Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Høvling (se bilde
Innstill den ønskede spondybden og sett maski-
nen med fremre del av høvelflaten 12 på arbeids-
stykket.
OBS! Fare for tilbakeslag!
Maskinen må kun føres bort til arbeids-
emnet i innkoblet tilstand.
Slå på maskinen og før den med jevn fremdrift
over flaten som skal bearbeides.
For å oppnå høyverdige overflater må du kun ar-
beide med svak fremdrift og trykk på midten av
høvelflaten.
Ved bearbeidelse av harde materialer (f. eks.
hardt tre) og ved utnyttelse av maksimal høvel-
bredde må det kun innstilles en liten spondybde
og høvelfremdriften eventuelt reduseres. Høvlin-
gen gjentas flere ganger.
For sterk fremføring gir dårligere overflatekvalitet
og kan føre til en hurtig tetting av sponutkastet.
Kun skarpe kniver gir bra skjæreeffekt og skåner
maskinen.
Fortsettelse av avbrutt høvling
Den integrerte parkeringssålen 22 muliggjør
også en fortsettelse av høvlingen etter en avbry-
telse på hvilket som helst sted på arbeidsstykket:
– Sett maskinen med parkeringssålen nedslått
på arbeidsstykket der du vil arbeide videre.
– Slå på maskinen.
– Legg trykket på fremre høvelflate og skyv mas-
kinen langsomt fremover ( ). Parkeringsså-
len 22 svinges da bort oppover ( ), slik at den
bakre delen til høvelflaten 12 igjen ligger på ar-
beidsstykket.
– Før maskinen med jevn fremdrift over overfla-
ten som skal bearbeides ( ).
Fasing av kanter
V-notene 13 i fremre høvelflate 12 muliggjør en hur-
tig og enkel fasing av kanter. Avhengig av ønsket fa-
sebredde må den tilsvarende V-noten brukes.
50 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
)
B
Sett høvelen med V-not 13 på kanten av arbeids-
stykket og før den langs denne.
Bruk av parallell-/vinkelanlegg
(tilbehør)
Monter parallellanlegget 14 hhv. vinkelanleg-
get 18 på maskinen med festeskrue 15 og false-
dybdeanlegget 2 med festeskrue 1.
Løs låsemutteren 16 og innstill ønsket false-
bredde med skalaen 17. Trekk låsemutteren 16
til igjen.
Innstill ønsket falsedybde tilsvarende med false-
dybdeanlegg 2.
Utfør høvlingen flere ganger til ønsket falsedybde
er nådd. Pass på at høvelen føres med trykk ned-
over på siden.
Skråhøvling (kun vinkelanlegg 18)
Utskifting av høvelkniven
Før alle arbeider på maskinen utføres må
13
støpselet trekkes ut.
Vær forsiktig ved skifte av høvelknivene:
Fare for skader med høvelknivenes skarpe
skjær! Ikke ta i høvelknivene på skjærene.
Bruk kun original Bosch HM /TC-høvelkniv.
Høvelkniven av hardmetall (HM/TC) har 2 skjær
og kan snus.
Hvis begge skjærene er butte, må høvelkniven
skiftes ut. HM/TC-høvelkniven må ikke slipes.
Norsk - 3
Anvendt not
Mål a (mm)
ingen
0 – 4,2
liten
1,9 – 6,2
middels
4,7 – 8,9
stor
5,9 – 10,2
Ved skråhøvling av falser og
flater
med
vinkelinnstil-
ling 19 må den nødvendige
skråvinkelen innstilles.

Advertisement

Table of Contents
loading