Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 96

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Български
За нашата околна среда
Сваляне на опаковка
Не хвърляйте опаковката при
разопаковане в домашния боклук,
а извозвайте на съответните
места за събиране.
Използвайте според
предназначение
• Уред за мокро почистване на
килими и мокети
• Съответно даденото описание в
инструкцията за работа и
указанията за безопасност.
♦ За всеки, който не използва
уреда според условията,.
производителят не отговаря за
възникналите повреди; риска
носи самият потребител.
Използвайте средство за
почистване
• В никакъв случай не пълнете с
разтворител (бензин, ацетон,
разредител и др.)!
• Избягвайте контакт с очите и
кожата
• Съблюдавайте указанията на
производителя на средствата за
почистване за безопасност и
употреба
Puzzi 300 / 300 S / 400
Kärcher предлага изпитана,
индивидуална програма за
почистващите средства.
Вашият търговец Ви съветва с
удоволствие.
Инструкция за работа
! Прясна вода и почистващото
средство се смесват добре в
чист съд
! Смесвате почистващото
средство в прахообразна форма
във водата и разбърквате
♦ Съблюдавайте указанията на
производителя на средствата за
почистване за безопасност и
употреба
Напълвате уреда с макс. 40 л
разтвор на почистващото
средство
Свържете към източник на ток
♦ Работете само със сухи ръце
♦ Съгласувайте напрежението на
включване с даденото на
табелката напрежение
♦ Развивайте винаги напълно
удължителния кабел
♦ Включвайте само защитен от
водни пръски удължителен
кабел
♦ Удължителният кабел не може
да е във вода
Виж стойността на включване
"Технически данни"
! Превключвател 1 и 2 поставяте
на "0" положение
! Включете мрежовия щепсел
Включвате превключвател 1
(Смукване)
Включвате превключвател 2
(Разпръскване)
За включване на допълнителен
електрически уред има
допълнителен щепсел
(само Puzzi 300 S / 400)
96

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400