Download  Print this page

Advertisement

Valyti ir taisyti prietaiso jaunesniems nei 8 metų
vaikams be suaugusiųjų priežiūros negalima.
Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei
8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Nenardinkite laido, kištuko arba prietaiso į vandenį
arba kitokius skysčius.
- Nepalikite nuo stalo ar darbinio paviršiaus krašto
nukarusio maitinimo laido. Nenaudojamas laidas
gali būti laikomas buteliuko šildytuvo pagrinde,
kad užtikrintų prietaiso stabilumą.
- Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.
- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį elektros lizdą.
Visada patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į
elektros lizdą.
- Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo tinklo
patikrinkite, ar prietaiso apačioje nurodyta įtampa
atitinka vietinę elektros įtampą.
- Jei būtina naudoti ilgintuvą, naudokite įžemintą,
mažiausiai 13 amperų ilgintuvą.
- Prietaiso nenaudokite, jei kištukas, maitinimo laidas
ar pats prietaisas yra pažeisti. Jei maitinimo laidas
pažeistas, jį turi pakeisti „Philips" įgaliotasis
techninės priežiūros centras ar kiti tinkamos
kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Nestatykite prietaiso ant arba šalia įkaitusios
dujinės arba elektrinės viryklės ir nedėkite jo į
įkaitintą orkaitę.
LIETUVIŠKAI
31

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: