Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Håll händerna på betryggande avstånd från
roterande delar.
Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett
skruvstycke hålls säkrare än med handen.
Under arbetet måste hyvelsulan 12 ligga plant
an.
Hyvla aldrig över metallföremål, spikar eller
skruvar.
Stick inte in fingrarna i spånutkastet 3.
Innan maskinen läggs bort ska den vara från-
kopplad och ha stannat helt.
Vänta tills knivaxeln står stilla innan du
lägger bort elverktyget. En öppet liggande
knivaxel kan haka upp sig på ytan varvid
kontrollen går förlorad och risk för allvarliga
kroppsskador uppstår.
Vid stationär användning som rikt- eller plan-
hyvel med respektive tillbehör:
- före montering dra ut stickproppen.
- använd alltid knivaxelskyddet.
- bearbeta mindre arbetsstycken endast med
hjälp av matningsanordning (t. ex.) trästav.
- använd kopplingsanordningen som ingår i
tillbehöret.
Låt aldrig barn hantera maskinen.
Bosch kan endast garantera att maskinen
fungerar felfritt om för maskinen avsedda
originaltillbehör används.
Start
Kontrollera nätspänningen: Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer med
uppgifterna på maskinens typskylt. Maskiner
märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.
In-/urkoppling
För start av maskinen tryck först ned inkopp-
lingsspärren 8 och därefter strömställaren Till/
Från 9 som sedan hålls nedtryckt.
För frånkoppling av maskinen släpp ström-
ställaren Till/Från 9.
Av säkerhetsskäl kan maskinens ström-
ställare Till/Från inte låsas utan måste under
arbetet ständigt hållas nedtryckt.
Inställning av spåndjup
Med vridknappen 5 kan spåndjupet med hjälp av
skalan 6 ställas in i steg mellan 0 – 3,0 mm (skal-
delning = 0,1 mm):
Vridning moturs
Vridning medurs
45 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
= spåndjupet minskar
= spåndjupet ökar
Damm-/spånutsugning
(se bild
Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs
på maskinen.
Damm som uppstår under arbetet kan vara
hälsovådligt, brännbart eller explosivt. Därför
ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
Till exempel: Ett flertal damm anses kunna
framkalla cancer. Använd lämplig damm- /
spånutsugning och dammfiltermask.
Rengör regelbundet spånutkastet 3. Använd för
rengöring av tilltäppt spånutkast lämpligt verktyg
(t. ex. träkloss, tryckluft etc.). Stick inte in fing-
rarna i spånutkastet 3.
För att kunna garantera en optimal damm- /
spånutsugning
resp
damm-/spånsäcken 21
uppskjuten på spånutkastet 3.
Extern utsugning
Spånutkastet 3 kan antingen på höger eller
vänster sida anslutas direkt till Bosch 35-mm-Ø-
slangsystemet 20 (tillbehör). Vid användning av
andra slangsystem måste eventuellt en utsug-
ningsadapter användas.
Dammsugaren måste anpassas till bearbetat
material.
För utsugning av hälsovådligt, cancerframkal-
lande, torrt damm ska specialsugare användas.
Självsugande dammpåse
För mindre arbeten kan en damm- /spånsäck 21
(tillbehör) användas.
Töm damm-/spånsäcken regelbundet. Ta bort
damm-/spånsäcken, öppna blixtlåset och töm
damm-/spånsäcken.
Valbart spånutkast (höger/vänster)
Med omkopplingsspaken 7 kan spånutkastet 3
ställas om för höger eller vänster.
Tryck omkopplingsspaken tills den låser i slut-
läget.
Vald spånutkastningsriktning indikeras med en
pilsymbol.
Arbetsanvisningar
Stödklack (se bild
Stödklacken 22 möjliggör parkering av maskinen
omedelbart efter avslutat arbete utan risk för att
arbetsstycket eller hyvelknivarna skadas.
Vid arbetsoperationer skjuts stödklack 22 uppåt
bakre delen på hyvelsulan 12 friges.
Svenska - 2
)
A
måste
damm-/sugslangen 20
)
B
vara
stadigt

Advertisement

Table of Contents
loading