Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Opsugning med fremmed støvsuger
Bosch 35 mm-Ø-slangesystemet 20 (tilbehør)
kan tilsluttes spånudkaståbningen 3 på begge si-
der. Benyttes andre slangesystemer, skal der
evt. benyttes en adapter.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale,
som skal opsuges.
Benyt altid en specialsuger til opsugning af særlig
sundhedsfarligt, kræftfremkaldende og tørt støv.
Opsugning med egen støvsuger
Til mindre arbejde kan man benytte en støv- /
spånpose 21 (tilbehør).
Tøm støv-/spånposen med regelmæssige mel-
lemrum. Tag støv-/spånposen af, lynlåsen åbnes
og støv-/spånposen tømmes.
Valgbar spånudkaståbning
(højre/venstre)
Omstillingsarmen 7 benyttes til at stille spånud-
kastet 3 mod højre eller venstre.
Omstillingsarmen skal altid trykkes helt ind i slut-
positionen.
Den valgte spånudkastretning er kendetegnet
med pilsymbolet.
Arbejdshenvisninger
Frastillingsbeskyttelse (se billede
Frastillingsbeskyttelsen 22 gør det muligt at fra-
stille maskinen umiddelbart efter, at arbejdet er
færdigt, uden at der er fare for, at emne eller høvl-
jern beskadiges.
Under høvlearbejdet svinges frastillingsbeskyt-
telsen 22 op og den bageste del af høvlsålen 12
frigives.
Høvlearbejde (se billede
Indstil den ønskede spåndybde og anbring den
forreste del af høvlsålen 12 på emnet.
Pas på – fare for tilbageslag!
Maskinen skal altid være tændt, når den
føres hen til pladen.
Tænd for maskinen og før den med jævn fremfø-
ring hen over den flade, der skal bearbejdes.
Førsteklasses overflader opnås kun, når der ar-
bejdes med lille fremføring, og trykket udøves på
midten af høvlsålen.
41 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
)
B
)
B
Dansk - 3
Ved bearbejdning af hårde materialer (f.eks.
hårdt træ) samt ved udnyttelse af den maks. høv-
lebredde må der kun indstilles små spåndybder,
og høvlefremføringen skal evt. reduceres. Gen-
tag høvlearbejdet flere gange.
For stor fremføring forringer overfladekvaliteten
og kan føre til hurtig tilstopning af spånudkaståb-
ningen.
Kun skarpe knive har en høj skæreydelse og skå-
ner maskinen.
Fortsæt det afbrudte høvlearbejde
Den integrerede frastillingsbeskyttelse 22 gør det
også muligt at fortsætte høvlearbejdet efter afbry-
delse af høvlearbejdet et eller andet sted på em-
net:
– Anbring maskinen det sted på emnet, hvor ar-
bejdet skal fortsættes, med nedadklappet fra-
stillingsbeskyttelse.
– Tænd for maskinen.
– Forskyd fladetrykket på den forreste høvlsål
og skub maskinen langsomt fremad ( ). Fra-
stillingsbeskyttelsen 22 svinges op ( ), så
den bageste del af høvlsålen 12 igen hviler på
emnet.
– Før maskinen med jævn fremføring hen over
den overflade, der skal bearbejdes ( ).
Rejfning af kanter
V-noten 13 i den forreste høvlsål 12 muliggør
hurtig og nem rejfning af emnets kanter. Brug den
V-not, der passer bedst til den ønskede rejfe-
bredde.
Anbring høvlen med V-noten 13 på emnets kant
og før den langs med denne.
Anvendt not
ingen
lille
standard
stor
13
Mål a (mm)
0 – 4,2
1,9 – 6,2
4,7 – 8,9
5,9 – 10,2

Advertisement

Table of Contents
loading