Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 100

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rekisteröinti
Rekisteröinti toistaminen
Kun haluat rekisteröidä Gigaset Repeaterin Gigaset 2015/
2016plus -tukiasemaan tai Gigaset 2060isdn -tukiase-
maan, tee ensin vaadittavat alkuvalmistelut (sivu 97).
Muiden tukiasemien ollessa kyseessä voit aloittaa rekis-
teröinnin suoraan tältä kohdalta.
Tee seuraavat toimet::
$
Gigaset Repeater on kytketty pois päältä (verkkolaite on
irrotettu pistorasiasta).
Tee tukiasemalle Repeaterin rekisteröintiä varten samat
alkuvalmistelut kuin luurin manuaalisessa rekisteröinnis-
sä. Katso tarkemmat ohjeet tukiaseman käyttöohjeesta.
Varmista, ettei Gigaset Repeaterin läheisyydes-
sä ole rekisteröinnin aikana muita rekisteröintiti-
lassa olevia tukiasemia.
$
Kytke Gigaset Repeater päälle verkkolaitteella (laita verk-
kolaite pistorasiaan).
Gigaset Repeaterin ledi vasen vilkkuu jaksottaisesti. Lyhy-
en ajan kuluttua ledi palaa jatkuvasti. Rekisteröinti on täl-
löin tehty, ja laite on käyttövalmis.
Gigaset Repeaterin rekisteröinti on riippumaton
tukiasemasta kuuluvan rekisteröintiäänen
kestosta.
Jos rekisteröinti ei onnistunut, ledi jatkaa vilkku-
mista. Toista silloin edellä mainitut rekisteröinti-
toimet.
Voit rekisteröidä Gigaset Repeaterin uudelleen, jos rekis-
teröinti ei onnistunut tai jos haluat rekisteröidä laitteen toi-
seen tukiasemaan.
Ennenkuin rekisteröit Gigaset Repeaterin uudelleen
(esim. toiseen tukiasemaan), nollaa Gigaset Repeater
ensin:
$
kytke laite pois päältä (irrota verkkolaite
pistorasiasta)
$
kytke laite 1 - 5 sekunniksi päälle ja
kytke se taas pois päältä
$
kytke laite 25 - 35 sekunniksi päälle ja
kytke se taas pois päältä.
Nyt Gigaset Repeater on valmis uuteen rekisteröintiin,
kuten yllä on kuvattu. Tämä ilmaistaan ledien jaksottai-
sella palamisella, kun verkkolaite on kytketty pistorasiaan.
Rekisteröinti
99

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus