Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 104

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Takuu
Takuuehdot
G
Tämä laitetakuu koskee loppukäyttäjää ("asiakasta"). Se ei sulje pois tai rajoita asiak-
kaan lainmukaisia vaatimuksia myös myyjää kohtaan.
G
Takuu kattaa toimitetut laitteet kaikkine osineen, mutta ei asennusta, konfigurointia
eikä jälleenmyyjän tarjoamia palveluja. Käyttöohjeet ja mahdolliset mukana toimitetut
asentamattomat ohjelmistot eivät kuulu takuun piiriin. Tämä takuu ei kata erikseen
ostettavia lisävarusteita (esim. värikuoret) tai muita yksilöllisiä osia tai ohjelmistoja,
jotka eivät kuulu toimitussisältöön. Takuu ei kata myöskään erikoistuotantoerien väri-
kuoria.
G
Takuun antaja pidättää itsellään oikeuden valintansa mukaan korjata laitteen tai vaihtaa
sen uuteen, mikäli laite on hajonnut valmistus- ja/tai materiaalivirheiden takia asian-
mukaisesta käytöstä ja käyttöohjeen noudattamisesta huolimatta. Takuu ei koske nor-
maalia kulumista. Lisäksi takuun antaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa viallisen lait-
teen uudempaan versioon tai maksaa myyjälle alkuperäisen myyntihinnan, kun
viallinen laite on palautettu. Asiakas ei voi määrätä korvaustapaa.
G
Takuu ei kata
– puutteita tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä.
Epäasianmukaiseksi käytöksi katsotaan esim. seuraavat:
– laitteen avaaminen, kun sen suorittaa joku muu kuin valtuutettu huoltohenkilö
– laitteen komponenttien manipulointi
– ohjelmiston muuttaminen
– puutteet tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet takuun antajasta riippumattomista olo-
suhteista, kuten esim. laitteen putoamisesta, kolhiutumisesta tai kastumisesta,
mekaanisista, kemiallisista tai radioteknisistä syistä (esim. mikroaaltouuni), ylijän-
nitteestä tai käyttöympäristön väärästä lämpötilasta tai ilmankosteudesta (esim.
sauna).
– muiden kuin takuun antajan valtuuttamien huoltohenkilöiden suorittamat korjauk-
set.
– laitteessa on käytetty täydennys- tai lisävarusteita, jotka eivät ole Siemensin hyväk-
symiä.
G
Takuun piiriin eivät kuulu myöskään muut vahingot, jotka ovat esim. syntyneet laitteen
ulkopuolella, elleivät ne ole aiheutuneet takuun antajan törkeästä huolimattomuudesta
ja/tai muuten takuun antajasta riippuvasta syystä.
G
Takuuvaatimukset on esitettävä välittömästi puutteen toteamisen jälkeen.
G
Todistuksena takuun voimassaolosta on esitettävä ostokuitti, jossa näkyy ostopäivä-
määrä. Jokainen takuuvaatimus käsitellään sillä nimenomaisella varauksella, että
tarkastuksessa voidaan vahvistaa takuun voimassaolo ja vian kuuluminen takuun piiriin.
G
Korvatut laitteet tai osat siirtyvät takuun antajan omistukseen.
G
Takuun antaja vastaa materiaali- ja työkuluista.
G
Korjauksen ja vaihdon lisäksi takuun antajalla on valintansa mukaan oikeus suorittaa
teknisiä muutoksia (esim. Firmware-päivityksiä), jotta laite saataisiin vastaamaan sen-
Takuu
103

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus