Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ulkopuolinen poistoimu
Lastun poisto 3 sopii kummallakin puolella suo-
raan liitettäväksi Bosch 35-mm-Ø-letkujärjestel-
mään 20 (lisätarvike). Käytettäessä muita letku-
järjestelmiä tulee tarvittaessa käyttää imuadapte-
ria.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle mate-
riaalille.
Käytä erikoisimuria imemään terveydelle poikke-
uksellisen vaarallista, syöpää aiheuttavaa, kui-
vaa pölyä.
Oma pölynimu
Pieniä töitä varten voidaan käyttää pöly- /lastu-
pussia 21 (lisätarvike).
Tyhjennä pöly-/lastupussi säännöllisesti. Irrota
pöly-/lastupussi, avaa vetoketju ja tyhjennä pöly-/
lastupussi.
Valittava lastunpoisto
(oikealle/vasemmalle)
Valintavivulla 7 voidaan kääntää lastun poisto-
suunta 3 oikealle tai vasemmalle.
Paina aina valintavipu lukkiutumiseen asti pääte-
asentoon.
Valittu lastun poistosuunta osoitetaan nuolimer-
killä.
Työskentelyohjeita
Seisontatuki (katso kuvaa
Seisontatuki 22 mahdollistaa koneen asettami-
sen pois kädestä heti työstön jälkeen, ilman työ-
kappaleen tai höylän terän vaurioitumisen vaa-
raa.
Työvaiheessa kääntyy seisontatuki 22 ylös ja
höylän pohjan takaosa 12 vapautuu.
Höylääminen (katso kuvaa
Aseta haluttu lastuamissyvyys ja aseta höylän
pohjan 12 etuosa työkappaletta vasten.
Huomio takaiskuvaara!
Vie vain käynnissä oleva kone työkap-
paletta vasten.
Käynnistä kone ja liikuta sitä tasaisesti syöttäen
työstettävän pinnan yli.
Hienon pinnan saavuttamiseksi, tulee työsken-
nellä vain pienellä syötöllä ja keskittää paine höy-
län pohjan keskiosaan.
54 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Työstettäessä kovia materiaaleja (esim. kovaa
puuta) sekä käytettäessä suurinta höyläysleve-
yttä, tulee asettaa vain pieniä lastuamissyvyyksiä
ja tarvittaessa pienentää höylän syöttöä. Toista
höyläys useamman kerran.
Ylisuuri syöttö huonontaa pinnan laatua ja saat-
taa johtaa lastunpoistoaukon nopeaan tukkeutu-
miseen.
Vain terävät terät aikaansaavat hyvän leikkauste-
hon ja suojaavat konetta.
Keskeytyneen höyläyksen jatkaminen
Sisäänrakennettu seisontatuki 22 mahdollistaa
myös höyläyksen jatkamisen työkappaleen mieli-
valtaisesta kohdasta keskeytyksen jälkeen:
– Aseta höylä alas käännettyine seisontatuki-
– Käynnistä kone.
– Aseta paine höylän pohjan etummaiselle
– Liikuta konetta tasaisella syötöllä työstettävän
Reunojen viistäminen
Etummaisessa
V-urat 13 mahdollistavat nopean ja yksinkertai-
sen työkappalereunojen viistämisen. Käytä halut-
)
tua viisteleveyttä vastaavaa V-uraa.
B
)
B
Aseta höylän V-ura 13 työkappaleen reunaan ja
kuljeta höylää sitä pitkin.
Suomi - 3
neen työkappaleen vielä työstettävään koh-
taan.
osalle ja työnnä höylää hitaasti eteenpäin ( ).
Tällöin seisontatuki 22 kääntyy ylöspäin ( )
niin, että höylän pohjan 12 takaosa taas kos-
kettaa työkappaletta.
pinnan yli ( ).
höylän
Käytettävä ura Mitta a (mm)
ei uraa
pieni
keski
suuri
pohjassa 12
olevat
13
0 – 4,2
1,9 – 6,2
4,7 – 8,9
5,9 – 10,2

Advertisement

Table of Contents
loading