Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hold hendene unna roterende deler.
Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
Under arbeidet må høvelflaten 12 ligge flatt
på.
Det må ikke høvles over metallgjenstander,
spikre og skruer.
Ikke grip med fingrene inn i sponutkast 3.
Slå maskinen alltid av før den legges ned og
vent til maskinen er stanset helt.
Vent til knivakselen står stille før du legger
ned maskinen. En frittliggende knivaksel kan
henge seg opp i overflaten, slik at du mister
kontrollen og skades alvorlig.
Ved stasjonær bruk som avretter- eller tykkel-
seshøvel med tilsvarende tilbehør:
- Trekk ut strømstøpselet før montering.
- Bruk alltid knivvernet.
- Bearbeid mindre arbeidsstykker kun med
egnet tilførselsinnretning (f. eks. trepinne).
- Bruk koblingsinnretningen i tilbehøret.
La aldri barn bruke denne maskinen.
Bosch kan kun garantere en feilfri funksjon av
maskinen når det brukes original-tilbehør.
Start
Vær oppmerksom på nettspenningen: Spen-
ningen til strømkilden må stemme overens med
informasjonene på maskinens typeskilt. Maski-
ner som er merket med 230 V kan også brukes
på 220 V.
Inn-/utkobling
Maskinen startes ved først å trykke innkoblings-
sperren 8 og deretter på-/av-bryteren 9 og holde
disse trykt inne.
Til utkobling av maskinen slippes på-/av-bryte-
ren 9.
Av sikkerhetsgrunner kan på- /av-bryteren til
maskinen ikke låses, men må holdes trykt un-
der driften.
Innstilling av spondybden
Med dreieknappen 5 kan spondybden innstilles
trinnvist fra 0 – 3,0 mm ved hjelp av skalaen 6
(skalainndeling = 0,1 mm):
Dreining mot urviserne
dybde
Dreining med urviserne
dybde
49 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
= mindre spon-
= større spon-
Norsk - 2
Støv-/sponavsuging
(se bilde
)
A
Før alle arbeider på maskinen utføres må
støpselet trekkes ut.
Støv som oppstår under arbeidet kan være
helsefarlig, brennbart eller eksplosivt. Det er
nødvendig med egnede beskyttelsestiltak.
For eksempel: Enkelte støvtyper kan være
kreftfremkallende. Bruk egnet støv- og spon-
avsug og støvmaske.
Sponutkastet 3 må rengjøres regelmessig. Bruk
et egnet verktøy (f. eks. trebit, trykkluft osv.) til
rengjøring av et blokkert sponutkast. Ikke grip
med fingrene inn i sponutkast 3.
Til sikring av en optimal støv-/sponavsuging set-
tes avsugslangen 20 hhv. støv-/sponposen 21
godt på sponutkastet 3.
Ekstern støvavsuging
Begge sidene på sponutkastet 3 passer til direkte
festing på Bosch 35-mm-Ø-slangesystemet 20
(tilbehør). Ved bruk av andre slangesystemer må
det eventuelt brukes en avsugadapter.
Støvsugeren må være egnet for det materialet
som skal bearbeides.
Under oppsuging av særskilt helsefarlige, kreft-
fremkallende, tørt støv må det brukes en spesial-
suger.
Internt avsug
For mindre arbeider kan det brukes en støv- /
sponpose 21 (tilbehør).
Tøm støv-/sponposen med jevne mellomrom. Ta
av støv-/sponposen, åpne glidelåsen og tøm
støv-/sponposen.
Valgfritt sponutkast (høyre/venstre)
Med omkoblingsspaken 7 kan sponutkastet 3
omstilles til venstre eller høyre.
Omkoblingsspaken må alltid trykkes inn i ende-
posisjon til den går i lås.
Den valgte sponutkastretningen angis med et pil-
symbol.
Arbeidshenvisninger
Parkeringssko (se bilde
Parkeringsskoen 22 gjør det mulig å sette fra seg
maskin rett etter arbeidsoperasjonen uten fare for
skade på emnet eller høvelkniven.
Ved arbeid svinges parkeringsskoen 22 oppover
og den bakre delen av høvelflaten 12 frigis.
)
B

Advertisement

Table of Contents
loading