Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 51

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vezeték nélküli jellemzők:
Vezeték nélküli rádiófrekvencia-sáv :
Vezeték nélküli kommunikációs protokoll:
Működési csatornák:
Környezeti adatok:
Hőmérséklet (üzemi):
Hőmérséklet (tárolási):
Relatív páratartalom:
Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és
újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával
tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK
Európai irányelv.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok
szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja
az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált
termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és
az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények
megelőzésében.
LV
LivingColors lietošanas pamācība
Paldies, ka iegādājāties Philips LivingColors sienas lampu!
LivingColors ir īpaši izstrādāts, lai ar krāsu un gaismas palīdzību radītu
mājās sevišķu gaisotni.
Ja LivingColors izmantojat pirmo reizi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo
pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā
arī turpmāk. Ievērojot mūsu norādījumus, varēsiet izbaudīt visas Philips
LivingColors iespējas.
Svarīgi:
-Rūpīgi izņemiet daļas no iepakojuma.
-Pārbaudiet, vai visas daļas ir atrodamas.
-Ražotājs iesaka lietot lampas atbilstoši norādījumiem! Tādēļ vienmēr
ievērojiet šajā pamācībā sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu
atbilstošu un drošu lampas uzstādīšanu un darbību. Saglabājiet šo
pamācību turpmākām uzziņām.
-Lampu paredzēts pieslēgt tikai pie elektroinstalācijas, kas tieši savienota
ar elektrotīklu.
-Lampu paredzēts uzstādīt tikai pie sienas
-šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektromontieri vai
sazinieties ar mazumtirdzniecības veikalu. Vienmēr pārliecinieties,
vai uzstādāt lampu saskaņā ar saistītajiem norādījumiem. Dažos
norādījumos ir noteikts, ka lampas jāuzstāda kvalificētam
elektromontierim (lietotājiem Apvienotajā Karalistē skat., piemēram,
P daļu)
-Vienmēr stingri pievelciet savienotājskrūves.
-Lampu var uzstādīt uz parastām ugunsnedrošām virsmām.
-Lampu uzstādiet bērniem nepieejamā vietā.
-Ja lampu uzstāda uz metāla virsmas, virsmai jābūt pievienotam
aizsargzemējuma vadam vai potenciālu izlīdzināšanas montāžas vadam.
-Urbjot uzstādīšanas laikā, pārliecinieties, vai neaizskarat sienā vai
griestos esošus elektrības vadus vai citus objektus.
-Ja lampa tiek uzstādīta griestu vai sienas lampām paredzētā
savienojumu kārbā, vispirms noteikti uzlieciet kārbai vāku. (Piemēram
Nīderlande)
-Starp lampu un uzstādīšanas virsmu esošie elektrības vadi ne vienmēr
ir saskavoti vai savīti.
-Vienmēr apskatiet lampas tehniskās specifikācijas. Salīdziniet
informāciju uz lampas uzlīmes ar šajā pamācībā norādīto.
46
MA0 000 021.indd 46
Jótállás:
2405~2475 MHz
A Philips kétéves garanciája kizárólag abban az esetben érvényes, ha a
IEEE 802.15.4)
terméket az utasításoknak és rendeltetésének megfelelően használják.
11., 15., 20. vagy 25. csatorna
Jótállási igényét kizárólag a vásárlás dátumát, az eladó nevét és a termék
leírását igazoló eredeti dokumentum (számla, vásárlási blokk vagy
nyugta) ellenében áll módunkban elfogadni.
0–40 °C
-25–60 °C
A Philips által vállalt garancia a következő esetekben érvényét veszti:
5–95% (nem lecsapódó)
- A vásárlást igazoló dokumentum vagy a termékleírás bárminemű
módosítása, illetve szövegének áthúzása, törlése vagy olvashatatlanná
tétele.
- Nem megfelelő csatlakoztatás és nem rendeltetésszerű használat által
okozott hibák.
- A LivingColors meghibásodása olyan körülményeknek tulajdonítható,
amelyek fennállásakor a készülék használatra nem alkalmas, például
villámlás, árvíz, tűzvész, nem megfelelő használat vagy gondatlanság.
- Felnyitották vagy szétszerelték a LivingColors terméket.
Jótállás és szerviz:
Tájékoztatásért és probléma esetén látogasson el a Philips
weboldalára: www.philips.com/livingcolors, vagy hívja a Philips Lighting
ügyfélszolgálatának ingyenes telefonszámát (00800-PHILIPSL vagy
00800-74454775)
LivingColors sienas lampas uzstādīšana
1.Pirms uzstādīšanas, apkopes vai remonta vienmēr atslēdziet elektrību.
2.Ievērojiet shēmā norādīto vadu svītrojumu
3.Ja sienā jau ir uzstādīta sienas lampām paredzēta savienojumu kārba,
pievienojiet lampu tieši, pieskrūvējot tās stiprinājuma plātni pie
savienojuma (3. attēls)
4.Ja savienojumu kārba sienā nav uzstādīta, atrodiet vietu, kur sienā ir
izvadīti elektrības kabeļi. Izurbiet sienā divus caurumus, kā parādīts
4. attēlā, vispirms ievietojiet plastmasas dībeļus un tad pieskrūvējiet
stiprinājuma plātni pie sienas.
5.Pievienojiet zemējuma kabeli (parasti dzeltenā krāsā ar melnām
strīpām) pie sienas lampas pamatnē esošā zemējuma savienojuma
(apzīmēts ar ikonu
6.Uzstādot lampu, ievērojiet vada atbilstošo krāsu: zila (N) un brūna (L).
Atbilstoši savienojiet šos divus vadus no elektrotīkla uz griestu lampas
pamatnē esošajiem spaiļu blokiem.
7.Novietojiet sienas lampu uz stiprinājuma plātnes, kuru iepriekš
pieskrūvējāt pie sienas; nostipriniet to abās pusēs, ieskrūvējot skrūvi
(7. attēls).
8.Ievietojiet trijkāja savienojuma spraudni lampā — pārliecinieties, vai
dzirdējāt klikšķi (8. attēls).
9.Novietojiet lampu uz trijkāja un pavērsiet LivingColors pret sienu
(9. attēls). LivingColors parādīs īsu ievadu par krāsu iespējām. Lampas
garumu iespējams regulēt, pagriežot statīva vidū esošo gredzenu un
velkot statīva augšējo daļu, līdz tiek sasniegts vēlamais garums, pēc
tam pagrieziet gredzenu atpakaļ, lai nofiksētu pozīciju (10. attēls).
Tāpat lampu iespējams bīdīt no vienas puses uz otru, lai atrastu labāko
pozīciju.
Darba sākšana:
1.Atveriet tālvadības pults bateriju nodalījumu, pārbīdot pults otrā pusē
izvietoto pogu. Ievietojiet 3 AAA baterijas (atbilstoši + un – zīmēm;
skatiet zīmējumu a).
2.Ieslēdziet LivingColors, nospiežot tālvadības pults (zīmējums c)
ieslēgšanas/izslēgšanas pogas daļu „I" (ieslēgt).
3.Izveidojiet pats savu gaisotni:
-Pieskaršanās vēlamajai krāsai uz krāsu gredzena. Varat virzīt pirkstu pa
krāsu gredzenu, lai precīzāk izvēlētos toni (zīmējums d).
) (5. attēls).
2009-08-13 10:20:46

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2