť kábla uložiť
do podstavca ohrievača detských fliaš.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
- Na pripojenie zariadenia používajte výlučne
uzemnenú sieťovú zásuvku. Vždy sa uistite, že je
zástrčka správne zapojená do sieťovej zásuvky.
- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie
uvedené na spodnej časti zariadenia súhlasí s
napätím v sieti vo Vašej domácnosti.
- Ak musíte použiť predlžovací kábel, uistite sa,
že je uzemnený a má menovitý výkon najmenej
13 ampérov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový
kábel alebo samotné zariadenie poškodené.
S cieľom predchádzať nebezpečným situáciám
môže poškodený sieťový kábel vymeniť jedine
personál spoločnosti Philips, servisné centrum
autorizované spoločnosťou Philips alebo iný
kvalifikovaný personál.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: