Почистване И Поддръжка - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Почистване и поддръжка:
Изключете щепсела от контакта.
За да се избегне надраскване, лампата LivingColors, дистанционното
управление и адаптерът трябва да се почистват само с мека суха
кърпа.
Не използвайте почистващи препарати, абразивни препарати или
разтворители. Избягвайте течности по електрическите части.
Инструкции за безопасност:
Пазете щепсела и LivingColors далеч от течности и влага.
-LivingColors се използва само в закрити помещения. Не я
използвайте във влажна среда, напр. в банята или на открито.
-LivingColors не е играчка, с която да могат да си играят децата.
-Не я поставяйте върху горещи повърхности
-От съображения за безопасност и според условията на
гаранцията, LivingColors и щепселът не трябва да се разглобяват.
-Използвайте само включения в комплекта адаптер. Използването
на друг адаптер може да повреди LivingColors.
Опазване на околната среда:
Ако изхвърляте уреда след експлоатационния му живот, направете
това в съответствие с инструкциите и нормативните уредби
на местното законодателство. Изваждайте батериите, когато
изхвърляте дистанционното управление. Не изхвърляйте батериите
заедно с обикновените битови отпадъци. Те трябва да се
предадат в официален пункт или на търговец на Philips, за да бъдат
изхвърлени по начин, който не вреди на околната среда.
Потребявана мощност от осветителното тяло: до 15,4 W
Дистанционно управление:
Батерии:
3 алкални Philips Powerlife, тип AAA LR03, 1,5 V.
Технически параметри на безжичната връзка:
Безжичен радиочестотен спектър:
Протокол за безжична комуникация:
Работни канали:
20 или 25
Параметри на околната среда:
Температура (експлоатация):
0...40 °C
Температура (съхранение):
Относителна влажност:
кондензация
73
MA0 000 021.indd 73
Изхвърляне на старото ви изделие
Гаранция:
Двугодишната гаранция от Philips е валидна, ако изделието се
използва в съответствие с инструкциите и по предназначение.
Рекламации ще бъдат приемани само при представяне на
оригинален документ (фактура, касова бележка, касов бон),
потвърждаващ покупката и показващ нейната дата, името на
търговеца и наименованието на продукта.
Гаранцията от Philips отпада, ако:
- Нещо е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо
в описа на покупката или описанието на продукта.
- Неизправността е в резултат на счупване, неправилно свързване
или използване не по предназначение.
- Дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприсъщи
за използването на LivingColors, например мълния, наводнение,
пожар, неправилно използване или небрежност.
- LivingColors е отваряна или разглобявана.
Гаранция и сервиз:
За да се информирате, както и в случай на проблеми с уреда,
посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/livingcolors
или се свържете безплатно с Центъра за връзки с клиенти на Philips
2405~2475 MHz
Lighting на телефони: 00800-PHILIPSL или 00800-74454775
IEEE 802.15.4)
канал 11, 15,
-25...60 °C
5...95 % без
Вашето изделие е конструирано и произведено с
висококачествени материали и компоненти, които
могат да се рециклират и използват повторно. Когато
към изделието е прикрепен този символ на зачеркнат
контейнер, това означава, че изделието се покрива от
Европейска директива 2002/96/EC. Моля, информирайте
се относно местната система за разделно събиране на
отпадъчни електрически и електронни изделия. Спазвайте
местните разпоредби и не изхвърляйте старите си
изделия с обикновените битови отпадъци. Правилното
изхвърляне на старото ви изделие ще спомогне за
предотвратяване на евентуални отрицателни последствия
за околната среда и здравето на населението.
2009-08-13 10:20:56

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2