Download Print this page

Bruksanvisning - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Svenska
FÖR VÅR MILJÖ
Förpackningssophantering
Förpackningsavfall som uppkommer
vid uppackningen får inte blandas
med hushållsavfall utan skall lämnas
på därför avsedda
uppsamlingsplatser.
Korrekt användning
• Våtrengöringsapparat för
heltäckningsmattor och
hemtextilier
• Enligt de i denna bruksanvisning
angivna beskrivningarna och
säkerhetsföreskrifterna.
♦ All annan användning är
förbjuden. Tillverkaren ansvarar
inte för skador som uppkommit
genom otilåten användning.
Användaren får själv stå för alla
sådana risker.
Använd rengöringsmedel
• Lösningsmedel får absolut inte
fyllas på (bensin, aceton,
förtunning mm.)!
• Undvik all kontakt med ögon och
hud
• Följ de säkerhets- och
hanteringsföreskrifter som
tillverkaren av rengöringsmedlet
utfärdat
Puzzi 300 / 300 S / 400
Kärcher kan erbjuda ett
beprövat individuellt
rengöringsmedelsprogram.
Konsultera din handlare.
DRIFTINSTRUKTION
! Blanda omsorgsfullt rent vatten
och rengöringsmedel i ett rent kärl
! Strö det pulverformiga
rengöringsmedlet i vattnet och rör
om
♦ Följ de säkerhets- och
hanteringsföreskrifter som
tillverkaren av rengöringsmedlet
utfärdat
Fyll på apparaten med högst 40 l
rengöringsmedelslösning
Anslut apparaten till strömkälla
♦ Se till att händerna är torra
♦ Ansluten nätspänning måste
överensstämma med på
typskylten angiven spänning
♦ Rulla helt ut skarvsladden
♦ Använd endast spolsäker
skarvsladd
♦ Skarvsladden får inte ligga i vatten
Anslutningsvärden se "Tekniska
data"
! Ställ brytarna 1 och 2 i läge "0"
! Anslut nätkontakten
Slå till brytaren 1 (sugning)
Slå till brytaren 2 (sprutning)
Om extra elapparater behöver
anslutas finns en extra grenkontakt
(endast Puzzi 300 S / 400)
48

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400