Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Garantie
Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te
rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.
Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/
of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan
contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient
te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA nummer
(Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument
wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te bieden, zullen de
verzendkosten voor eigen rekening zijn.
De garantie vervalt indien:
G
reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan
Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
G
het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of
ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale
slijtage;
G
typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd
en/of veranderd;
G
wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
G
door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen)
door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn
ontstaan;
G
defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren
van de (goedgekeurde) zaken;
G
defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover
dergelijke condities zijn aangegeven;
G
defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
G
de verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
N.B.: Batterijen zijn van garantie uitgesloten.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerk-
zaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie
maanden bedraagt.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke
aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch
beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Siemens Nederland N.V.,
Overig
69

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus