Download  Print this page

Bak∂M Ve Temizlik; Çevre Koruma - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tahrik kay∂µ∂n∂n deπiµtirilmesi
(Ωekillere bak∂n∂z
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce µebeke fiµini prizden çekin.
Viday∂ 11 gevµetin ve kay∂µ muhafazas∂n∂ 10
ç∂kar∂n. Aµ∂nan tahrik kay∂µlar∂n∂ 29 ç∂kar∂n.
Yeni tahrik kay∂µ∂n∂ takmadan önce her iki kay∂µ
çark∂n∂ da 30 ve 31 temizleyin.
Yeni tahrik kay∂µ∂n∂ önce küçük diµli 31 üzerine
yat∂r∂n ve sonra elle çevirmek suretiyle büyük diµli
çark 30 üzerine bast∂r∂n.
Kay∂µ muhafazas∂n∂ 10 yerine tak∂n ve vida 11 ile
s∂k∂n.
Bak∂m ve temizlik
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce µebeke fiµini prizden çekin.
∑yi ve güvenli çal∂µabilmek için aleti ve
havaland∂rma aral∂klar∂n∂ daima temiz
tutun.
Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen alet
ar∂za yapacak olursa, onar∂m, Bosch elektrikli el
aletleri için yetkili bir servise yapt∂r∂lmal∂d∂r.
Bütün baµvuru ve yedek parça sipariµlerinizde
lütfen aletin 10 haneli sipariµ numaras∂n∂ mutlaka
belirtin!
67 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
+
)
E
F
Çevre koruma
Çöp tasfiyesi yerine hammadde kazan∂m∂
Alet, aksesuar ve ambalaj çevre koruma
hükümlerine uygun bir yeniden deπerlendirme
iµlemine tabi tutulmal∂d∂r.
Bu kullan∂m talimat∂ da, klor kullan∂lmadan
aπart∂lm∂µ, yeniden dönüµümlü kâπ∂da
bas∂lm∂µt∂r.
Deπiµik malzemelerin tam olarak ayr∂l∂p, yeniden
deπerlendirme iµlemine sokulabilmesi için,
plastik parçalar iµaretlenmiµtir.
Uygunluk beyan∂
Tek sorumlu olarak, bu ürünün aµaπ∂daki
standartlara veya standart belgelerine uygun
olduπunu beyan ederiz: 89/336/AET, 98/37/AT
yönetmeliπi hükümleri uyar∂nca EN (avrupa
standartlar∂) 50 144.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Deπiµiklikler mümkündür
Türkçe - 5
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Advertisement

Table of Contents
loading