Download  Print this page

Bosch PHO 20-82 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-10801-005.fm Page 1 Wednesday, April 17, 2013 9:42 AM
WEU
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 06W (2013.04) I / 78 WEU
WEU
PHO 20-82
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr
Orijinal işletme talimatı
fr
Notice originale
ar
es Manual original
pt Manual original
it
Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi
Alkuperäiset ohjeet

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch PHO 20-82

 • Page 1 OBJ_DOKU-10801-005.fm Page 1 Wednesday, April 17, 2013 9:42 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen PHO 20-82 Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 06W (2013.04) I / 78 WEU de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης en Original instructions Orijinal işletme talimatı...
 • Page 2: Table Of Contents

  Türkçe ......... Sayfa 66 ......1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-631-005.book Page 3 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM PHO 20-82 Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 4 OBJ_BUCH-631-005.book Page 4 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM Ø 35mm 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 5 OBJ_BUCH-631-005.book Page 5 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM 8 mm 45° Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 6: Deutsch

  Sie nur Verlängerungskabel, die auch werden. für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei- nes für den Außenbereich geeigneten Verlängerungska- bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 7 Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion 20 Befestigungsschraube für Parallel-/Winkelanschlag* führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach- 21 Winkelanschlag* 22 Feststellmutter für Winkeleinstellung* Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 8 EN 60745 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm. 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG. Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei: Technische Daten Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Hobel PHO 20-82 D-70745 Leinfelden-Echterdingen Sachnummer 0 603 365 1..
 • Page 9 Spanauswurfrichtung wird durch ein Pfeilsymbol auf dem Beim Bearbeiten harter Materialien, z. B. Hartholz, sowie bei Umstellhebel 4 angezeigt. Ausnutzung der maximalen Hobelbreite stellen Sie nur gerin- ge Spantiefen ein und reduzieren Sie ggf. den Hobelvorschub. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 10 (). Dabei wird der Parkschuh nach oben wegge- Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann schwenkt (), so dass der hintere Teil der Hobelsohle wie- ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel- der am Werkstück anliegt. le für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheits- –...
 • Page 11: English

   Do not use the power tool if the switch does not turn it matching outlets will reduce risk of electric shock. on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 12: Specifications

  19 Locking nut for adjustment of rebating width* Otherwise the planer can become wedged and lead to inju- 20 Fastening bolt for parallel and beveling guide* ries. 21 Angle stop* 22 Locking nut for angle adjustment* 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 13: Declaration Of Conformity

  OBJ_BUCH-631-005.book Page 13 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM English | 13 23 Fastening bolt for rebating depth stop* Technical file (2006/42/EC) at: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, 24 Rebating depth stop* D-70745 Leinfelden-Echterdingen 25 Park rest Dr. Egbert Schneider...
 • Page 14 (). This tilts the park rest upward () so that the rear part of the planer base plate faces on the workpiece again. – Guide the machine over the surface to be planed () with even feed. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 15: Maintenance And Service

  35 Roper Street, New Centre If the replacement of the supply cord is necessary, this has to Johannesburg be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or- Tel.: (011) 4939375 der to avoid a safety hazard. Fax: (011) 4930126 E-Mail: bsctools@icon.co.za...
 • Page 16: Français

   Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les terrupteur ou brancher des outils dont l’interrupteur est en zones en désordre ou sombres sont propices aux acci- position marche est source d’accidents. dents. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 17 Il est également approprié pour sant uniquement des pièces de rechange identiques. chanfreiner des bords et pour faire des feuillures. Cela assurera que la sécurité de l’outil est maintenue. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 18 EN 60745 conformément aux termes des réglementations en programme d’accessoires. vigueur 2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE. Caractéristiques techniques Dossier technique (2006/42/CE) auprès de : Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Rabot PHO 20-82 D-70745 Leinfelden-Echterdingen N° d’article 0 603 365 1..
 • Page 19 8 est libérée. (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées. Note : Le patin de repos 25 ne doit pas être démonté. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 20 – Apposez l’outil électroportatif avec le patin de repos rabat- travail impeccable et sûr. tu vers le bas sur l’endroit de la pièce que l’on veut conti- nuer à travailler. – Mettez l’outil électroportatif en fonctionnement. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 21: Español

