Philips 6914930PH User Manual page 52

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
-Krāsu piesātinājuma mainīšana (baltā toņa pievienošana pašreizējai
krāsai). Nospiediet (
), lai iegūtu izteiksmīgāku toni, vai (
iegūtu pasteļkrāsas toni (zīmējums a). Ilgi turot to nospiestu, iegūsiet
balto krāsu.
-Gaismas spilgtuma regulēšana. Palieliniet (
krāsas intensitāti, izmantojot gaismas spilgtuma regulēšanas pogas
(zīmējums f).
4.Izslēdziet LivingColors, nospiežot pogu „0" (izslēgt). Nākamajā
lietošanas reizē LivingColors atcerēsies pēdējo krāsas iestatījumu
(zīmējums c).
Paveiciet vairāk, izmantojot LivingColors:
1.Automātiskas krāsu maiņas režīms
Ar apļveida kustību virziet pirkstu pa krāsu gredzenu (vienu pilnu apli) un
nospiediet „I" („ieslēgt"); tādējādi LivingColors tiks ieslēgts automātiskas
krāsu maiņas režīms: lampa sāks automātiski mainīt krāsas.
Krāsu mainīšanas ātrumu iespējams regulēt. Ātrumu var regulēt
pulksteņa rādītāja kustības virzienā — no ātra (tumši zilā krāsa uz krāsu
gredzena) uz lēnu (purpursarkanā krāsa) (zīmējums g). Varat pieskarties
kāsu gredzenam jebkurā vietā. Automātiskas krāsu maiņas režīmā varat
regulēt arī krāsu piesātinājumu un spilgtumu.
Lai pārslēgtu atpakaļ statisko krāsas režīmu, ar apļveida kustību atkārtoti
virziet pirkstu pa krāsu gredzenu, pēc tam nospiediet „0". Varat arī
izslēgt LivingColors, nospiežot „0", un ieslēgt to atpakaļ, nospiežot „I".
(zīmējums a)
Traucējumu meklēšana:
Problēma
LivingColors nedeg.
Lampa nav pareizi pievienota strāvai.
Tālvadības pults nedarbojas.
LivingColors
Tālvadības pults nedarbojas.
nereaģē uz
tālvadības pulti.
Tālvadības pults nav piesaistīta lampai.
Intensīva datu pārraide bezvadu
tīklā (piemēram, izmantojot bezvadu
maršrutētāju)
Nevar sasaistīt
Poga „I" netika turēta nospiesta pietiekami
vairākas
ilgi.
LivingColors
lampas.
LivingColors lampām ir atšķirīgas versijas.
Nevar ieslēgt
Apļveida kustība nebija pareiza.
automātisko krāsu
maiņas režīmu.
LivingColors
Cita problēma
joprojām
nedarbojas, kā
paredzēts.
47
MA0 000 021.indd 47
), lai
) vai samaziniet (
)
Iespējamais cēlonis
2.
LivingColors lampu sasaistīšana
1. Izmantojot vienu tālvadības pulti, iespējams vadīt vairākas
LivingColors lampas. Šādi sasaistītas LivingColors lampas projicēs
vienādu krāsu (vai vienlaicīgi mainīs krāsas). Lai piesaistītu vairākas
LivingColors lampas pie vienas tālvadības pults, pavirziet tālvadības
pulti tuvāk Philips logotipam lampas augšpusē un nospiediet „I"
(„ieslēgt"). LivingColors trīsreiz iemirgosies un pēc īsa brīža iedegsies
zaļā krāsā. Tagad varat atlaist pogu. Sasaistītajām lampām tiks ieslēgts
tālvadības pults pēdējais izmantotais iestatījums.
- Atkārtojiet šo darbību katrai LivingColors lampai, kuru vēlaties
sasaistīt ar citām lampām.
- Lai LivingColors atkal izmantotu atsevišķi, piesaistiet to citai tālvadības
pultij, atkārtojot iepriekš aprakstītās darbības.
2. Tāpat iespējams vadīt vienu LivingColors lampu, izmantojot vairākas
tālvadības pultis. Lai to izdarītu, vispirms atiestatiet vienu tālvadības
pulti, vienlaicīgi nospiežot un 5 sekundes turot nospiestas pogas „0"
un ( ). Pēc tam turiet divas tālvadības pultis citu pie citas un uz abām
7 sekundes ilgi turiet nospiestu pogu „I". Tagad varat piesaistīt jauno
tālvadības pulti LivingColors lampai, atkārtojot iepriekš aprakstītās
darbības.
- Divām (vai vairāk) tālvadības pultīm piesaistītu LivingColors var vadīt,
izmantojot jebkuru no pultīm.
- Lai atvienotu tālvadības pulti no LivingColors, pavērsiet pulti
pret LivingColors un 3 sekundes ilgi turiet nospiestu pogu „0".
LivingColors trīsreiz iemirgosies. Turiet nospiestu pogu „0" nedaudz
ilgāk un lampas gaisma lēnām izdzisīs, līdz tā pilnībā izslēgsies.
Tālvadības pults tagad ir atvienota no LivingColors.
Risinājums
Pārbaudiet vada savienojumu ar lampu
.
Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi iesprausta sienas kontaktligzdā.
Skatiet nākamo nodaļu.
Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Baterijām jābūt pareizi ievietotām
(+ un -) un uzlādētām. Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, mēģiniet
ievietot citas baterijas.
Piesaistiet tālvadības pulti LivingColors lampai, izpildot nodaļā „2.
LivingColors lampu sasaistīšana" aprakstītās darbības.
Pārvietojiet LivingColors tālāk no bezvadu piekļuves punkta.
Pārliecinieties, vai visas šai tālvadības pultij pievienotās LivingColors
lampas ir ieslēgtas; pretējā gadījumā pēc šīs darbības izpildes tās nereaģēs.
Vismaz 5 sekundes ilgi vienlaicīgi turiet nospiestu „0" un ( ), lai
pārslēgtu citu kanālu (visas LivingColors ieslēgsies zaļā krāsā, lai to
apstiprinātu). Šo procedūru varat atkārtot līdz 3 reizēm, bet ieteicams
mainīt pozīcijas.
Atkārtojiet nodaļā „2. LivingColors lampu sasaistīšana" aprakstītās
darbības. Ja lampa veiksmīgi tika sasaistīta, tā vienreiz iemirgosies zaļā
krāsā; ja sasaistīšana nebija veiksmīga, lampa uzreiz pārslēgsies uz
iepriekšējiem iestatījumiem, neiedegoties zaļā krāsā.
Pārbaudiet, vai lampu, kuras nevar sasaistīt, apakšpusē un to tālvadības
pults aizmugurē ir zīme „G2". Ja kādai no lampām šīs zīmes nav, to
nevarēs sasaistīt ar citu lampu, kurai šī zīme ir (tomēr to joprojām varēs
sasaistīt ar citām lampām, kurām zīmes „G2" nav).
Ja krāsa pārslēdzas uz citu (statisku) krāsu, bet krāsu cilpas režīms
nesākas, apļveida kustība nebija pareiza; lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
Sazinieties ar Philips Apgaismes sakaru centru (skatiet nodaļu Garantija
un apkalpošana)
2009-08-13 10:20:46

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2