Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 112

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Registrering
Upprepa registrering
Gör så här::
$
Se till att Gigaset Repeater är frånslagen (elkontakten
utdragen).
Förbered basstationen för repeaterregistrering på samma
sätt som vid manuell registrering av en handenhet. Se
bruksanvisningen för basstationen.
Observera att det inte får finnas någon annan
basstation i registreringsläge i närheten av Giga-
set Repeater.
$
Slå på Gigaset Repeater (sätt i nätkontakten).
Lysdioden vänstrapå Gigaset Repeater blinkar. Efter en
kort tid lyser dioden med fast sken. Det betyder att
registre-ringen är avslutad och att systemet är driftklart.
Registreringen av Gigaset Repeater är inte bero-
ende av hur länge registreringstonen hörs på
basstationen.
Om registreringen misslyckas visas detta ge-
nom att lysdioden på Gigaset Repeater blinkar
med ett fast intervall. I så fall måste du göra om
hela proceduren.
Du kan när som helst registrera Gigaset Repeater igen
om registreringen inte lyckades eller om repeatern skall
registreras på en annan basstation.
Innan du registrerar Gigaset Repeater igen (t.ex. på en
annan basstation), måste du göra följande återställningar
på Gigaset Repeater:
$
Slå av apparaten (dra ut elkontakten)
$
Slå på den under en till fem sekunder och slå sedan
av den igen.
$
Slå på den under 25 till 35 sekunder och slå sedan av
den igen.
Nu är Gigaset Repeater redo för en ny registrering,
såsom beskrivs ovan. Detta signaleras av att lysdioden
blinkar när du sätter i elkontakten igen.
Registrering
111

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus