Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 127

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Plassering
Plassering
Funksjonsindikasjon for lysdiodene
126
Etter at Gigaset Repeater er oppmeldt, kan du plassere
enheten der du ønsker å utvide mottaksrekkevidden for
håndsettene. Påse at det finnes et strømuttak der du skal
plassere Gigaset Repeater og at den venstre lysdioden på
enheten lyser permanent.
Dersom den venstre lysdioden blinker, er Gigaset Repea-
ter for langt borte fra basestasjonen, eller mottaket blir
hindret av tykke vegger eller metallgjenstander (f. eks. ra-
diatorer).
Når du leter etter et passende sted å plassere enheten,
kan du ha god hjelp av et håndsett som krever en god for-
bindelse til basestasjonen på stedet der Gigaset Repeater
plasseres.
Når du skal bruke et håndsett for første gang i det utvide-
de området til Gigaset Repeater, slår du av håndsettet
innenfor det nye mottaksområdet til Gigaset Repeater,
men utenfor mottaksområdet til basestasjonen, og slår
det deretter på igjen.
Basestasjon
Gigaset Repeater
Bruker du mer enn én Gigaset Repeater i områ-
det rundt basestasjonen, må det være en mini-
mumsavstand på 10 m mellom Gigaset Repea-
ter-enhetene.
Det finnes to grønne lysdioder (lamper) på forsiden av en-
heten. Den venstre lysdioden angir oppmeldingsstatus og
standbymodus. Den høyre viser at det finnes aktive for-
bindelser til ett eller flere håndsett via repeateren.
Status for venstre lysdiode:
Mørk
Blinker
Lyser permanent
Blinker i intervaller
Status for høyre lysdiode:
Mørk
Blinker én gang
Blinker to ganger
s
G iga se
t
R ep ea
ter
Utvidet mottaksområde
Strømtilførsel AV
Ingen forbindelse med base-
stasjonen
Normal forbindelse med base-
stasjonen
Klar til oppmelding
Ingen kommunikasjon
Ett håndsett er tilkoblet via re-
peateren
To håndsett er tilkoblet via repea-
teren

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus