Download  Print this page

Teknik Veriler - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Teknik veriler

Planya
Sipariµ no.
Anma giriµ gücü
Ç∂k∂µ gücü
Boµtaki devir say∂s∂
Talaµ derinliπi
Oluk derinliπi
Planya geniµliπi, maks.
Aπ∂rl∂π∂, µebeke
kablosu olmadan, yak.
Koruma s∂n∂f∂
Lütfen aletinizin sipariµ numaras∂na dikkat edin.
Aletlerin ticari kodlar∂ deπiµik olabilir.
Gürültü ve titreµim önleme
hakk∂nda bilgi
Ölçüm deπerleri EN 50 144'e göre
belirlenmektedir.
Frekansa baπ∂ml∂ uluslararas∂ ses bas∂nc∂
seviyesi deπerlendirme eπrisi A'ya göre bu aletin
tipik ses bas∂nc∂ seviyesi 84 dB (A)'d∂r.
Ancak çal∂µma s∂ras∂nda gürültü seviyesi
85 dB (A)'y∂ aµabilir.
Koruyucu kulakl∂k kullan∂n!
Tipik el/kol titreµimi 2,5 m/s
Usulüne uygun kullan∂m
Bu alet; sabit zemin üzerinde dilme ve tahta gibi
ahµap malzemenin planyalanmas∂ için
geliµtirilmiµtir. Bu alet ayr∂ca kenarlara eπim
verme ve oluk açma iµlerine de uygundur.
Bu alet sabit olarak kullan∂lmak üzere alt tak∂m
UG 37 veya planya tezgâh∂ ADV 82'ye tak∂labilir.
Aletin elemanlar∂
1 Oluk derinliπi mesnedi tespit vidas∂ *
2 Oluk derinliπi mesnedi*
3 Talaµ atma yeri
(isteπe göre saπda veya solda)
4 Planya b∂çaπ∂-/Anahtar deposu
5 Talaµ derinliπi ayar∂ için döner düπme
6 Talaµ derinliπi skalas∂
7 Talaµ atma yönü deπiµtirme mandal∂
8 Kapama emniyeti
9 Açma/kapama µalteri
10 Kay∂µ muhafazas∂
63 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
PHO 30-82
0 603 271 ...
[W]
750
[W]
420
[/dak]
13 000
[mm]
0 – 3,0
0 – 24,0
[mm]
82
[mm]
[kg]
2,9
/ II
2
'den düµük.
Türkçe - 1
11 Kay∂µ muhafazas∂ vidas∂
12 Planya taban∂
13 V-Oluklar
14 Paralellik mesnedi*
15 Paralellik ve aç∂ mesnedi tespit vidas∂
16 Oluk geniµliπi ayar∂ için tespit somunu
17 Oluk geniµliπi skalas∂
18 Aç∂ mesnedi*
19 Aç∂ ayar∂ tespit somunu
20 Emme hortumu Ø – 35 mm*
21 Toz ve/veya talaµ torbas∂*
22 Park pabucu
23 B∂çak baµ∂
24 S∂kma eleman∂
25 Planya b∂çaπ∂ tespit vidas∂
26 Sert metal (HM/TC) planya b∂çaπ∂
27 Yan b∂çak koruma parças∂
28 ∑ç alt∂gen anahtar
29 Tahrik kay∂µ∂
30 Büyük diµli kay∂µ (transmisyon kay∂µ∂)
31 Küçük diµli kay∂µ (transmisyon kay∂µ∂)
* Kullan∂m k∂lavuzunda tan∂mlanan ve µekilleri
gösterilen akesuar∂n mutlaka teslimat kapsam∂nda
bulunmas∂ gerekmez!
Güvenliπiniz ∑çin
Aletle güvenli bir biçimde
çal∂µabilmek için, kullan∂m
k∂lavuzu ve güvenlik talimatlar∂n∂
dikkatlice okuyup, belirtilen
hususlara titizlikle uymal∂s∂n∂z.
Ayr∂ca ekteki kitapç∂kta belirtilen
genel güvenlik talimat∂na da uyulmal∂d∂r. Aleti
ilk kez kullanmadan önce, bu iµi bilen birisinin
gözetiminde bir süre deneme yap∂n.
Koruyucu gözlük, koruyucu iµ eldivenleri ve
güvenli iµ ayakkab∂lar∂ kullan∂n.
Koruyucu kulakl∂k kullan∂n.
Saçlar∂n∂z uzunsa saç koruyucu kullan∂n.
Sadece dar iµ giysileri ile çal∂µ∂n.
Çal∂µma s∂ras∂nda µebeke baπlant∂ kablosu
hasar görecek veya ayr∂lacak olursa,
dokunmay∂n ve hemen µebeke fiµini prizden
çekin. Aleti hiçbir zaman hasarl∂ baπlant∂
kablosu ile kullanmay∂n.

Advertisement

Table of Contents
loading