Download Print this page

Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual page 126

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Oppmelding
Gjenta oppmelding
Følg prosedyren nedenfor:
$
Påse at Gigaset Repeater er slått av (nettkontakt trukket
ut).
Klargjør basestasjonen for oppmelding av repeater på
samme måte som ved oppmelding av håndsett. Se
bruksanvisningen for basestasjonen.
Kontroller at det ikke befinner seg andre
basestasjoner i nærheten av Gigaset Repeater
under oppmelding.
$
Slå på Gigaset Repeater taktvis (sett inn nettkontakten).
Den venstre lysdioden på Gigaset Repeater blinker takt-
vis. Etter kort tid lyser dioden permanent. Dette innebæ-
rer at oppmeldingen er avsluttet og systemet klart til drift.
Oppmelding av Gigaset Repeater er uavhengig
av varigheten på oppmeldingstonen og indike-
res ikke på basestasjonen.
Dersom oppmeldingen ikke lykkes, blir dette
vist i form av vedvarende blinking i lysdioden på
Gigaset Repeater. I så fall må du gjenta prosedy-
ren.
Du kan når som helst oppmelde Gigaset Repeater på nytt
dersom oppmeldingen ikke var vellykket, eller når du skal
utføre en ny oppmelding på en annen basestasjon.
Før du melder opp Gigaset Repeater på nytt (f. eks. på en
annen basestasjon), må du foreta følgende tilbakestil-
lingsprosedyre på Gigaset Repeater:
$
Slå av apparatet (trekk ut nettkontakten)
$
Slå på i 1 til 5 sekunder, og slå deretter av
igjen
$
Slå på i 25 til 35 sekunder, og slå deretter av
igjen.
Nå er Gigaset Repeater klar til oppmelding slik det er
beskrevet ovenfor. Dette angis i form av taktvis blinking i
lysdioden etter at nettkontakten er satt inn på nytt
Oppmelding
125

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus