Download Print this page

Čistenie A Údržba; Bezpečnostné Pokyny; Životné Prostredie - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.Kompatibilita s časovačmi
Svietidlo LivingColors môžete používať aj s časovačom (nie je súčasťou
balenia). Pri zapnutí pomocou časovača zobrazí svietidlo LivingColors
vaše posledné nastavenie (nemenná farba alebo režim s automatickým
prepínaním farby)
Čistenie a údržba:
Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
Aby nedošlo k poškriabaniu, svietidlo LivingColors, diaľkové ovládanie a
adaptér čistite len jemnou a suchou tkaninou.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, abrazíva ani rozpúšťadlá. Zabráňte
vniknutiu tekutín do elektrických súčastí.
Bezpečnostné pokyny:
Adaptér a svietidlo LivingColors uchovávajte mimo dosahu tekutín a
vlhkosti.
-Svietidlo LivingColors je určené len na použitie v interiéroch.
Nepoužívajte ho na vlhkých miestach, napr. v kúpeľniach alebo v
exteriéri.
-Svietidlo LivingColors nie je hračka určená pre deti.
-Nepokladajte na horúce povrchy
-Z bezpečnostných dôvodov a v súlade so záručnými podmienkami
nesmiete svietidlo LivingColors ani adaptér otvárať.
-Používajte len priložený adaptér: pri použití iného adaptéra môže
dôjsť k poškodeniu svietidla LivingColors.
Životné prostredie:
Ak zariadenie likvidujete podľa predpísaného časového obdobia,
likvidujte ho v súlade s pokynmi od miestnych úradov. Pri likvidácii
diaľkového ovládania vyberte batérie. Neodhadzujte batérie s bežným
komunálnym odpadom. Je potrebné ich odovzdať na mieste oficiálneho
zberu alebo u predajcu spoločnosti Philips, kde budú zlikvidované
spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.
Spotreba energie svietidla: max. 15,4 W
Diaľkové ovládanie:
Batérie:
3 x Philips Powerlife alkalické AAA LR03, 1,5 V.
Špecifikácie bezdrôtového pripojenia:
Frekvenčné pásmo bezdrôtového režimu RF:
Protokol bezdrôtovej komunikácie:
Operačné kanály:
Špecifikácie prostredia:
Teplota (prevádzka):
Teplota (skladovanie):
Relatívna vlhkosť:
43
MA0 000 021.indd 43
Likvidácia tohto produktu
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a
elektronických výrobkov.
Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt
do bežného odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého
produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Záruka:
Dvojročná záruka spoločnosti Philips platí v prípade, ak sa výrobok
používa v súlade s pokynmi a na účel, na ktorý je určený. Reklamácia
bude uznaná len po predložení originálu dokladu o kúpe (faktúra,
pokladničný blok alebo potvrdenka) s uvedením dátumu zakúpenia,
názvu predajcu a popisu výrobku.
Záruka spoločnosti Philips zaniká, ak:
- sa na doklade o zakúpení alebo v popise produktu čokoľvek zmenilo,
vyčiarklo, odstránilo alebo stalo nečitateľným,
- sa vyskytli zlyhania spôsobené poškodením, chybnými pripojeniami
alebo zneužitím,
- chybu spôsobili extrémne okolnosti nesúvisiace so svietidlom
LivingColors, napríklad zásah bleskom, záplava, požiar, nesprávne
použitie alebo nedbalosť,
- svietidlo LivingColors bolo otvárané alebo rozoberané.
Záruka a servis:
Na získanie informácií a v prípade akéhokoľvek problému navštívte
webovú stránku spoločnosti Philips na lokalite www.philips.com/
livingcolors alebo bezplatne kontaktujte kontaktné stredisko spoločnosti
Philips na čísle: 00800-PHILIPSL alebo 00800-74454775
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanály 11, 15, 20 alebo 25
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 % bez kondenzácie
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú
recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s
kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska
smernica 2002/96/EC
2009-08-13 10:20:44

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2