Download Print this page

Garantins Omfattning - Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Garanti
Garanti

Garantins omfattning

G
Denna garanti gäller för slutanvändaren ("kunden"). Garantin varken åsidosätter eller be-
gränsar de lagstadgade skyldigheter som återförsäljaren har gentemot kunder.
G
Garantin omfattar den levererade apparaten med tillhörande delar, dock inte installation
och konfiguration, eller ingrepp som gjorts av auktoriserad återförsäljare. Bruksanvis-
ningar, samt ev. programvara som levererats på en separat enhet, omfattas inte av ga-
rantin. Denna garanti gäller inte för målade höljen eller delar som på annat sätt perso-
nifierats, eller för programvara som inte medföljde apparaten. Garantin gäller heller inte
för målade skal ur specialutgåvor.
G
Garantin är utformad så att apparater resp. delar som, trots uppenbar fackmannamäs-
sig hantering och beaktande av bruksanvisningen, blivit defekta på grund av fabrika-
tions- och/eller materialfel, byts ut eller repareras utan kostnad efter vårt godkännande.
Garantin omfattar inte normalt slitage. Alternativt förbinder vi oss att byta ut den de-
fekta apparaten mot en ersättningsprodukt eller att ersätta köparen genom att betala
tillbaka det ursprungliga priset för apparaten mot återlämnande av den defekta appara-
ten. Köparen har inte någon lagstadgad rättighet till detta.
G
Garantin gäller inte om
– felet resp. skadan orsakats genom olämplig hantering.
Följande betraktas som olämplig hantering:
– Öppnande av apparaten (räknas som obehörigt ingrepp)
– Manipulering av kretskortets komponenter
– Manipulering av programvaran
– Fel resp. skador som orsakats genom fall, brytande, blixtnedslag eller genom att
vätska kommit in i apparaten. I synnerhet avses fel som uppstått genom meka-
niskt, kemiskt, radiotekniskt och termiskt inflytande (t.ex. mikrovågor, bastu etc.).
– Reparationer eller ingrepp, som gjorts av obehöriga personer.
– Apparater till vilka kompletterande kringutrustning, som inte auktoriserats av Sie-
mens, har anslutits.
G
Garantin omfattar inte heller skador som t.ex. uppstått utanför apparaten, såvida de
inte orsakats av oss genom extrem vårdslöshet och/eller med avsikt.
G
Garantianspråk skall göras omedelbart efter att felet har upptäckts.
G
Ett kvitto där inköpsdatum anges måste kunna visas upp som garantibevis. Alla garan-
tianspråk tas emot under förbehåll för att det senare kan fastställas att det verkligen
föreligger ett fall som omfattas av garantin.
G
Utbytta apparater resp. delar tillhör oss.
G
Kostnader för material och arbetstid täcks av oss, dock inte kostnader för transport,
porto och frakt.
G
Vi har rätt att göra tekniska modifieringar vid reparation och byte (t.ex. uppdatering av
inbyggd programvara), för att kunna anpassa apparaten till aktuell teknik. Kunden behö-
ver inte betala några ytterligare kostnader för detta. Köparen har inte någon lagstadgad
rättighet till detta.
G
Garantin gäller i det land där apparaten köpts. Den gäller endast när apparaten används
inom det geografiska område som beskrivs på förpackningen och i bruksanvisningen.
G
Inga anspråk som ställs utöver dessa villkor godkänns. Siemens ansvarar inte i något
fall för avbrott i användningen, förlorad inkomst eller förlust av data eller annan infor-
mation. Det åligger enbart kunden att försäkra sig mot detta.
G
Ändringar i denna garanti får inte göras utan att Siemens givit sitt skriftliga medgivande.
116

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus