Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hyvelknivs-/nyckelmagasin
I hyvelknivs-/nyckelmagasinet 4 kan som bilden
visar ett hyvelkniv 26 och en sexkantnyckel 28
förvaras.
För uttagning av tillbehöret ska hyvelknivs- /nyck-
elmagasinet 4 dras fullständigt ur hvyeln.
Borttagning av knivar (se bild
För vändning eller byte av hyvelkniv vrid kniv-
huvudet 23 tills det står parallellt med hyvel-
sulan 12.
Lossa med sexkantnyckeln 28 de båda fäst-
skruvarna 25 ca. 1 – 2 varv.
Om så behövs, lossa spännlisten 24 genom
ett lätt slag med lämpligt verktyg (t. ex. träkil).
Sedan knivaxelns sidoskydd tryckts ned 27
kan hyvelkniven 26 med en träbit skjutas åt
sidan ur knivhuvudet.
Montering av knivar (se bild
Styrspåret på hyvelkniven garanterar vid byte
eller vändning en oförändrad höjdinställning.
Om så behövs, rengör knivsätet (spännlisten)
resp kniven.
Kontrollera vid montering att kniven sitter korrekt
i stödgejden på spännlisten 24 och att den är
uppriktad i plan med sidokanten på bakre hyvel-
sulan 12.
Dra åter fast fästskruvarna 25.
Kontrollera innan maskinen återstartas att
fästskruvarna 25 är stadigt åtdragna.
Rotera
för
hand
kontrollera att hyvelkniven går fritt.
Byte av drivrem
(se bilder
+
E
Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs
på maskinen.
Lossa skruven 11 och ta bort remskyddet 10. Byt
ut nedsliten drivrem 29.
47 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
28
26
)
C
)
D
knivhuvudet 23
)
F
Före ny drivrem monteras ska båda remhjulen 30
resp 31 rrengöras.
Lägg först upp den nya drivremmen på det lilla
remhjulet 31 och tryck sedan för hand under rote-
ring upp remmen på det stora remhjulet 30.
Lägg
upp
skruven 11.
Underhåll och rengöring
Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs
på maskinen.
Håll maskinen och ventilationsöppning-
arna rena för bra och säkert arbete.
Om i produkten trots exakt tillverkning och sträng
kontroll störning skulle uppstå, bör reparation
utföras av auktoriserad serviceverkstad för
Bosch elverktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktens artikelnummer som
består av 10 siffror.
Miljöhänsyn
Återvinning i stället för avfallshantering
Maskin, tillbehör och förpackning kan återvinnas.
Denna bruksanvisning är tryckt på klorfritt retur-
papper.
För att underlätta sortering vid återvinning är
plastdelarna markerade.
Försäkran om
överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt överensstämmer med följande
normer
och
EN 50 144 enligt bestämmelserna i direktiven
och
89/336/EEG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Ändringar förbehålles
Svenska - 4
remskyddet 10
och
harmoniserade
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
fäst
med
standarder:

Advertisement

Table of Contents
loading