Download  Print this page

Advertisement

Opis zariadenia (Obr. 1)
1
Ohrievač detských fliaš
2
Indikátor priebehu
3
Tlačidlo nastavenia a vypínača
4
Nastavenie rozmrazovania
5
Nastavenie ohrevu mlieka 1
6
Nastavenie ohrevu mlieka 2
7
Nastavenie ohrevu mlieka 3
8
Nastavenie ohrevu detskej stravy
9
Vypínač
Dôležité
Ak chcete využívať všetky výhody zákazníckej
podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoje
zariadenie na lokalite www.philips.com/welcome.
Pred použitím ohrievača detských fliaš si pozorne
prečítajte tento návod na používanie a uschovajte si
ho na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
Varovanie
- Zariadenie používajte len v interiéri.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku
od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené
telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti
alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ
sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené
bezpečné používanie tohto zariadenia

SLOVENSKY

67

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: