Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Aç∂k havada kullan∂lan aletleri, maksimum
30 mA'lik tetikleme ak∂ml∂ bir hatal∂ ak∂m (FI)
koruma µalteri üzerinden elektrik µebekesine
baπlay∂n. Aleti yaπmur alt∂nda veya ∂slak
yerlerde kullanmay∂n.
Kabloyu her zaman aletin arkas∂nda tutun.
Aleti sadece çal∂µ∂r durumda iµ parças∂na
yaklaµt∂r∂n.
Sadece keskin planya b∂çaklar∂ kullan∂n.
Çal∂µ∂rken aleti daima s∂k∂ca tutun ve duruµ
pozisyonunuzun güvenli olmas∂na dikkat edin.
Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
∑µ parças∂n∂ emniyete al∂n. ∑µ parças∂n∂ bir
s∂kma tertibat∂ veya vidal∂ mengene ile s∂kma
elle tutmaktan daha güvenlidir.
Çal∂µma s∂ras∂nda planya taban∂ 12 iµlenen
yüzeye tam ve düzgün olarak oturmal∂d∂r.
Hiçbir zaman metal eµyalar, çiviler veya
vidalar üzerinde planya iµlemi yapmay∂n.
Talaµ atma yerini 3 parmaklar∂n∂zla
kavramay∂n.
Aleti elinizden b∂rakmadan önce daima
kapat∂n ve aletin tam olarak durmas∂n∂
bekleyin.
Aleti elinizden b∂rakmadan önce b∂çak
milinin tam olarak durmas∂n∂ bekleyin.
Aç∂kta kalan bir b∂çak mili üst yüzeye tak∂larak
aletin kontrolünün kaybedilmesine ve aπ∂r
yaralanmalara neden olabilir.
Planya tezgâh∂ olarak kullan∂rken uygun
aksesuar kullan∂n:
- Takmadan önce µebeke fiµini prizden çekin.
- Her zaman b∂çak mili muhafazas∂n∂ kullan∂n.
- Küçük iµ parçalar∂n∂ sadece uygun bir
besleme parças∂ ile (örneπin tahta çubuk)
iµleyin.
- Aksesuara ait anahtarlama donan∂mlar∂n∂
kullan∂n.
Çocuklar∂n aleti kullanmas∂na asla izin
vermeyin.
Bosch ancak, bu alet için öngörülen orijinal
aksesuar kullan∂ld∂π∂ takdirde aletin kusursuz
iµlev göreceπini garanti eder.
64 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Çal∂µt∂rma
Sebeke gerilimine dikkat edin: Ak∂m
kaynaπ∂n∂n gerilimi, aletin tip etiketi üzerindeki
verilere uygun olmal∂d∂r. Etiketi üzerinde 230 V
yazan aletler 220 V ile de çal∂µt∂r∂labilir.
Açma/kapama
Aleti çal∂µt∂rmak için önce kapama emniyetine 8
sonra açma/kapama µalterine 9 bas∂n ve µalteri
bas∂l∂ tutun.
Aleti kapatmak için açma/kapama µalterini 9
b∂rak∂n.
Güvenlik gerekçeleriyle aletin açma /kapama
µalteri kilitlenmez ve çal∂µma s∂ras∂nda
sürekli olarak bas∂l∂ tutulmak zorundad∂r.
Talaµ derinliπi ayar∂
Döner düπme 5 ile talaµ derinliπi skala 6 (skala
taksimat∂ = 0,1 mm) yard∂m∂ ile 0 – 3,0 mm
aras∂nda kademeli olarak ayarlanabilir:
Saat hareket yönünün tersine çevirme
Daha küçük talaµ derinliπi
Saat hareket yönünde çevirme
büyük talaµ derinliπi
Toz ve talaµ emme
(Ωekil
'ya bak∂n∂z)
A
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce µebeke fiµini prizden çekin.
Çal∂µma s∂ras∂nda ortaya ç∂kan tozlar
saπl∂πa zararl∂, yan∂c∂ veya patlay∂c∂ olabilir.
Çal∂µ∂rken uygun koruma önlemleri
almak gerekir.
Örnek: Baz∂ tozlar kanserojen say∂l∂r.
Bu nedenle uygun toz ve talaµ emme
donan∂m∂ kullan∂n ve koruyucu maske tak∂n.
Talaµ atma yerini 3 düzenli aral∂klarla temizleyin.
T∂kanan talaµ atma yerini açmak için uygun bir
araç (örneπin bir tahta parças∂ veya bas∂nçl∂
hava) kullan∂n. Talaµ atma yerini 3
parmaklar∂n∂zla kavramay∂n.
Toz veya talaµ emme performans∂n∂ optimal
düzeyde tutabilmek için emme hortumu 20 veya
toz/talaµ torbas∂n∂ 21 talaµ atma yerine 3 s∂k∂ca
tak∂n.
Türkçe - 2
=
= Daha

Advertisement

Table of Contents
loading