Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Paralellik ve aç∂ mesnedinin
kullan∂lmas∂ (Aksesuar)
Paralellik mesnedini 14 veya aç∂ mesnedini 18,
tespit düπmesi 15 ve oluk derinliπi mesnedini 2
tespit vidas∂ 1 ile alete tak∂n.
Tespit somununu 16 gevµetin ve skala 17
yard∂m∂ ile istediπiniz oluk geniµliπini ayarlay∂n.
Tespit somununu 16 tekrar s∂k∂n.
∑stediπiniz oluk derinliπini oluk derinliπi mesnedi 2
yard∂m∂ ile ayarlay∂n.
∑stediπiniz oluk derinliπine eriµinceye kadar
planya iµlemini birkaç kez tekrarlay∂n. Bu s∂rada
planyan∂n yan taraftan uygulanan bast∂rma
kuvveti ile hareket etmesine dikkat edin.
Eπim (meyil) verme (sadece aç∂ mesnedi 18)
Planya b∂çaklar∂n∂n deπiµtirilmesi
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce µebeke fiµini prizden çekin.
Planya b∂çaπ∂n∂ deπiµtirirken dikkatli olun:
Planya b∂çaπ∂n∂n kenarlar∂ keskin
olduπunda yaralanma tehlikesi vard∂r!
Planya b∂çaπ∂n∂ keskin kenarlardan
tutmay∂n.
Sadece orijinal Bosch sert metal (HM /TC)
planya b∂çaklar∂ kullan∂n.
Sert metal (HM/TC) planya b∂çaπ∂n∂n iki kesici
aπz∂ vard∂r ve çevrilerek kullan∂labilir.
Planya b∂çaπ∂n∂n her iki taraf∂ da körelince
b∂çaπ∂n yenilenmesi gerekir. Sert metal (HM /TC)
planya b∂çaklar∂ bilenemez.
66 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Oluklara ve yüzeylere eπim
vermeden önce aç∂
mesnedini 19 gerekli eπime
ayarlay∂n.
Planla b∂çaπ∂-/Anahtar deposu
Planya b∂çaπ∂-/Anahtar deposuna 4 µekilde
gösterildiπi gibi bir planya b∂çaπ∂ 26 ve bir iç
alt∂gen anahtar 28 yerleµtirilebilir.
Planya b∂çaπ∂ ve anahtar deposunun 4
içindekileri tam olarak içindekileri ç∂karmak için
planya b∂çaπ∂n∂ ve anahtarlar∂ planyadan d∂µar∂
ç∂kar∂n.
Planya b∂çaklar∂n∂n sökülmesi
(Ωekil
'ye bak∂n∂z)
C
Planya b∂çaπ∂n∂ çevirmek veya deπiµtirmek için
b∂çak baµ∂n∂ 23 planya taban∂na 12 paralel hale
gelinceye kadar çevirin.
∑ki tespit vidas∂n∂ 25 iç alt∂gen anahtarla 28
yaklaµ∂k 1 – 2 tur att∂rmak suretiyle gevµetin.
Eπer gerekiyorsa s∂kma eleman∂n∂ 24 uygun
bir araçla hafifçe (örneπin tahta kama ile)
vurarak gevµetin.
Yan b∂çak mili koruma tertibat∂n∂ 27 aµaπ∂
bast∂rtmak suretiyle planya b∂çaπ∂n∂ 26 bir
tahta parças∂ ile yan taraftan b∂çak baµ∂ndan
d∂µar∂ itin.
Planya b∂çaπ∂n∂n tak∂lmas∂
(Ωekil
'ye bak∂n∂z)
D
Planya b∂çaπ∂n∂n k∂lavuz oluπu sayesinde b∂çak
deπiµtirilir veya yenilenirken daima ayn∂ yükseklik
ayar∂ muhafaza edilir.
Eπer gerekiyorsa b∂çak yuvas∂n∂ (s∂kma eleman∂)
veya planya b∂çaπ∂n∂ temizleyin.
Planya b∂çaπ∂n∂ takarken, b∂çaπ∂n s∂kma
eleman∂n∂n 24 giriµine kusursuz biçimde
oturmas∂na ve arka planya taban∂ 12 ile ayn∂
seviyeye gelmesine dikkat edin.
Daha sonra tespit vidalar∂n∂ 25 tekrar s∂k∂n.
Aleti çal∂µt∂rmadan önce tespit
vidalar∂n∂n 25 iyice s∂k∂l∂p s∂k∂lmad∂klar∂n∂
kontrol edin.
B∂çak baµ∂n∂ 23 elle çevirin ve hiçbir yere
temas etmediπinden emin olun.
Türkçe - 4
28
26

Advertisement

Table of Contents
loading