Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hyvling (se bild
Ställ in önskat spåndjup och lägg an maskinen
med främre delen av hyvelsulan 12 mot arbets-
stycket.
Obs! Risk för backslag!
Maskinen ska vara tillslagen när den
förs mot arbetsstycket.
Koppla på maskinen och mata den med jämn
hastighet över den yta som ska bearbetas.
För bra hyvlingsresultat mata fram med låg
hastighet och utöva trycket mot hyvelsulans
centrum.
Vid bearbetning av hårda material (t. ex. hårt trä)
och vid användning av maximal hyvlingsbredd
ska hyveln ställas in på lågt spåndjup och
matningshastigheten eventuellt reduceras. Utför
hyvlingen i flera steg.
För hög matningshastighet ger sämre ytkvalitet
och kan leda till snabb tilltäppning av spån-
utkastet.
Endast välskärpta knivar ger bra skärresultat och
skonar hyveln.
Så här fortsätts avbruten hyvling
Med hjälp av den integrerade stödklacken 22 kan
hyvling efter ett avbrott fortsättas på valfritt ställe
av arbetsstycket:
– Lägg upp maskinen med nedfälld stödklack på
det ställe på arbetsstycket där hyvlingen ska
fortsättas.
– Koppla på maskinen.
– Förskjut mottrycket till främre hyvelsulan och
skjut maskinen långsamt framåt ( ). Härvid
svängs stödklacken 22 uppåt ( ) så att bakre
delen på hyvelsulan 12 åter ligger an mot
arbetsstycket.
– Mata maskinen med jämn hastighet över den
yta som ska bearbetas ( ).
Fasning av kanter
V-spåren 13 i främre hyvelsulan 12 medger
snabb och enkel fasning av arbetsstyckets kant.
Använd för önskad fasbredd respektive V-spår.
46 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
)
B
Lägg upp hyveln med V-spåret 13 på arbets-
styckets kant och för sedan hyveln längs kanten.
Användning av parallell-/vinkelanslag
(Tillbehör)
Montera
parallellanslaget 14
anslaget 18 med fästskruven 15 samt falsdjup-
anslaget 2 med fästskruven 1 på maskinen.
Lossa låsmuttern 16 och ställ med skalan 17 in
önskad falsbredd. Dra åter fast låsmuttern 16.
Ställ in önskat falsdjup med falsdjupanslaget 2 på
motsvarande sätt.
Upprepa hyvlingen tills önskat falsdjup uppnåtts.
Se till att hyveln matas med anliggningstryck från
sidan.
Fasning (endast vinkelanslag 18)
Byte av hyvelkniv
Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs
på maskinen.
13
Var försiktig vid byte av knivar: Knivarnas
vassa skär kan orsaka skada! Grip inte tag
i skären på knivarna.
Använd endast original Bosch HM /TC-
knivar.
Hyvelkniven i hårdmetall (HM/TC) har 2 skär och
kan därför vändas.
Är båda eggen trubbiga måste hyvelkniven bytas
ut. HM/TC-hyvelknivar får inte skärpas.
Svenska - 3
Använt spår
Mått a (mm)
inget
0 – 4,2
litet
1,9 – 6,2
medel
4,7 – 8,9
stort
5,9 – 10,2
resp
Vid fasning av falser och
ytor med vinkelinställning 19
ska
erforderlig
vinkel ställas in.
vinkel-
fasnings-

Advertisement

Table of Contents
loading