Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Høvelkniv-/nøkkeldepot
I høvelkniv-/nøkkeldepot 4 kan det plasseres en
høvelkniv 26 og en umbrakonøkkel 28 som vist
på bildet.
Du tar ut depotinnholdet ved å trekke høvelkniv- /
nøkkeldepot 4 helt ut av høvelen.
Fjerning av høvelknivene (se bilde
Til snuing eller utskifting av høvelkniven dreies
knivhodet 23 så langt at det står parallelt til høvel-
flaten 12.
Løs de to festeskruene 25 ca. 1 – 2 omdrei-
ninger med umbrakonøkkelen 28.
Om nødvendig løses spennelementet 24
med et svakt slag med et egnet verktøy
(f. eks. trekile).
Etter å ha trykket ned knivvernet 27 på siden,
må høvelkniven 26 skyves ut av knivhodet på
siden med en trebit.
Innbygging av høvelknivene (se bilde
Med føringsnoten til høvelkniven sikres alltid
samme høydeinnstilling ved utskifting hhv. snuing.
Om nødvendig rengjøres knivfestet (spennele-
ment) hhv. høvelkniven.
Ved innbygging av høvelkniven må det passes
på at høvelkniven sitter riktig i festeføringen til
spennelementet 24 og rettes opp langs sidekan-
ten til bakre høvelflate 12.
Skru deretter festeskruene 25 fast igjen.
Før ny igangsetting må det kontrolleres om
festeskruene 25 er trukket godt til.
Drei knivhodet 23 helt rundt med hånden
og pass på at høvelkniven ikke stryker mot
noen steder.
Utskifting av drivremmen
(se bildene
E
Før alle arbeider på maskinen utføres må
støpselet trekkes ut.
Løs skruen 11 og ta av remdekselet 10. Fjern slitt
drivrem 29.
51 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
28
26
+
)
F
Før innbygging av en ny drivrem må begge rem-
hjul 30 hhv. 31 rengjøres.
Legg den nye drivremmen først på det lille rem-
hjulet 31 og trykk det deretter med en manuell
dreining på det store remhjulet 30.
Sett på remdekselet 10 og fest det med
skruen 11.
Vedlikehold og rengjøring
Før alle arbeider på maskinen utføres må
støpselet trekkes ut.
Maskin og ventilasjonsspalter må alltid
holdes rene for å kunne arbeide bra og sik-
kert.
Skulle maskinen svikte til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder, må reparasjo-
nen utføres av et autorisert serviceverksted for
Bosch-elektroverktøy.
)
C
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger
må du absolutt oppgi maskinens 10-sifrede be-
stillingsnummer!
Miljøvern
Råstoffgjenvinning i stedet for avfallsdepone-
)
D
ring
Maskin, tilbehør og forpakning bør resirkuleres.
Denne bruksanvisningen er laget av klorfritt resir-
kulert papir.
For å kunne resirkulere på en skikkelig måte, er
kunststoffdelene markerte.
Samsvarserklæring
Vi overtar ansvaret for at dette produktet er i
overensstemmelse med følgende standarder el-
ler standard-dokumenter: EN 50 144 i samsvar
med bestemmelsene i direktivene 89/336/EØF,
98/37/EF.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Rett til endringer forbeholdes
Norsk - 4
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Advertisement

Table of Contents
loading