Download  Print this page

Start Og Stop - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ledningen skal altid føres bagud fra maskinen.
Maskinen skal altid være tændt, når den føres
hen til pladen.
Brug kun skarpe høvljern.
Hold altid godt fast i maskinen og sørg for at
stå sikkert under arbejdet.
Hold hænderne væk fra roterende dele.
Sikre emnet. Et emne holdes bedre fast med
spændeanordninger eller skruestik end med
hånden.
Høvlsålen 12 skal ligge helt flad under høvle-
arbejdet.
Høvl aldrig over metalgenstande, søm og
skruer.
Grib ikke ind i spånudkastningen 3 med fing-
rene.
Sluk altid for maskinen og vent til maskinen
står helt stille, før den lægges fra.
Cutteren skal stå stille, før maskinen læg-
ges fra. En fritliggende cutter kan sætte sig
fast i overfladen, hvilket kan føre til alvorlige
kvæstelser og at man taber kontrollen over
maskinen.
Til stationær brug som afretter- eller tykkelses-
høvl med tilsvarende tilbehør:
- træk stikket ud før montering.
- brug altid beskyttelse for cutter.
- bearbejd kun små emner med egnet indfø-
ringsværktøj (f.eks. træstav).
- brug den koblingsanordning, der hører til til-
behøret.
Lad aldrig børn anvende denne maskine.
Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis
der benyttes originalt tilbehør.
40 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Ibrugtagning
Kontrollér
spænding skal svare til angivelserne på maski-
nens typeskilt. Maskinen til 230 V kan også til-
sluttes 220 V.

Start og stop

Maskinen tages i brug ved først at trykke på
kontaktspærren 8 og derefter på start-stop-kon-
takten 9 og holde den nede.
Maskinen slukkes ved at slippe start-stop-kon-
takten 9.
Af sikkerhedstekniske grunde kan start-stop-
kontakten på maskinen ikke fastlåses, men
skal trykkes ind under brug.
Indstilling af spåndybde
Med drejeknappen 5 indstilles spåndybden trinvist
fra 0 – 3,0 mm vha. skalaen 6 (skalainddeling =
0,1 mm):
Drejning mod venstre
dybde
Drejning mod højre
Støv-/spånopsugning
(se billede
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Støv, der opstår under arbejdet, kan være
sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt.
Det er forskrift at bruge egnet beskyttelses-
værn.
For eksempel: Nogle støvarter kan være
kræftfremkaldende.
spånopsugning og bær støvbeskyttelsesma-
ske.
Rengør spånudkaståbningen 3 med regelmæs-
sige mellemrum. Rengør en tilstoppet spånud-
kaståbning med egnet værktøj (f.eks. træstykke,
trykluft osv.). Grib ikke ind i spånudkastningen 3
med fingrene.
For at sikre en optimal støv-/spånopsugning an-
bringes opsugningsslangen 20 og støv-/spånpo-
sen 21 fast på spånudkaståbningen 3.
Dansk - 2
netspændingen:
= faldende spån-
= stigende spåndybde
)
A
Brug
egnet
Strømkildens
støv- /

Advertisement

Table of Contents
loading