Download  Print this page

Bosch PHO 1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-7291-004.fm Page 1 Tuesday, April 16, 2013 12:17 PM
WEU
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 06V (2013.04) I / 69 WEU
WEU
PHO 1
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr
Orijinal işletme talimatı
fr
Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it
Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi
Alkuperäiset ohjeet

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 1

  Summary of Contents for Bosch PHO 1

 • Page 1 OBJ_DOKU-7291-004.fm Page 1 Tuesday, April 16, 2013 12:17 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen PHO 1 Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 06V (2013.04) I / 69 WEU de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης en Original instructions Orijinal işletme talimatı...
 • Page 2: Table Of Contents

  Türkçe ......... Sayfa 62 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-437-004.book Page 3 Sunday, April 7, 2013 10:58 AM PHO 1 Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 4 OBJ_BUCH-437-004.book Page 4 Sunday, April 7, 2013 10:58 AM Ø 35 mm 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 5 OBJ_BUCH-437-004.book Page 5 Sunday, April 7, 2013 10:58 AM Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 6: Deutsch

  Sie nur Verlängerungskabel, die auch werden. für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei- nes für den Außenbereich geeigneten Verlängerungska- bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 7 Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion 20 Befestigungsschraube für Parallel-/Winkelanschlag* führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach- 21 Winkelanschlag* 22 Feststellmutter für Winkeleinstellung* Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 8 Zubehörprogramm. EN 60745 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG. Technische Daten Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei: Hobel PHO 1 Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Sachnummer 0 603 272 2.. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann Nennaufnahmeleistung...
 • Page 9 Beim Bearbeiten harter Materialien, z. B. Hartholz, sowie bei Ausnutzung der maximalen Hobelbreite stellen Sie nur gerin- ge Spantiefen ein und reduzieren Sie ggf. den Hobelvorschub. Überhöhter Vorschub mindert die Oberflächengüte und kann zur schnellen Verstopfung des Spanauswurfes führen. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 10 Gemäß der Europäischen Richtlinie Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel- Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales le für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheits- Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 11: English

  Protective equipment such as dust mask, son using only identical replacement parts. This will en- non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection sure that the safety of the power tool is maintained. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 12: Specifications

  If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an author- Planer PHO 1 ised customer service agent. The replacement plug should Article number 0 603 272 2..
 • Page 13: Declaration Of Conformity

  Touching or breathing-in the dusts can cause Technical file (2006/42/EC) at: allergic reactions and/or lead to respiratory infections of Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, the user or bystanders. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered Dr.
 • Page 14: Maintenance And Service

  If the replacement of the supply cord is necessary, this has to planer base plate 6 against the workpiece. be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-  Before any work on the machine itself, pull the mains der to avoid a safety hazard.
 • Page 15: Français

  Dublin 24 rect manner. Tel. Service: (01) 4666700 Fax: (01) 4666888 Subject to change without notice. Australia, New Zealand and Pacific Islands Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Power Tools Français Locked Bag 66 Clayton South VIC 3169 Customer Contact Center Avertissements de sécurité...
 • Page 16 La tenue de la pièce à travailler à la main ou d’équipements pour l’extraction et la récupération des contre le corps la rend instable et peut conduire à une poussières, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte- perte de contrôle de l’outil. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 17 Caractéristiques techniques coincer, ce qui peut entraîner des blessures.  Ne jamais raboter ni pièces métalliques, ni clous ni vis. Rabot PHO 1 Le fer et le cylindre porte-fer peuvent être endommagés et N° d’article 0 603 272 2.. entraîner des vibrations plus importantes.
 • Page 18 2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE. Dossier technique (2006/42/CE) auprès de : Aspiration de poussières/de copeaux Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,  Les poussières de matériaux tels que peintures contenant D-70745 Leinfelden-Echterdingen du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être Dr.
 • Page 19 à travailler en appliquant une vitesse d’avance régu- Dans le cas où un remplacement de la fiche de raccordement lière. s’avère nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 20: Español

  Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : www.bosch-pt.com Español Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos Instrucciones de seguridad produits et leurs accessoires. France Advertencias de peligro generales para Vous êtes un utilisateur, contactez :...
 • Page 21 El contacto con conductores Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 22  Jamás cepille sobre objetos metálicos, clavos o torni- Datos técnicos llos. Ello podría dañar la cuchilla y el portacuchillas y oca- Cepillo PHO 1 sionar unas vibraciones excesivas.  El enchufe macho de conexión, debe ser conectado so- Nº de artículo 0 603 272 2..
 • Page 23 Aspiración de polvo y virutas Expediente técnico (2006/42/CE) en:  El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten- Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y D-70745 Leinfelden-Echterdingen metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la Dr.
 • Page 24 Proceso de cepillado Ajuste el grosor de viruta deseado y, seguidamente, asiente tan sólo la parte delantera de la base de cepillar 6 de la herra- mienta eléctrica sobre la pieza de trabajo. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 25: Português

  Bosch. Chile La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado Robert Bosch S.A. para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la Calle San Eugênio, 40 seguridad del aparato.
 • Page 26 óculos de protecção. A utilização de equipamento de pro-  Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra- tecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sa- mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 27 Dados técnicos  Sempre segurar a plaina de modo que a sola da plaina sempre esteja completamente apoiada sobre a peça a Plaina PHO 1 ser trabalhada. Caso contrário, a plaina poderá ser em- N° do produto 0 603 272 2..
 • Page 28 Valores de medição para ruídos, averiguados conforme afiados. EN 60745. Só utilizar lâminas de plainas HM/TC originais Bosch. O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: A lâmina da plaina de metal duro (HM/TC) tem 2 gumes e po- Nível de pressão acústica 83 dB(A);...
 • Page 29 18. Reapertar as porcas de fixação 19. marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V. Ajustar respectivamente a profundidade de ensambladura desejada com o limitador da profundidade de ensam- bladura 24. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 30: Italiano

  Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós- istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettri- venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch...
 • Page 31  Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar- ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 32  Non passare mai il pialletto sopra oggetti metallici, Dati tecnici chiodi oppure viti. Lama e albero portalame possono ve- Pialletto PHO 1 nire danneggiati e possono verificarsi vibrazioni elevate. Codice prodotto 0 603 272 2.. Descrizione del prodotto e...
 • Page 33 Il livello di pressione acustica stimato A della macchina am- monta a dB(A): livello di rumorosità 83 dB(A); livello di poten- Utilizzare esclusivamente lama per piallare Bosch in metallo za acustica 94 dB(A). Incertezza della misura K=3 dB. duro (HM/TC).
 • Page 34 Gli elettroutensili con l’indicazio- ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di Regolare conformemente la profondità di battuta desiderata 220 V. con la guida profondità di battuta 24. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 35: Nederlands

   Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een www.bosch-pt.com rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval- Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu- len leiden. terà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro ...
 • Page 36 Daarmee wordt Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver- gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in wachte situaties beter onder controle houden. stand blijft. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 37 Technische gegevens  Houd de schaafmachine tijdens de werkzaamheden al- tijd zo vast dat de schaafzool plat op het werkstuk ligt. Schaafmachine PHO 1 De schaafmachine kan anders kantelen en dit kan tot ver- Zaaknummer 0 603 272 2.. wondingen leiden.
 • Page 38  Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout- Technisch dossier (2006/42/EG) bij: soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei- D-70745 Leinfelden-Echterdingen den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe- gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving Dr.
 • Page 39  Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische Stel de gewenste spaandiepte in en zet het elektrische ge- gereedschap de stekker uit het stopcontact. reedschap met het voorste deel van de schaafzool 6 tegen het werkstuk. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 40: Dansk

  Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for www.bosch-pt.com uheld. Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-  Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, gen over onze producten en toebehoren. hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
 • Page 41 El-værktøjet er beregnet til – på fast underlag – at høvle i jer. træmaterialer som f.eks. bjælker og brædder. Den kan også benyttes til at afskrå kanter og til at false. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 42 2004/108/EF, 2006/42/EF. 23 Fastgørelsesskrue til falsdybdeanslag* Teknisk dossier (2006/42/EF) ved: 24 Falsdybdeanslag* Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen *Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo- Dr.
 • Page 43 Ved bearbejdning af hårde materialer (f.eks. hårdt træ) samt Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal opsu- ved udnyttelse af den max. høvlebredde må der kun indstilles ges. små spåndybder, og høvlefremføringen skal evt. reduceres. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 44: Svenska

  Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal  Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service- arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
 • Page 45  Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre skruvar. Kniven och knivaxeln kan skadas och sedan användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är orsaka kraftiga vibrationer. farligt och måste repareras. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 46 *I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe- Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från: hör som finns. Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Tekniska data Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann...
 • Page 47 De vassa skäreggen kan orsaka kroppsskada. Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska Använd endast original Bosch HM/TC-knivar. bearbetas. Kniven i hårdmetall (HM/TC) har 2 skär och kan därför vän- Använd för utsugning av hälsovådligt och cancerframkallande das.
 • Page 48: Norsk

