Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polska
W TROSCE O ŚRODOWISKO
Utylizacja opakowań
Materiału opakowania nie należy
wyrzucać do śmieci, lecz oddać do
właściwego punktu zbiórki surowców
wtórnych.
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
• Agregat do mokrego czyszczenia
wykładzin dywanowych i tkanin w
gospodarstwie domowym
• Zgodnie z opisami i wskazówkami
bezpieczeństwa podanymi w
niniejszej instrukcji obsługi.
♦ Każdy przypadek zastosowania
urządzenia do innych celów jest
niezgodny z przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za wynikłe na
skutek tego szkody; wyłączne
ryzyko ponosi sam użytkownik.
Stosowanie środków
czyszczących
• W żadnym wypadku nie napełniać
rozpuszczalnikami (benzyna,
aceton, rozcieńczalnik itp.)!
• Unikać kontaktu z oczami i skórą
• Należy stosować się do
wskazówek producenta środka
czyszczącego dotyczących
bezpieczeństwa i sposobu użycia
Puzzi 300 / 300 S / 400
Firma Kärcher oferuje
sprawdzony, indywidualny
program środków czyszczących.
Sprzedawca chętnie udzieli Państwu
porady.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
! Dokładnie wymieszać w czystym
naczyniu środek czyszczący z
wodą wodociągową
! Środek czyszczący w proszku
wsypać do wody i zamieszać
♦ Należy stosować się do
wskazówek producenta środka
czyszczącego dotyczących
bezpieczeństwa i sposobu użycia
Wlać do agregatu maksymalnie 40 l
roztworu środka czyszczącego
Podłączyć agregat do sieci
elektrycznej
♦ Pracować tylko z suchymi rękami
♦ Napięcie zasilające musi się
zgadzać z wartością napięcia
podaną na tabliczce
identyfikacyjnej
♦ Przewód przedłużający zawsze
rozwinąć na całą długość
♦ Podłączać tylko przewody
przedłużające zabezpieczone
przed pryskającą wodą
♦ Przewód przedłużający nie może
leżeć w wodzie
Parametry techniczne podano w
rozdziale "Dane techniczne"
! Włącznik 1 i 2 ustawić w
położeniu "0"
! Podłączyć wtyczkę do gniazda
sieciowego
Załączyć włącznik 1 (ssanie)
Załączyć włącznik 2 (spryskiwanie)
Do podłączania dodatkowych
urządzeń elektrycznych służy
dodatkowe gniazdo elektryczne
(tylko Puzzi 300 S / 400)
68

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400