Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vie vain käynnissä oleva kone työkappaletta
vasten.
Käytä ainoastaan teräviä höylän teriä.
Pidä aina työn aikana koneesta hyvin kiinni ja
huolehdi tukevasta seisoma-asennosta.
Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy tu-
kevammin paikoillaan, kuin kädessä pidettynä.
Työn aikana tulee höylän pohjan 12 tukea ta-
saisesti alustaan.
Älä koskaan höylää metalliesineitä, nauloja tai
ruuveja.
Älä pane sormia purunpoistoaukkoon 3.
Pysäytä aina kone, ennen kuin asetat sen pois
käsistäsi ja odota, että koneen pyörintä lakkaa.
Odota teräakselin pysähtymistä, ennen
kuin asetat koneen pois käsistäsi. Vapaa te-
räakseli saattaa tarttua pintaan ja johtaa hallin-
nan menetykseen sekä vakavaan loukkaantu-
miseen.
Kiinteässä käytössä oiko- tai tasohöylänä va-
rustettuna vastaavin lisätarvikkein:
- irrota pistotulppa pistorasiasta ennen asen-
nusta.
- käytä aina teräakselin suojaa.
- työstä pieniä kappaleita vain sopivaa syöttö-
laitetta (esim. puukapulaa) käyttäen.
- käytä lisätarvikkeisiin kuuluvaa kytkentälai-
tetta.
Älä koskaan anna lapsille lupaa käyttää ko-
netta.
Bosch takaa laitteen moitteettoman toiminnan
ainoastaan, jos käytetään tälle laitteelle tarkoi-
tettuja alkuperäisiä varaosia.
53 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Käyttöönotto
Tarkista verkkojännite: Virtalähteen jännitteen
täytyy olla sama, kuin mallikilpeen merkitty.
230 V-merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös
220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä kone painamalla ensin käynnistys-
varmistinta 8 ja sitten käynnistyskytkintä 9 ja pi-
tämällä se painettuna.
Pysäytä laite irrottamalla ote käynnistyskytki-
mestä 9.
Turvallisuussyistä ei laitteen käynnistyskyt-
kintä voida lukita, vaan sitä tulee painaa jatku-
vasti käytön aikana.
Säädä lastuamissyvyys
Kiertonupilla 5 voidaan asettaa lastuamissyvyys
portaissa väliltä 0 – 3,0 mm asteikolla 6 (asteik-
kojako = 0,1 mm):
Kierto vastapäivään
pienenee
Kierto myötäpäivään
kasvaa
Pölynimu ja lastunpoisto
(katso kuvaa
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Työssä syntyvä pöly saattaa olla terveydelle
haitallinen, palava tai räjähdysaltis. Sopivat
suojatoimenpiteet ovat välttämättömät.
Esimerkiksi: Monia pölyjä pidetään karsino-
geenisina. Käytä soveltuvaa pölyn- /lastun-
imua ja pölynsuojanaamaria.
Puhdista säännöllisesti lastun poistoaukko 3.
Käytä tukkeutuneen lastun poistoaukon puhdis-
tamiseen sopivaa työkalua (esim. puukappaletta,
paineilmaa tms.). Älä pane sormia purunpoisto-
aukkoon 3.
Parhaan mahdollisen pölyn-/lastunimun takaa-
miseksi tulee imuletku 20 tai pöly-/lastupussi 21
työntää tukevasti lastun poistoaukkoon 3.
Suomi - 2
= lastuamissyvyys
= lastuamissyvyys
)
A

Advertisement

Table of Contents
loading