Download  Print this page

Formålsmessig Bruk - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tekniske data
Høvel
Bestillingsnummer
Opptatt effekt
Avgitt effekt
Tomgangsturtall
Spondybde
Falsdybde
Høvelbredde, max.
Vekt uten ledning, ca.
Beskyttelsesklasse
Legg merke til bestillingsnummeret for din maskin. Han-
delsbetegnelsene for de enkelte maskinene kan variere.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier funnet i samsvar med EN 50 144.
Det typiske A-bedømte lydtrykknivået for maski-
nen er 84 dB (A).
Støynivået
under
85 dB (A).
Bruk hørselvern!
Den typiske hånd-arm-vibrasjonen er lavere enn
2
2,5 m/s
.
Formålsmessig bruk
Maskinen er beregnet til høvling av materialer av
tre, f. eks. bjelker og bord, på faste underlag. Den
egner seg også til skråskjæring av kanter og fal-
sing.
Maskinen kan innebygges til stasjonær bruk i un-
derstativ UG 37 eller avretter- og tykkelseshøvel
ADV 82.
Maskinelementer
1 Festeskrue for falsedybdeanlegg *
2 Falsedybdeanlegg*
3 Sponutkast (valgfritt høyre/venstre)
4 Høvelkniv-/nøkkeldepot
5 Dreieknapp for spondybdeinnstilling
6 Spondybdeskala
7 Omstillingsspak for sponutkastretning
8 Innkoblingssperre
9 På-/av-bryter
10 Rem-deksel
11 Skrue for rem-deksel
12 Høvelflate
13 V-not
14 Parallellanlegg*
48 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
PHO 30-82
0 603 271 ...
[W]
750
[W]
420
-1
[min
] 13 000
[mm]
0 – 3,0
[mm]
0 – 24,0
[mm]
82
[kg]
2,9
/ II
arbeid
kan
overskride
15 Festeskrue for parallell-/vinkelanlegg
16 Låsemutter til innstilling av falsebredden
17 Skala for falsebredden
18 Vinkelanlegg*
19 Låsemutter til vinkelinnstilling
20 Avsugslange Ø – 35 mm*
21 Støv-/sponpose*
22 Parkeringssko
23 Knivhode
24 Spennelement
25 Festeskrue for høvelkniv
26 HM/TC-høvelkniv
27 Knivvern på siden
28 Umbrakonøkkel
29 Drivrem
30 Stort remhjul
31 Lite remhjul
* Tilbehør som er beskrevet og illustrert i
bruksanvisningen inngår ikke alltid i leveransen!
For din sikkerhet
sikkerhetsinformasjonene i vedlagt hefte føl-
ges. Sørg for å få demonstrert maskinen før
førstegangs bruk.
Bruk vernebriller, vernehansker og solide ver-
nesko.
Bruk hørselvern.
Ved langt hår må man bruke hårnett. Arbeid
kun med tettsittende klær.
Hvis strømkabelen skades eller kappes under
arbeid må kabelen ikke berøres, men strøm-
støpselet straks trekkes ut. Bruk aldri maski-
nen med skadet kabel.
Maskiner som brukes utendørs må tilkobles
via en jordfeilbryter med maksimal 30 mA ut-
løsningsstrøm. Ikke bruk maskinen i regn eller
fuktig vær.
Ledningen føres alltid bakover bort fra maski-
nen.
Maskinen må kun føres bort til arbeidsemnet i
innkoblet tilstand.
Bruk kun skarpe høvelkniver.
Hold maskinen alltid godt fast når du arbeider
og sørg for å stå stødig.
Norsk - 1
Det er kun mulig å arbeide fare-
fritt med maskinen hvis du leser
bruksanvisningen og sikkerhets-
henvisningene komplett på for-
hånd og følger anvisningene
nøye. I tillegg må de generelle

Advertisement

Table of Contents
loading