Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Externe afzuiging
De spaanuitwerpopening 3 past aan beide zijden
op de rechtstreekse aansluiting van het Bosch
35 mm Ø slangsysteem 20 (toebehoren). Bij een
ander slangsysteem moet eventueel een afzuig-
adapter worden gebruikt.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van bijzonder gevaarlijk,
kankerverwerkend, droog stof een speciale zui-
ger.
Eigen afzuiging
Voor werkzaamheden van geringe omvang kan
een stof- en spanenzak 21 (toebehoren) worden
gebruikt.
Maak de stof- en spanenzak op tijd leeg. Verwij-
der de stof- en spanenzak, open de ritssluiting en
maak de stof- en spanenzak leeg.
Spaanuitwerpopening naar keuze
(rechts/links)
Met de omschakelhendel 7 kan de spaanuitwerp-
opening 3 naar rechts of naar links worden gezet.
Duw de omschakelhendel altijd in de eindpositie
tot deze vastklikt.
De gekozen spaanuitwerprichting wordt aange-
geven door een pijlsymbool.
Tips voor de werkzaamheden
Parkeerschoen (zie afbeelding
Met de parkeerschoen 22 kunt u de machine
meteen na de werkzaamheden neerzetten zon-
der gevaar voor beschadiging van het werkstuk
of de schaafmessen.
Bij de werkzaamheden wordt de parkeer-
schoen 22 omhoog gezet en het achterste ge-
deelte van de schaafzool 12 vrijgegeven.
Schaafbewerking (zie afbeelding
Stel de gewenste spaandiepte in en plaats het
gereedschap met het voorste deel van de schaaf-
zool 12 tegen het werkstuk.
Let op: gevaar voor terugslag!
Beweeg de machine alleen ingescha-
keld naar het werkstuk.
Schakel de machine in en beweeg deze met ge-
lijkmatige aandrukkracht over het te bewerken
oppervlak.
36 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Werk slechts met geringe aandrukkracht en oe-
fen druk uit in het midden van de schaafzool om
hoogwaardige oppervlakken te vervaardigen.
Stel slechts een geringe spaandiepte in en be-
perk eventueel de aandrukkracht bij het bewer-
ken van harde materialen (zoals hardhout) en bij
benutting van de maximale schaafbreedte. Her-
haal de schaafbewerking meermaals.
Te grote aandrukkracht vermindert de kwaliteit
van het oppervlak en kan tot snelle verstopping
van de spaanuitwerpopening leiden.
Alleen scherpe messen zorgen voor een goede
afnamecapaciteit en ontzien de machine.
Onderbroken schaafbewerking voortzetten
Met de geïntegreerde parkeerschoen 22 kan de
schaafbewerking ook worden voortgezet na on-
derbreking op een willekeurige plaats van het
werkstuk:
– Plaats de machine met omlaag geklapte par-
keerschoen op de plaats van het werkstuk
waar verder moet worden gewerkt.
– Schakel de machine in.
– Verplaats de aandrukkracht op het voorste ge-
deelte van de schaafzool en duw de machine
langzaam naar voren ( ). Daarbij wordt de
parkeerschoen 22 omhoog weggedraaid ( )
zodat het achterste gedeelte van de schaaf-
zool 12 weer tegen het werkstuk ligt.
– Beweeg de machine met gelijkmatige aan-
drukkracht over het te bewerken opper-
vlak ( ).
)
B
Kanten afschuinen
Met de V-groeven 13 in het midden van het voor-
ste gedeelte van de schaafzool 12 kunt u werk-
stukkanten snel en gemakkelijk afschuinen. Ge-
bruik de juiste V-groef afhankelijk van de ge-
wenste afschuinbreedte.
)
B
Nederlands - 3
13

Advertisement

Table of Contents
loading