Download  Print this page

Spaandiepte Instellen - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sluit gereedschap dat buitenshuis wordt ge-
bruikt aan via een aardlekschakelaar met een
inschakelstroom van maximaal 30 mA. Ge-
bruik het gereedschap niet in de regen of in
een vochtige omgeving.
Voer de kabel altijd achterwaarts van de ma-
chine weg.
Beweeg de machine alleen ingeschakeld naar
het werkstuk.
Gebruik alleen scherpe schaafmessen.
Houd tijdens de werkzaamheden de machine
altijd stevig vast en zorg ervoor dat u stevig
staat.
Houd uw handen uit de buurt van rond-
draaiende delen.
Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met
uw hand kunt doen.
Bij de werkzaamheden moet de schaafzool 12
vlak liggen.
Schaaf nooit over metalen voorwerpen, spij-
kers of schroeven.
Grijp niet met uw vingers in de spaanafvoer 3.
Schakel de machine voor het neerleggen altijd
uit en wacht tot deze tot stilstand is gekomen.
Wacht tot de messenas tot stilstand is ge-
komen voordat u het gereedschap neer-
legt. Een blootliggende messenas kan vastha-
ken aan het oppervlak en kan leiden tot het
verlies van de controle over het gereedschap
en ernstige verwondingen.
Bij stationair gebruik als vlak- of vandikte-
schaafmachine met het juiste toebehoren:
- Trek voor de montage de stekker uit het
stopcontact.
- Gebruik de bescherming van de messenas
altijd.
- Bewerk kleine werkstukken altijd met een
geschikt toevoerhulpmiddel, bijvoorbeeld
een houten lat.
- Gebruik de schakelvoorziening die deel uit-
maakt van het toebehoren.
Laat kinderen de machine nooit gebruiken.
Bosch kan een juiste werking van de machine
uitsluitend waarborgen wanneer voor deze
machine bedoeld origineel toebehoren wordt
gebruikt.
35 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Ingebruikneming
Let op de netspanning: De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de gege-
vens op het typeplaatje. Met 230 V aangeduide
machines kunnen ook worden gebruikt met een
spanning van 220 V.
In- en uitschakelen
Als u het gereedschap in bedrijf wilt nemen,
drukt u de inschakelblokkering 8 in en drukt u
vervolgens de aan/uit-schakelaar 9 in en houdt
u deze ingedrukt.
Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de
aan/uit-schakelaar 9 los.
Om veiligheidsredenen kan de aan /uit-scha-
kelaar van de machine niet worden vergren-
deld, maar moet tijdens het gebruik voortdu-
rend ingedrukt blijven.

Spaandiepte instellen

Met de draaiknop 5 kan de spaandiepte trapsge-
wijs worden ingesteld van 0 – 3,0 mm aan de
hand van de schaalverdeling 6 (verdeeld in =
0,1 mm):
Tegen de wijzers van de klok in draaien
kleinere spaandiepte
Met de wijzers van de klok mee draaien
grotere spaandiepte
Afzuiging van stof en spanen
(zie afbeelding
Trek altijd voor werkzaamheden aan de ma-
chine de stekker uit het stopcontact.
Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat,
kan schadelijk voor de gezondheid, brand-
baar of explosief zijn. Geschikte bescher-
mingsmaatregelen zijn noodzakelijk.
Bijvoorbeeld: Sommige soorten stof worden
beschouwd als kankerverwekkend. Gebruik
een geschikte afzuiging voor stof en spanen
en draag een stofmasker.
Reinig de spaanuitwerpopening 3 regelmatig.
Gebruik voor het reinigen van een verstopte
spaanuitwerpopening een geschikt hulpmiddel
(bijvoorbeeld houten lat of perslucht). Grijp niet
met uw vingers in de spaanafvoer 3.
Steek de afzuigslang 20 of de stof- en spanen-
zak 21 stevig op de spaanuitwerpopening 3 vast
om een optimale afzuiging van stof en spanen te
waarborgen.
Nederlands - 2
)
A
=
=

Advertisement

Table of Contents
loading