Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 3

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Indholdfortegnelser
Idrifttagning
Kärcher agenturer
Tekniske data / Reservedelsliste
Tilbehør
Inden første idrifttagning skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne
nr. 5.956-251 læses!
Dette apparat er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. i hoteller, skoler,
sygehuse, fabrikker, forretninger, kontorer og udlejningsforretninger.
Innholdsfortegnelser
Igangsetting
Kärcher filialer
Tekniske data / Reservedelsliste
Tilbehør
Før første gangs bruk må bruksanvisning og sikkerhetsanvisning
nr. 5.956-251 ubetinget leses!
Denne maskinen er egnet til bruk i næringslivet, f.eks. i hoteller, skoler,
sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiebutikker.
Innehållsförteckningar
Idrifttagning
Driftinstruktion
Kärcher filialer
Tekniska data / Reservdelslista
Tillbehör
Läs noga instruktionsboken och säkerhetsanvisningarna
nr.: 5.956-251 innan aggregatet tas i bruk!
Denna apparat är lämplig för användning inom näringslivet, t.ex. hotell, skolor,
sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrningsaffärer.
Sisällysluettelo
Käyttöönotto
Käyttöohje
Kärcher-toimipisteet
Tekniset tiedot / Varaosalista
Lisävarusteet
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on käyttöohje ja
turvallisuusohjeet numero. 5.956-251 ehdottomasti luettava!
Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön esim. hotelleissa, kouluissa,
sairaaloissa, tehtaissa, myymälätiloissa, toimistoissa ja vuokrausliikkeissä.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Side
Tartalomjegyzék
5
Üzembevétel
40
Üzemeltetési utasítás
100
Kärcher telephelyek
101/102
Műszaki adatok / Cserealkatrészlista
103
Kellékek
Az első üzembevétel előtt az Üzemeltetési utasítást és az 5.956-251.sz-u
biztonsági utalást feltétlenül elolvasni!
E készülék ipari célra készült, például szállodákban, iskolákban, kórházakban,
gyárakban, raktárakban, irodákban és üzletekben használható
Side
Obsah
5
Uvedení do provozu
44
Návod k obsluze
100
Zastoupení Kärcher
101/102
Technické údaje / Seznam náhradních dílů
103
Příslušenství
Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte
návod k obsluze. a bezpečnostní upozornění č. 5.956-251!
Tento přístroj je vhodný pro komerční použití, např. v hotelech, školách,
nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a půjčovnách.
Sid
Kazalo
5
Zagon
48
Navodila za obratovanje
100
Kärcher-poslovalnice
101/102
Tehnični podatki / Seznam nadomestnih delov
103
Oprema
Pred prvim zagonom je potrebno prebrati navodila za obratovanje in
varnostne napotke št. 5.956-251!
Ta naprava je primerna za gospodarsko rabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah,
tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih prostorih.
Sivu
Spis treści
5
Uruchomienie
52
Instrukcja obsługi
100
Filie firmy Kärcher
101/102
Dane techniczne / Lista części zamiennych
103
Wyposażenie dodatkowe
Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać. 5.956-251 instrukcję
obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nr do zasysania substancji płynnych.
Urządzenie to przeznaczone jest do użytku przemysłowego, np. w hotelach,
szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypożyczalniach.
3
Oldal
5
56
100
101/102
103
Strana
5
60
100
101/102
103
Stran
5
64
100
101/102
103
Strona
5
68
100
101/102
103

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400