Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 84

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensko
PRE NAŠE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Likvidácia obalov
Použitý obal nevyhadzovať medzi
domáce odpadky ale doviezť na
príslušné zberné miesta.
Účelové použitie
• Čistiaci prístroj na čistenie
kobercov a domácich textílií
mokrým spôsobom
• Podľa popisu a bezpečnostných
pokynov, ktoré sú uvedené v
tomto návode k prevádzke.
♦ Akékoľvek iné použitie platí ako
neprimerané danému účelu. Za
takto vzniknuté škody výrobca
neručí; riziko nesie len užívateľ.
Naplníme čistiaci prostriedok
• V žiadnom prípade nepoužívame
rozpúšťadlá (benzín, acetón,
riedidlá atď.)!
• Zabrániť kontaktu s očami a s
pokožkou
• Dodržiavať bezpečnostné pokyny
a pokyny pre manipuláciu s
čistiacim prostriedkom, uvedené
výrobcom
Kärcher ponúka overený,
individuálny program čistiacich
prostriedkov.
Váš predajca Vám rád poradí.
Puzzi 300 / 300 S / 400
NÁVOD K PREVÁDZKE
! V čistej nádobe dôkladne
premiešame čistú vodu a čistiaci
prostriedok
! Čistiaci prostriedok v prášku
nasypeme do vody a zamiešame
♦ Dodržiavať bezpečnostné pokyny
a pokyny pre manipuláciu s
čistiacim prostriedkom, uvedené
výrobcom
Prístroj naplníme maximálne 40 l
čistiaceho prostriedku
Zapojíme do zásuvky
♦ Pracujeme len suchými rukami
♦ Elektrický príkon musí zodpovedať
príkonu uvedenému na typovom
štítku
♦ Predlžovací kábel odvinieme vždy
celý
♦ Pripojiť len predlžovacie káble,
chránené proti postriekaniu vodou
♦ Predlžovací kábel nesmie ležať vo
vode
Hodnoty pripojenia viz
"Technické údaje"
! Prepínac 1 a 2 nastavit na "0"
! Zastrčiť zástrčku do siete
Zapnúť spínač 1 (odsávanie)
Zapnúť spínač 2 (rozstrek)
ero pripojenie prídavných
elektrických zariadeních je k
dispozícii zásuvka naviac
(iba Puzzi 300 S / 400)
84

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400