  être Dans le cas où un remplacement de la fiche de raccordement isolés et suivre une voie de recyclage s’avère nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch appropriée. ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des dangers de sécurité.
 • Page 22 La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en- ganchar con las piezas en movimiento. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 23 En caso de no ate- nerse a las advertencias de peligro e instruc- Datos técnicos ciones siguientes, ello puede ocasionar una Cepillo PHO 20-82 descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. Nº de artículo 0 603 365 1..
 • Page 24  El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten- Expediente técnico (2006/42/CE) en: gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la D-70745 Leinfelden-Echterdingen inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario...
 • Page 25 (), de forma mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio- que la parte posterior de la base de cepillar asiente nueva- nar también a 220 V. mente contra la pieza de trabajo. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 26 OBJ_BUCH-631-005.book Page 26 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM 26 | Español – Guíe la herramienta eléctrica con un avance uniforme so- para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la bre la superficie a trabajar (). seguridad del aparato.
 • Page 27: Português

   Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an- tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movi- mento pode levar a lesões. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 28 2 Botão giratório para o ajuste da profundidade de corte ção originais. Desta forma é assegurado o funcionamento (superfície isolada) seguro do aparelho. 3 Escala da profundidade do rebaixo 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 29 Informação sobre ruídos/vibrações afiados. Valores de medição para ruídos, averiguados conforme Só utilizar lâminas de plainas HM/TC originais Bosch. EN 60745. A lâmina da plaina de metal duro (HM/TC) tem 2 gumes e po- O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: de ser virada.
 • Page 30 6 pa- sempre um dispositivo de aspiração externo ou um saco de ra trás e premir em seguida o interruptor de ligar-desligar 5 e pó/de aparas. mantê-lo premido. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 31 Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá Chanfrar arestas (veja figura H) ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós- Com as ranhuras em forma de V existentes na parte da frente venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch da sola da plaina é...
 • Page 32: Italiano

  Il disordine oppure zone della postazione di lavoro www.bosch-pt.com non illuminate possono essere causa di incidenti. A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecem  Evitare d’impiegare l’elettroutensile in ambienti sog- com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, apli- getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza cação e ajuste dos produtos e acessórios.
 • Page 33 Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 34 Dati tecnici  Non passare mai il pialletto sopra oggetti metallici, chiodi oppure viti. Lama e albero portalame possono ve- Pialletto PHO 20-82 nire danneggiati e possono verificarsi vibrazioni elevate. Codice prodotto 0 603 365 1.. Potenza nominale assorbita...
 • Page 35 Pulire regolarmente l’espulsione trucioli 1. Per pulire Utilizzare esclusivamente lama per piallare Bosch in metallo un’espulsione trucioli intasata utilizzare un attrezzo adatto, duro (HM/TC). p. es. un pezzo di legno, aria compressa, ecc.
 • Page 36  Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile Allentare il controdado 19 e regolare la larghezza di battuta estrarre la spina di rete dalla presa. desiderata alla scala 18. Serrare di nuovo saldamente il con- trodado 19. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 37: Nederlands

   Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een www.bosch-pt.com rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval- Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu- len leiden. terà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro ...
 • Page 38 Het gebruik van elektri-  Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe- voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 39  Houd de schaafmachine tijdens de werkzaamheden al- Technische gegevens tijd zo vast dat de schaafzool plat op het werkstuk ligt. Schaafmachine PHO 20-82 De schaafmachine kan anders kantelen en dit kan tot ver- wondingen leiden. Zaaknummer 0 603 365 1..
 • Page 40 Technisch dossier (2006/42/EG) bij: kelt. Draai de meskop 10 met de hand door en controleer of Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, het schaafmes niets raakt. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Afzuiging van stof en spanen Dr.
 • Page 41 8 vrijgegeven. der wilt werken. Opmerking: De parkeerschoen 25 mag niet gedemonteerd – Schakel het elektrische gereedschap in. worden. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 42 Klein 1,0 – 4,5 www.bosch-pt.com Middel 2,0 – 5,0 Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra- Groot 2,5 – 6,0 gen over onze producten en toebehoren. Nederland Tel.: (076) 579 54 54 Schaven met parallel- of verstekgeleider Fax: (076) 579 54 94 (zie afbeeldingen D–F)
 • Page 43: Dansk

   Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 44  Høvl aldrig hen over metalgenstande, søm eller skruer. Høvlejern og høvlejernsaksel kan blive beskadiget og føre til øgede vibrationer. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 45 OBJ_BUCH-631-005.book Page 45 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM Dansk | 45 Tekniske data Teknisk dossier (2006/42/EF) ved: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Høvl PHO 20-82 D-70745 Leinfelden-Echterdingen Typenummer 0 603 365 1.. Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann...
 • Page 46 – Før el-værktøjet med jævn fremføring hen over den over- bejdet svinges frastillingsbeskyttelsen 25 op og den bageste flade, der skal bearbejdes (). del af høvlesålen 8 frigives. Bemærk: Frastillingsbeskyttelsen 25 må ikke demonteres. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 47: Svenska

  Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-  Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
 • Page 48  För inte in händerna i spånutkastet. Risk finns för att samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade roterande delar skadar händerna. och används på korrekt sätt. Användning av damm- utsugning minskar de risker damm orsakar. 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 49  Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot arbets- Tekniska data stycket. Risk för bakslag uppstår om insatsverktyget fast- Hyvel PHO 20-82 nar i arbetsstycket. Produktnummer 0 603 365 1..  Håll hyveln under arbetet så att hyvelsulan ligger plant Upptagen märkeffekt...
 • Page 50 OBJ_BUCH-631-005.book Page 50 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM 50 | Svenska Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från: (kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, bearbeta asbesthaltigt material. D-70745 Leinfelden-Echterdingen – Använd om möjligt en för materialet lämplig dammut- Dr.
 • Page 51 Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet – Koppla på elverktyget. måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad – Förflytta anliggningstrycket mot den främre hyvelsulan serviceverkstad för Bosch-elverktyg. och skjut elverktyget långsamt framåt (). Härvid svänger Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det...
 • Page 52: Norsk

  52 | Norsk  Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som Svenska rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved Bosch Service Center elektriske støt hvis kroppen din er jordet. Telegrafvej 3  Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-...
 • Page 53 *Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-  Ikke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska- sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram. des av de roterende delene. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 54 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC. åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som Tekniske data (2006/42/EC) hos: befinner seg i nærheten. Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreft- D-70745 Leinfelden-Echterdingen fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof- fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
 • Page 55 2,0 – 5,0 troverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket Stor 2,5 – 6,0 med 230 V kan også brukes med 220 V. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 56: Suomi

  Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-  Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym- te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. ikke oppstår fare for sikkerheten.
 • Page 57  Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi- sähkötyökalu on tarkoitettu. vat aiheuttaa loukkaantumista.  Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py- säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 58 58 | Suomi  Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap- Tekniset tiedot paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais- Höylä PHO 20-82 kun vaara vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen. Tuotenumero 0 603 365 1..  Pidä aina höylä työskentelyssä niin, että höylän pohja Ottoteho on tasaisesti työkappaletta vasten.
 • Page 59 OBJ_BUCH-631-005.book Page 59 Wednesday, April 17, 2013 9:23 AM Suomi | 59 Tekninen tiedosto (2006/42/EY): karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy- Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). D-70745 Leinfelden-Echterdingen Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
 • Page 60 Bosch-keskushuollon tehtäväksi. työkappaleen vielä työstettävään kohtaan. Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit- – Käynnistä sähkötyökalu. taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli- – Aseta paine höylän pohjan etummaiselle osalle ja työnnä suuden vaarantamisen välttämiseksi. höylää hitaasti eteenpäin (). Tällöin seisontatuki kääntyy ylöspäin () niin, että...
 • Page 61: Ελληνικά

  μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε- να άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπο- Suomi ρεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. Robert Bosch Oy Ηλεκτρική ασφάλεια Bosch-keskushuolto  Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει...
 • Page 62 φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρό- κατεργασία τεμάχιο. Διαφορετικά η πλάνη μπορεί να λο- πο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά ξεύσει και να οδηγήσει σε τραυματισμούς. τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξανα- 1 609 92A 06W | (17.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 63 Ελληνικά | 63  Να μην πλανίζετε πάνω από μεταλλικά αντικείμενα, Τεχνικά χαρακτηριστικά καρφιά ή βίδες. Μπορεί να υποστούν ζημιά τα μαχαίρια και Πλάνη PHO 20-82 ο άξονας μαχαιριών και να προκαλούν έτσι αυξημένους κρα- δασμούς. Αριθμός ευρετηρίου 0 603 365 1..
 • Page 64 ριού 10 με το χέρι και βεβαιωθείτε, ότι το μαχαίρι δεν αγγίζει ξεις των οδηγιών 2011/65/EE, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/EΚ. πουθενά. Τεχνικός φάκελος (2006/42/EΚ) από: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών D-70745 Leinfelden-Echterdingen  Η σκόνη από ορισμένα υλικά. π.χ. από μολυβδούχες μπογι- Dr.
 • Page 65 μάχιο μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορε- θυμητό πλάτος αυλάκωσης στην κλίμακα 18. Σφίξτε πάλι καλά τικά υπάρχει κίνδυνος να κλοτσήσει, όταν το εργαλείο σφη- το παξιμάδι ακινητοποίησης 19. νώσει στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 66: Türkçe

  Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου üzere saklayın. πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “Elektrikli El Aleti” κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε δι- kavramı, akım şebekesine bağlı...
 • Page 67 Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır. sağlam bir zemine tespit edin. İş parçasını sadece elinizle tutarsanız veya bedeninizle desteklerseniz iş parçası sağ- lam durmaz ve kontrolü kaybedebilirsiniz. Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)
 • Page 68 Aksi takdirde dişler iş parçasına takılabilir ve geri tepme kuvveti oluşabilir. Teknik veriler  Çalışırken planyayı, planya tabanı iş parçası üzerine Planya PHO 20-82 tam olarak oturacak biçimde tutun. Aksi takdirde planya Ürün kodu 0 603 365 1.. açılanma yapabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Page 69 Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC): neden olabilir. Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye sa- D-70745 Leinfelden-Echterdingen hiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı...
 • Page 70 Alete entegre park pabucu 25 iş parçasının herhangi bir yerin- Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağ- de işe ara verildiğinde aynı yerden planya işleminin sürdürül- men elektrikli el aleti arıza yapacak olursa, onarım Bosch elek- mesine olanak sağlar: trikli aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır.
 • Page 71 Tel.: 0342 2316432 www.bosch-pt.com Çözüm Bobinaj Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse- İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur. Gaziantep Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek Tel.: 0342 2319500...
 • Page 72 ‫ﻋﻨﺪ ﺷﻄﺐ‬ ‫اﻟﺰاوي‬ .‫اﻟﺴﻄﻮح واﻷﺧﺎدﻳﺪ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ‫اﺳﺤﺐ اﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ‬ ◀ .‫إﺟﺮاء أي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ 1 609 92A 06W | (16.4.13) Bosch Power Tools AR_final.indd 72 AR_final.indd 72 16.04.2013 15:15:44 16.04.2013 15:15:44...
 • Page 73 ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻛﺎﻟﺨﺸﺐ اﻟﺼﻠﺪ‬ .‫ﻣﺜﻼ، وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻐﻼل ﻋﺮض اﻟﻤﺴﺤﺞ اﻷﻗﺼﯽ أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻳﻘﻠﻞ ﻓﺮط اﻟﺪﻓﻊ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﻄﺢ وﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﯽ‬ .‫اﻧﺴﺪاد ﻣﻘﺬف اﻟﻨﺸﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (16.4.13) AR_final.indd 73 AR_final.indd 73 16.04.2013 15:16:24...
 • Page 74 2006/42/EG 2004/108/EG 2011/65/EU .‫ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺳﻜﻴﻦ اﻟﺴﺤﺞ ﻷي ﻣﻜﺎن‬ ‫اﻷوراق اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪی‬ (2006/42/EG) Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, 1 609 92A 06W | (16.4.13) Bosch Power Tools AR_final.indd 74 AR_final.indd 74 16.04.2013 15:16:24 16.04.2013 15:16:24...
 • Page 75 .‫اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ. ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻮاﺑﻊ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺑﻊ‬ ‫ﻻ ﺗﻤﺮر اﻟﻌﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أﺑﺪا ﻓﻮق اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ◀ ‫واﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ أو اﻟﻠﻮاﻟﺐ. ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ وﻣﺤﻮر‬ .‫إدارة اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ، ﻓﺘﺆدي إﻟﯽ اﻫﺘﺰازات زاﺋﺪة‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (16.4.13) AR_final.indd 75 AR_final.indd 75 16.04.2013 15:16:25...
 • Page 76 ‫اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز. اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ. إن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ‬ .‫ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﻢ ّ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رديء‬ .‫ﻳﻘﻠﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ 1 609 92A 06W | (16.4.13) Bosch Power Tools AR_final.indd 76 AR_final.indd 76 16.04.2013 15:16:25 16.04.2013 15:16:25...
 • Page 77 2 608 635 350 2 605 411 035 2 607 001 078 (45°) Ø 35 mm PAS 11-21 2 607 002 149 PAS 12-27 2 607 002 150 PAS 12-27 F Bosch Power Tools 1 609 92A 06W | (17.4.13)