Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Suuntais-/kulmaohjaimen käyttö
(Lisätarvikkeet)
Asenna suuntaisohjain 14 tai kulmaohjain 18
kiinnitysruuvilla 15 ja huultosyvyyden rajoitin 2
kiinnitysruuvilla 1 koneeseen.
Avaa kiinnitysmutteri 16 ja aseta asteikon 17
avulla haluttu huultoleveys. Kiristä kiinnitysmut-
teri 16 uudelleen.
Aseta vastaavasti haluttu huultosyvyys huultosy-
vyyden rajoittimella 2.
Suorita höylääminen usean kerran, kunnes ha-
luttu huultosyvyys on saavutettu. Kiinnitä huo-
miota siihen, että höylää kuljetetaan sivuttain pai-
naen.
Viisteen teko (vain kulmaohjaimella 18)
Höylän terän vaihto
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Ole varovainen vaihtaessasi höylän terää:
höylän terän terävät leikkuureunat muo-
dostavat loukkaantumisvaaran! Älä tartu
höylän terän leikkuureunoihin.
Käytä
ainoastaan
HM/TC-höylänteriä.
Kovametallisessa (HM/TC) höylän terässä on
2 leikkuuterää ja se voidaan kääntää.
Jos molemmat leikkuuterät ovat tylsiä, tulee höy-
länterä vaihtaa. HM/TC-kovametallihöylänterää
ei saa teroittaa.
55 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Huulloksia ja pintoja viistet-
täessä tulee tarvittava kallis-
tuskulma asettaa kulmaoh-
jaimella 19.
alkuperäisiä
Höylänterä-/avainlokero
Höylänterä-/avainlokerossa 4
osoittamalla tavalla säilyttää höylänterä 26 ja
kuusiokoloavain 28.
Kun otat tavaraa lokerosta, tulee höylänterä- /
avainlokero 4 vetää kokonaan ulos höylästä.
Höylän terien irrotus (katso kuvaa
Käännä tai vaihda höylänterä kiertämällä terä-
pää 23, kunnes se on samansuuntainen höylän
pohjan 12 kanssa.
Avaa kaksi kiinnitysruuvia 25 kuusiokoloavai-
mella 28 n. 1 – 2 kierrosta.
Irrota tarvittaessa kiinnitysosa 24 lyömällä
sitä kevyesti sopivalla työkalulla (esim. puu-
kiilalla).
Painettuasi teräakselin sivuttaisen suojan 27
alas, voit työntää ulos höylänterän 26 sivut-
tain teräpäästä puukappaleella.
Höylän terien asennus
(katso kuvaa
Höylänterän ohjainuran ansiosta säilyy korkeus-
säätö aina samana terää vaihdettaessa tai kään-
nettäessä.
Puhdista tarvittaessa terän vaste (kiinnitysosa) ja
höylän terä.
Höylän terien asennuksessa on tarkistettava,
että terä asettuu moitteettomasti kiinnitysosan 24
Bosch
tukiohjaimeen ja on samansuuntainen höylän ta-
emman pohjan 12 reunan kanssa.
Kiristä seuraavaksi taas kiinnitysruuvit 25.
Tarkista ennen uutta käyttöönottoa, että
kiinnitysruuvit 25 on kiristetty hyvin.
Kierrä teräpäätä 23 käsin ja varmista, että
höylänterä ei osu mihinkään.
Suomi - 4
voidaan
28
26
)
D
kuvan
)
C

Advertisement

Table of Contents
loading