Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Harici toz emme donan∂m∂
Talaµ atma yeri 3 Bosch 35 mm çapl∂ hortum
sisteminin 20 (aksesuar) her iki taraftan direkt
olarak tak∂lmas∂na uygundur. Baµka hortum
sistemleri kullan∂l∂rken gerektiπinde emme
adaptörü kullan∂lmal∂d∂r.
Elektrik süpürgesi iµlenen malzemeye uygun
olmal∂d∂r.
Özellikle saπl∂πa zararl∂, kanserojen, kuru
tozlar∂n emilmesi için özel elektrik süpürgesi
kullan∂lmal∂d∂r.
Alete entegre toz emme
Küçük kapsaml∂ iµler için bir toz/talaµ torbas∂ 21
(aksesuar) kullan∂labilir.
Toz/talaµ torbas∂n∂ düzenli aral∂klarla boµalt∂n.
Toz/talaµ torbas∂n∂ ç∂kar∂n, fermuar∂ aç∂n ve
toz/talaµ torbas∂n∂ boµalt∂n.
Talaµ atma yönünün seçilmesi
(saπ/sol)
Deπiµtirme mandal∂ 7 ile talaµ atma yeri 3 saπa
veya sola çevrilebilir.
Deπiµtirme mandal∂ daima kavrama yapacak
ölçüde sonuna kadar bast∂r∂lmal∂d∂r.
Seçilen talaµ atma yönü bir ok sembolü ile
iµaretlenmiµtir.
Çal∂µ∂rken dikkat edilecek hususlar
Park pabucu (Ωekil
Park babucu 22, iµ parças∂ veya planya
b∂çaπ∂nda herhangi bir hasar tehlikesi
yaratmadan, iµ bitiminde aletin hemen elden
b∂rak∂lmas∂na olanak saπlar.
Çal∂µ∂rken park pabucu 22 yukar∂ kalkar ve
planya taban∂n∂n 12 arka parças∂ serbest kal∂r.
Planya iµlemi (Ωekil
∑stediπiniz talaµ derinliπini ayarlay∂n ve aletin
planya taban∂n∂n 12 ön k∂sm∂n∂ iµ parças∂ üzerine
yerleµtirin.
Dikkat geri tepme tehlikesi!
Aleti sadece çal∂µ∂r durumda iµ
parças∂na yaklaµt∂r∂n.
Aleti çal∂µt∂r∂n ve düzenli bir besleme kuvveti ile
iµlenen yüzeyde hareket ettirin.
Yüksek kaliteli yüzeyler elde etmek için sadece
düµük itme (besleme) kuvveti ile çal∂µ∂n ve
bast∂rma kuvvetini planya taban∂n∂n tam ortas∂na
uygulay∂n.
65 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
'ye bak∂n∂z)
B
'ye bak∂n∂z)
B
Türkçe - 3
Sert malzemeleri iµlerken (örneπin sert tahtalar∂)
ve maksimum planya geniµliπinden yararlanmak
için küçük talaµ derinliπi ayarlay∂n ve gerekiyorsa
itme/besleme kuvvetini azalt∂n. Planyalama
iµlemini birkaç kez tekrarlay∂n.
Aµ∂r∂ bast∂rma ve itme kuvveti ile çal∂µma üst
yüzey kalitesini düµürür ve talaµ atma yerinin çok
çabuk t∂kanmas∂na neden olur.
Sadece keskin b∂çaklar iyi bir kesme performans∂
saπlar ve aleti korurlar.
Kesilmiµ planya iµleminin devam ettirilmesi
Alete entegre park pabucu 22 kesilmiµ bulunan
planya iµleminin iµ parças∂n∂n herhangi bir
yerinden devam ettirilmesine de olanak saπlar:
– Aleti, aµaπ∂ katlanm∂µ park pabucu ile iµ
parças∂n∂n planyas∂n∂n devam ettirileceπi yere
yerleµtirin.
– Aleti çal∂µt∂r∂n.
– Ön planya taban∂ üzerindeki bast∂rma
kuvvetini deπiµtirin ve aleti yavaµça öne doπru
itin ( ). Bu s∂rada park pabucu 22 yukar∂
kalkar ( ) ve planya taban∂n∂n 12 arka k∂sm∂
tekrar iµ parças∂ üzerine oturur.
– Aleti düzenli bir besleme kuvveti ile iµlenen
yüzeyde hareket ettirin ( ).
Kenar düzeltme (kenar yuvarlama)
Ön planya taban∂nda 12 bulunan V-Oluklar 13 iµ
parçalar∂n∂n kenarlar∂n∂ h∂zla ve basit biçimde
düzeltilmesine (yuvarlanmas∂na) olanak saπlar.
∑stediπiniz kenar geniµliπine uygun V-Oluπu
kullan∂n.
Bu iµlem için planyan∂n V-Oluπunu 13 iµ
parças∂n∂n kenar∂na dayay∂n ve kenar boyunca
aletini sürün.
Kullan∂lan oluk Ölçü a (mm)
Yok
Küçük
orta
Büyük
13
0 – 4,2
1,9 – 6,2
4,7 – 8,9
5,9 – 10,2

Advertisement

Table of Contents
loading