Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 42

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Brug af parallel-/vinkelanslag
(Tilbehør)
Montér hhv. parallelanslaget 14 og vinkelansla-
get 18 med fastgørelsesskruen 15 samt falsdyb-
deanslaget 2 med fastgørelsesskruen 1 på ma-
skinen.
Fastspændingsmøtrikken 16 løsnes og den øn-
skede falsbredde indstilles vha. skalaen 17.
Spænd fastspændingsmøtrikken 16 igen.
Indstil den ønskede falsdybde med falsdybde-
anslaget 2.
Gennemfør høvlearbejdet flere gange, indtil den
ønskede falsdybde er nået. Sørg for, at høvlen
udsættes for sidevendt tryk under høvlearbejdet.
Skråning (kun vinkelanslag 18)
Udskiftning af høvljern
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Pas på ved skift af høvljern: Fare for kvæ-
stelser! Høvljernenes snitkanter er skarpe!
Berør ikke høvljernenes snitkanter.
Brug kun originale Bosch HM /TC-høvljern.
Høvljernet af hårdmetal (HM/TC) har 2 skær og
kan vendes.
Er begge snitkanter uskarpe, skal høvljernet skif-
tes. HM/TC-høvljernet må ikke efterslibes.
42 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Indstil den nødvendige vin-
kel til skråning af false og
flader med vinkelindstillin-
gen 19.
Høvlejern-/nøgledepot
I høvlejern-/nøgledepot 4 kan der opbevares et
høvlejern 26 og en unbraconøgle 28, som vist på
billedet.
Tingene tages ud af depotet ved at trække høvle-
jern-/nøgledepotet 4 helt ud af høvlen.
Demontering af høvljern
(se billede
Høvljernet vendes og udskiftes ved at dreje kniv-
hovedet 23, indtil det befinder sig parallelt med
høvlsålen 12.
De to fastgørelsesskruer 25 løsnes med un-
braconøglen 28 ca. 1 – 2 omdrejninger.
Hvis det er nødvendigt, løsnes spændeele-
mentet 24 ved at slå let på det med et egnet
værktøj (f.eks. trækil).
Tryk den sidevendte beskyttelse for cutter 27
ned og skub høvlejernet 26 ud af knivhovedet
med et stykke træ.
Montering af høvljern (se billede
Styrenoten i høvljernet gør, at højdeindstillingen
altid er den samme, når det udskiftes og vendes.
Rengør knivsædet (spændeelement) og høvljer-
net efter behov.
Når høvljernet monteres, skal man være op-
mærksom på, at det sidder korrekt i spændeele-
mentets holdeskinne 24, og at det flugter med si-
dekanten på den bageste høvlsål 12.
Spænd herefter fastgørelsesskruerne 25 igen.
Kontrollér
spændt rigtigt, før maskinen tages i brug
igen.
Drej på knivhovedet 23 med hånden og
sørg for, at høvljernet ikke rammer imod
nogle steder.
Dansk - 4
28
)
C
at
spændeskruerne 25
26
)
D
er

Advertisement

Table of Contents
loading