  – der det befinner seg brennbare væsker, Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an- måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad tenne støv eller damper. serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
 • Page 49 Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy støt.  Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas- Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 50  Ikke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska- Tekniske data des av de roterende delene. Høvel PHO 1  Elektroverktøyet må kun føres inn mot arbeidsstykket Produktnummer 0 603 272 2.. i innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis Opptatt effekt innsatsverktøyet henger seg opp i arbeidsstykket.
 • Page 51 OBJ_BUCH-437-004.book Page 51 Sunday, April 7, 2013 10:58 AM Norsk | 51 Tekniske data (2006/42/EC) hos: fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk. D-70745 Leinfelden-Echterdingen – Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette Dr.
 • Page 52  Før arbeid på selve elektroverktøyet utføres må støp- Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det- selet trekkes ut av stikkontakten. te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det  Elektroverktøyet må kun føres inn mot arbeidsstykket ikke oppstår fare for sikkerheten.
 • Page 53: Suomi

   Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda- osat ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät huo- ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy- nosti huolletuista laitteista. tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei- Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 54 Tekniset tiedot  Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi- Höylä PHO 1 vat aiheuttaa loukkaantumista.  Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap- Tuotenumero 0 603 272 2.. paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais- Ottoteho kun vaara vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
 • Page 55 Tekninen tiedosto (2006/42/EY): tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset. D-70745 Leinfelden-Echterdingen – Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann mahdollista.
 • Page 56 Aseta haluttu lastuamissyvyys ja aseta sähkötyökalu ja höylän Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit- pohjan 6 etuosa työkappaletta vasten. taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-  Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö- suuden vaarantamisen välttämiseksi. työkaluun kohdistuvia töitä.
 • Page 57: Ελληνικά

  ποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε ηλεκτροπληξίας. την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 58 σταθερή επιφάνεια υλικών από ξύλο, π. χ. δοκαριών. Είναι επί- στα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτι- σης κατάλληλο για το σπάσιμο ακμών καθώς και για το άνοιγμα κά. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μη- αυλακώσεων. χανήματος. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 59 PHO 1 ξεις των οδηγιών 2011/65/EE, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/EΚ. Αριθμός ευρετηρίου 0 603 272 2.. Τεχνικός φάκελος (2006/42/EΚ) από: Ονομαστική ισχύς Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, Αποδιδόμενη ισχύς D-70745 Leinfelden-Echterdingen Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 19000 Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann Βάθος...
 • Page 60 – Να χρησιμοποιείτε κατά το δυνατό για το εκάστοτε τάση 230 V λειτουργούν και με τάση 220 V. υλικό την κατάλληλη αναρρόφηση. – Να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου εργασίας. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 61 Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου Για να επιτύχετε υψηλής ποιότητας επιφάνειες να εργάζεστε με πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο ελάχιστη πίεση προώθησης ασκώντας την πίεση στο κέντρο του κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε δι- πέλματος...
 • Page 62: Türkçe

   Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gi- bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek- ten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek- trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar. 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...
 • Page 63  Görünmeyen ikmal hatlarını tespit etmek üzere uygun 19 Oluk genişliği ayarı sabitleme somunu* tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketle- 20 Paralellik ve açı mesnedi tespit vidası* rinden yardım alın. Elektrik kablolarıyla temas yanıklara Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 64 EN 60745. *Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap- samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu- Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC): labilirsiniz. Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Teknik veriler Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann...
 • Page 65 çevirin. Bu yolla planya gömülür ve elektrikli el ale- İstediğiniz oluk derinliğine ulaşılıncaya kadar planya işlemini ti iş parçasının veya planya bıçağının hasar görme tehlikesi ol- tekrarlayın. Planyayı yandan kuvvet uygulayarak hareket ettirin. madan elden bırakılabilir. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 66 İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağ- Elazığ men elektrikli el aleti arıza yapacak olursa, onarım Bosch elek- Tel.: 0424 2183559 trikli aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır. Körfez Elektrik Yedek bağlantı...
 • Page 67 ülkelerin hu- kuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım mer- kezlerine gönderilmek zorundadır. Değişiklik haklarımız saklıdır. Bosch Power Tools 1 609 92A 06V | (7.4.13)
 • Page 68 2 607 000 074 2 607 001 077 (45°) Ø 35 mm 2 607 002 149 2 607 000 075 PAS 11-21 2 607 002 150 PAS 12-27 PAS 12-27 F 1 609 92A 06V | (7.4.13) Bosch Power Tools...

This manual is also suitable for:

Pho 1