Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 118

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Garantitid
G
Garantin gäller i EU:s länder under en 24-månadersperiod från och med inköpsdatum
2002-01-01.
G
I alla övriga länder gäller den kortaste lagstadgade giltighetstiden för respektive land
som garantitid, dock högst 24 månader.
G
Garantin träder i kraft genom kundens inköp av apparaten.
G
Garantitiden förlängs inte genom att garantin tagits i anspråk.
G
Avhjälpande enligt garantin kan ske i hela landet via våra serviceombud.
Garantigivare är Siemens Aktiengesellschaft Deutschland, Schlavenhorst 88,
46395 Bocholt, Tyskland.
Vänd dig till din återförsäljare för att göra garantianspråk (på s. 118)
Garanti
117

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus